Aktuelnosti

24/01/2020

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NAUCI I PRAKSI MEDICINSKE REHABILITACIJE

Opirnije >>>

15/04/2019

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NAUCI I PRAKSI MEDICINSKE REHABILITACIJE - Test

Opirnije >>>

Arhiva

Medicinska rehabilitacija


- Flajer


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINSKE REHABILITACIJE traju 4 godine i obuhvataju 8 semestara  nastave koja se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse, kliničke praktične nastave) i studijskog istraživačkog rada koji je u funkciji izrade završnog diplomskog ispita.

Po završetku studija, studenti stiču zvanje Diplomirani fizioterapeut.

Ukupno angažovanje studenata studijskog programa medicinske rehabilitacije kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita i izradu diplomskog rada, izraženo je brojem od 240 ESPB bodova. Vrednost jednog ESPB boda odgovara, u proseku, radnom angažovanju studenta od 27 časova.

Studijski program ima jasno definisanu svrhu i to:

  • efikasno studiranje
  • viši nivo stručne i naučne kompetentnosti diplomiranih studenata medicinske rehabilitacije (fizioterapeuta) kao naš društveni i nacionalni interes
  • usklađivanje nastavnog programa sa programima visokih škola  koje obrazuju fiziterapeute i evropskih fakulteta koji u svom programu imaju studije medicinske rehabilitacije (sa aspekta kvaliteta, obima i metodološkog pristupa), što bi doprinelo većoj mobilnosti studenata, nastavnika i naučnih ideja
  • uvođenje standarda u proces vrednovanja znanja, terapeutskih veština i stručne kompetentnosti koji su komparabilni standardima Evrope, kako bi studenti medicinske rehabilitacije (fizioterapeuti) bili ravnopravni sa svojim kolegama na evropskom prostoru.
  • specifičo ovladavanje termoterapijom, hidroterapijom, peloidoterapijom, krioterapijom, elektroterapijom, magnetoterapijom, sonoterapijom, fototerapijom, terapijom laserom i mehanoterapijom kod određenih oboljenja, oštećenja i sindroma.

Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti medicinske rehabilitacije, fizikalne i kineziterapije u prevenciji, dijagnostici i tretmanu disfunkcija lokomotornog sistema, uključujući promovisanje zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti, dalji profesionalni razvoj, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.

Posebni ciljevi programa su:

  1. usvajanje  znanja zasnovanog na naučnim principima i empiriji, kao i  efikasnu primenu stečenog znanja na dobrobit korisnika, pacijenata i društva uopšte.
  2. razumevanje zdravlja i načina njegovog promovisanja, sticanje znanja o biološkim funkcijama organizma (uključujući metode kinezioloških  merenja i terapeutske procene), uzročnicima i mehanizmima nastanka disfunkcija lokomotornog sistema, njihovom tretmanu i prevenciji u kontekstu uloge i odgovornosti medicinskog radnika / fizioterapeuta u društvenoj strukturi.
  3. poznavanje osnovnih kliničkih veština (uzimanje anamneze i funkcionalnog statusa, izvođenje sveobuhvatnog fizičkog pregleda, interpretacija kliničkih nalaza)  i sticanje kompetencija za izvođenje određenog broja osnovnih dijagnostičkih, odnosno terapijskih procedura.
  4. formiranje stavova neophodnih za postizanje visokih standarda prakse medicinske rehabilitacije u pogledu prevencije, dijagnostike i zdravstvenog tretmana pojedinaca i populacije, kao i u sopstvenom profesionalnom razvoju.
  5. osposobljavanje za primenu termoterapije, hidroterapije, peloidoterapije, krioterapije, elektroterapije, magnetoterapije, sonoterapije, fototerapije, terapije laserom i mehanoterapije kod određenih oboljenja, oštećenja i sindroma.

I godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

1.

Mre.ana.1.1

Anatomija

3

2

 

   

 

45

30

75

 

4

2.

Mre.gen.1.1

Humana genetika

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

3.

Mre.eti.1.1

Medicinska etika

2

0

 

   

 

30

0

30

 

3

4.

Mre.bfm.1.1

Biofizika sa biomehanikom

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

5.

Mre.znf.1.1

Zdravstvena nega za fizioterapeute

3

4

 

   

 

45

60

105

 

7

6.

Mre.kol.1.1.1

Kineziologija I

3

5

 

   

 

45

75

120

 

7

7.

Mre.eng.1.2

Engleski jezik

2

0

 

2

0

 

60

0

60

 

4

8.

Mre.inf.1.1

Informatika u zdravstvu

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

9.

Mre.fiz.1.1

Fiziologija

   

 

4

2

 

60

30

90

 

6

10.

Mre.soc.1.1

Socijalna medicina

   

 

2

0

 

30

0

30

 

3

11.

Mre.hig.1.1

Higijena i zdravstveno vaspitanje

   

 

2

2

 

30

30

60

 

6

12.

