Aktuelnosti

Oglasna tabla

 UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA O DOKUMENTACIJI KOJU JE NEOPHODNO PREDATI PRE DOLASKA NA SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA MEDICINSKOG FAKULTETA


Overa letnjeg semestra


Upis u I godinu doktorskih akademskih studija školske 2019/2020. godine


Upis u II, III i IV godinu doktorskih akademskih studija školske 2019/2020. godine


Spisak izbornih predmeta po smerovima (za studente II godine)


3 Scholarship Grants Available from the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University


Facebook grupa
Doktorske studije MFNS 2016.


 Rok za odbranu doktorske disertacije


Studenti koji upisuju drugu godinu doktorskih studija su u obavezi da prijave
Izborni granski predmet


Obaveštenje o dobijanju saglasnosti za etičnost kliničkih ispitivanja na čoveku


DOBIJANJE MIŠLJENJA O ETIČNOSTI RADA SA OGLEDNIM ŽIVOTINJAMA

Za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu (u nastavku Etička komisija) o etičnosti rada sa oglednim životinjama u okviru naučno-istraživačke delatnosti (diplomskog ili master rada, doktorske disertacije, projektnih zadataka) potrebno je:
  1. Upoznati se sa Pravilnikom za rad sa eksperimentalnim životinjama Univerziteta u Novom Sadu,
  2. Upoznati se sa Poslovnikom o radu Etičke komisije za dobrobit životinja Univerziteta u Novom Sadu,
  3. U elektronskoj formi popuniti obrazac Zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama,
  4. Poslati Molbu za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu, popunjen obrazac i priloženu literaturu (u pdf. formatu) na e-mail Etičke komisije: zastita.zivotinja@uns.ac.rs .
Kada Etička komisija bude zakazala sednicu, kandidati će elektronskim putem (e-mailom) biti obavešteni o vremenu i mestu održavanja, kako bi mogli prisustvovati sednici i na njoj obrazložiti svoj zahtev. U slučaju sprečenosti kandidata, sednici mora prisustvovati barem jedan član istraživačkog tima koji može obrazložiti zahtev, jer u protivnom neće biti razmatran.
Za dodatne informacije možete se obratiti prof. dr Isidori Samojlik, tekućem predsedniku Etičke komisije, na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta, direktno, na telefon 021/522-172 ili na e-mail Etičke komisije.
 
NAPOMENA!

Shodno Zakonu o dobrobiti životinja (član 33-52; „Službeni glasnik RS“ br 41/09) i Pravilniku o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama, sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobit oglednih žviotinja, obrascu zahteva za odobrenje za sprovođenje ogleda na životinjama, načinu, nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu,odnosno sprovođenju ogleda na životinjama („Službeni glasnik RS“ 29/10), lica uključena u oglede na životinjama, kao i lica zadužena za zaštitu dobrobiti oglednih životinja i brige o njima su obavezna da su obučena za aktivnosti koje preuzimaju u tom poslu, tj. da su prošla odgovarajuću obuku (vreme, mesto i linkovi će biti blagovremeno objavljeni). 

 

Četvrti semestar doktorskih akademskih studija 
kliničke medicine i javnog zdravlja

 
Objavljeno:
04.06.2010.
 

 

Tekst uneo: ivanatojic