Aktuelnosti

16/03/2020

Informatičke tehnologije u medicini: Seminarski rad - baze podataka u MS Office Excel

Opširnije >>>

Arhiva

Oglasna tabla


OBAVEŠTENJE
Termin: 24. јun 2020, 17.00 – 18.00 časova
Online – zoom platforma

OVERA LETNjEG SEMESTRA 
 
Overa  letnjeg semestra  u školskoj 2019/2020. godini vršiće se do 30.6.2020. godine.
 
Za overu  semestra potrebno je da student ima: 
  • Potpise o odslušanoj nastavi
  • Semestralni list
  • Uplatu od 1.000,00 dinara za overu semestra
  • Izmirenu školarinu za školsku 2019/2020. godinu. 
Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta 840-1633666-55, poziv na broj 05-11. 

OBAVEŠTENJE
Forum za mentalno zdravlje
Termin: 3. juni 17 - 18 časova
Online – zoom platforma

OBAVEŠTENJE
Forum za mentalno zdravlje
(u okviru kursa Principi rada u javnom zdavlju – na doktorskim studijama smera – Javno zdravlje)

Obaveštavamo studente doktorskih akademskih studija da Službu za doktorske studije mogu kontaktirati pozivom na broj 021/6615-697.

U slučaju neophodnosti ulaska u zgradu Fakulteta potrebno je odobrenje prodekana za doktorske studije prof. dr Branislava Bajkina putem mejl adrese  branislav.bajkin@mf.uns.ac.rs.

Rad sa strankama od 12 do 14 časova.

 OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA 
 
Obaveštavaju se svi studenti doktorskih akademskih studija da imaju zakonsku obavezu da popune i potpišu Izjavu o saglasnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl glasnik RS“ br. 87/2018). Obaveštenje o Politici privatnosti i Obradi podataka o ličnosti je dostupno na sajtu fakulteta.
 
Rok za potpisivanje izjave: najkasnije prilikom upisa letnjeg semestra.
 
Obrazac Izjave je dostupan u Službi za doktorske studije i na portirnici.
 
Potpisanu izjavu potrebno je predati nadležnom referentu u Službi za doktorske studije. 
Iz Službe

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Studenti doktorskih akademskih studija su u obavezi da pohađaju najmanje 50 % časova teorijske nastave na svakom predmetu kako bi mogli da polažu ispite iz odgovarajućih predmeta i overe semestar u tekućoj školskoj godini.

UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA O DOKUMENTACIJI KOJU JE NEOPHODNO PREDATI PRE DOLASKA NA SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA MEDICINSKOG FAKULTETA 

Facebook grupa
Doktorske studije MFNS 2016.


 Rok za odbranu doktorske disertacije


Studenti koji upisuju drugu godinu doktorskih studija su u obavezi da prijave
Izborni granski predmet


Obaveštenje o dobijanju saglasnosti za etičnost kliničkih ispitivanja na čoveku


DOBIJANJE MIŠLJENJA O ETIČNOSTI RADA SA OGLEDNIM ŽIVOTINJAMA

Za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu (u nastavku Etička komisija) o etičnosti rada sa oglednim životinjama u okviru naučno-istraživačke delatnosti (diplomskog ili master rada, doktorske disertacije, projektnih zadataka) potrebno je:
  1. Upoznati se sa Pravilnikom za rad sa eksperimentalnim životinjama Univerziteta u Novom Sadu,
  2. Upoznati se sa Poslovnikom o radu Etičke komisije za dobrobit životinja Univerziteta u Novom Sadu,
  3. U elektronskoj formi popuniti obrazac Zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama,
  4. Poslati Molbu za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu, popunjen obrazac i priloženu literaturu (u pdf. formatu) na e-mail Etičke komisije: zastita.zivotinja@uns.ac.rs .
Kada Etička komisija bude zakazala sednicu, kandidati će elektronskim putem (e-mailom) biti obavešteni o vremenu i mestu održavanja, kako bi mogli prisustvovati sednici i na njoj obrazložiti svoj zahtev. U slučaju sprečenosti kandidata, sednici mora prisustvovati barem jedan član istraživačkog tima koji može obrazložiti zahtev, jer u protivnom neće biti razmatran.
Za dodatne informacije možete se obratiti prof. dr Isidori Samojlik, tekućem predsedniku Etičke komisije, na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta, direktno, na telefon 021/522-172 ili na e-mail Etičke komisije.
 
NAPOMENA!

Shodno Zakonu o dobrobiti životinja (član 33-52; „Službeni glasnik RS“ br 41/09) i Pravilniku o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama, sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobit oglednih žviotinja, obrascu zahteva za odobrenje za sprovođenje ogleda na životinjama, načinu, nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu,odnosno sprovođenju ogleda na životinjama („Službeni glasnik RS“ 29/10), lica uključena u oglede na životinjama, kao i lica zadužena za zaštitu dobrobiti oglednih životinja i brige o njima su obavezna da su obučena za aktivnosti koje preuzimaju u tom poslu, tj. da su prošla odgovarajuću obuku (vreme, mesto i linkovi će biti blagovremeno objavljeni). 

 
Četvrti semestar doktorskih akademskih studija 
kliničke medicine i javnog zdravlja
Objavljeno:
04.06.2010.

 

Tekst uneo: ivanatojic