Mre.hie.1.1

Histologija i embriologija

   

 

2

0

 

30

0

30

 

2

13.

Mre.kin2.1.1

Kineziologija II

   

 

4

6

 

60

90

150

 

9

Ukupno:

Aktivne nastave:

525

360

885

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na I godini:

885

P predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave

II godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

14.

Mre.nfz.2.1

Neurofiziologija

4

2

 

   

 

60

30

90

 

6

15.

Mre.pat.2.1

Patologija i patofiziologija

4

2

 

   

 

60

30

90

 

6

16.

Mre.pmr.2.1

Propedevtika u medicinskoj rehabilitaciji

1

2

 

   

 

15

30

45

 

4

17.

Mre.frmt.2.1

Farmakologija i toksikologija

4

2

 

   

 

60

30

90

 

6

18.

Mre.stat.2.1

Zdravstvena statistika

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

19.

Mre.kin1.2.1

Kineziterapija I

3

3

 

   

 

45

45

90

 

7

20.

Mre.kin2.2.1

Kineziterapija II

   

 

4

3

 

60

45

105

 

9

21.

Mre.rad.2.1

Radiologija

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

22.

Mre.mps.2.1

Medicinska psihologija

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

23.

Mre.muk.2.1

Razvoj motoričkih sposobnosti

   

 

2

3

 

30

45

75

 

6

24.

Mre.nir.2.1

Uvod u naučno-istraživački rad

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

25.

Mre.ist.2.2.1

Mre.bmeh.2.2.1

Mre.kret.2.2.1

Predmet izbornog bloka 1:

1. Istorija medicine

2. Biomehanika

3. Kinantropološka analiza kretnih aktivnosti

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

Ukupno:

Aktivne nastave:

 

465

360

825

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na II godini:

825

 P predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave

III godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

26.

Mre.oft.3.1

Opšta fizikalna terapija

2

2

 

   

 

30

30

60

 

5

27.

Mre.ped.3.1

Pedijatrija

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

28.

Mre.intm.3.1

Interna medicina

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

29.

Mre.reum.3.1

Reumatologija

1

1

 

   

 

15

15

30

 

3

30.

Mre.neur.3.1

Neurologija

2

2

 

   

 

30

30

60

 

5

31.

Mre.hir.3.1

Hirurgija

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

32.

Mre.kin1.3.1

Specijalna kineziterapija I

3

3

 

   

 

45

45

90

 

10

33.

Mre.kin2.3.1

Specijalna kineziterapija II

   

 

3

3

 

45

45

90

 

10

34.

Mre.ort.3.1

Ortopedija i traumatologija

   

 

2

3

 

30

45

75

 

6

35.

Mre.vkom.3.1

Veština komuniciranja

   

 

2

2

 

30

30

60

 

5

36.

Mre.asist.3.1

Asistivne tehnologije

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

37.

Mre.umed.3.1

Mre.rant.3.1

Mre.mndž.3.1

Predmet izbornog bloka 2:

1.       Urgentna medicina

2.       Razvojna antropomotorika

3.       Organizacija i menadžment u zdravstvu

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

Ukupno:

 Aktivne nastave:

360

345

705

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na III godini:

705

P predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave 

IV godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

38.

Mre.ped.4.1

Uvod u pedagogiju

4

2

 

   

 

60

30

90

 

5

39.

Mre.ftho.4.1

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

3

3

 

   

 

45

45

90

 

5

40.

Mre.ftped.4.1

Fizioterapija u pedijatriji

2

2

 

   

 

30

30

60

 

3

41.

Mre.ste.4.1

Somatopedija

2

1

 

   

 

30

15

45

 

2

42.

Mre.ftger.4.1

Gerijatrija

2

1

 

   

 

30

15

45

 

2

43.

Mre.mre.4.1

Medicinska rehabilitacija

3

5

 

3

6

 

90

165

255

 

12

44.

Mre.fzsp.4.1

Fiziologija sporta

   

 

2

2

 

30

30

60

 

2

45.

Mre.fton.4.1

Fizioterapija u onkologiji

   

 

2

2

 

30

30

60

 

3

46.

Mre.ftpo.4.1

Protetika i ortotika

   

 

2

2

 

30

30

60

 

3

47.

Mre.hipo.4.1

Mre.bklm.4.1

Mre.prog.4.1

Predmet izbornog bloka 3:
1.
Hipoterapija
2. 
Balneo
klimatologija

3. 
Programiranje fizičkih aktivnosti

   

 

2

5

 

30

75

105

 

3

48.

Mre.zr.4.1

Završni (diplomski) rad

   

 

   

 

     

100

20

Ukupno:

Aktivne nastave:

 

405

465

870

 

60

Naučnoistraživačkog rada:

100

Nastave na IV godini:

970

 P predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave  

Tekst uneo: IvanaMaksimovic