Aktuelnosti

Medicinska Rehabilitacija - Stari program

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINSKE REHABILITACIJE traju 4 godine i obuhvataju 8 semestara  nastave koja se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse, kliničke praktične nastave) i studijskog istraživačkog rada koji je u funkciji izrade završnog diplomskog ispita.

Po završetku studija, studenti stiču zvanje Terapeut, a u dodatku diplome se upisuje njegova uža kvalifikacija Fizioterapeut.

Ukupno angažovanje studenata studijskog programa medicinske rehabilitacije kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita i izradu diplomskog rada, izraženo je brojem od 240 ESPB bodova. Vrednost jednog ESPB boda odgovara, u proseku, radnom angažovanju studenta od 27 časova.

Studijski program ima jasno definisanu svrhu i to:

 • efikasno studiranje
 • viši nivo stručne i naučne kompetentnosti diplomiranih studenata medicinske rehabilitacije (fizioterapeuta) kao naš društveni i nacionalni interes
 • usklađivanje nastavnog programa sa programima visokih škola  koje obrazuju fiziterapeute i evropskih fakulteta koji u svom programu imaju studije medicinske rehabilitacije (sa aspekta kvaliteta, obima i metodološkog pristupa), što bi doprinelo većoj mobilnosti studenata, nastavnika i naučnih ideja
 • uvođenje standarda u proces vrednovanja znanja, terapeutskih veština i stručne kompetentnosti koji su komparabilni standardima Evrope, kako bi studenti medicinske rehabilitacije (fizioterapeuti) bili ravnopravni sa svojim kolegama na evropskom prostoru.
 • specifičo ovladavanje termoterapijom, hidroterapijom, peloidoterapijom, krioterapijom, elektroterapijom, magnetoterapijom, sonoterapijom, fototerapijom, terapijom laserom i mehanoterapijom kod određenih oboljenja, oštećenja i sindroma.

Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti medicinske rehabilitacije, fizikalne i kineziterapije u prevenciji, dijagnostici i tretmanu disfunkcija lokomotornog sistema, uključujući promovisanje zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti, dalji profesionalni razvoj, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.

Posebni ciljevi programa su:

 1. usvajanje  znanja zasnovanog na naučnim principima i empiriji, kao i  efikasnu primenu stečenog znanja na dobrobit korisnika, pacijenata i društva uopšte.
 2. razumevanje zdravlja i načina njegovog promovisanja, sticanje znanja o biološkim funkcijama organizma (uključujući metode kinezioloških  merenja i terapeutske procene), uzročnicima i mehanizmima nastanka disfunkcija lokomotornog sistema, njihovom tretmanu i prevenciji u kontekstu uloge i odgovornosti medicinskog radnika / fizioterapeuta u društvenoj strukturi.
 3. poznavanje osnovnih kliničkih veština (uzimanje anamneze i funkcionalnog statusa, izvođenje sveobuhvatnog fizičkog pregleda, interpretacija kliničkih nalaza)  i sticanje kompetencija za izvođenje određenog broja osnovnih dijagnostičkih, odnosno terapijskih procedura.
 4. formiranje stavova neophodnih za postizanje visokih standarda prakse medicinske rehabilitacije u pogledu prevencije, dijagnostike i zdravstvenog tretmana pojedinaca i populacije, kao i u sopstvenom profesionalnom razvoju.
 5. osposobljavanje za primenu termoterapije, hidroterapije, peloidoterapije, krioterapije, elektroterapije, magnetoterapije, sonoterapije, fototerapije, terapije laserom i mehanoterapije kod određenih oboljenja, oštećenja i sindroma.
   

I - godina studija 

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zim.sem

Let.sem

Br.

Kod

NAZIV PREDMETA

P

V

P

V

Pred

Vež

Ukupno

SRS

1.    

Mre.ana.1.1

Anatomija, histologija i embriologija
(korigovano 13.05.2013.)

4

2

0

0

60

30

90

6.0

2.    

Mre.gen.1.1

Humana genetika

2

1

0

0

30

15

45

3.0

3.    

Mre.bfm.1.1

Biofizika sa biomehanikom

2

1

0

0

30

15

45

3.0

4.    

Mre.inf.1.1

Informatika u zdravstvu

2

1

0

0

30

15

45

3.0

5.    

Mre.znf.1.1


Zdravstvena nega za fizioterapeute

(korigovano 30.10.2012.)

3

4

0

0

45

60

105

7.0

6.    

Mre.fiz.1.1

Fiziologija
(korigovano 25.09.2013.)

0

0

4

2

60

30

90

6.0

7.    

Mre.soc.1.1


Socijalna medicina
(korigovano 30.11.2012.)

0

0

2

0

30

0

30

3.0

8.    

Mre.eti.1.1

Medicinska etika

0

0

2

0

30

0

30

 --

3.0

9.    

Mre.hig.1.1

Higijena i zdravstveno vaspitanje
(korigovano 13.05.2013.)

0

0

2

2

30

30

60

 --

6.0

 10. 

Mre.reh.1.2

Medicinska rehabilitacija
(korigovano 16.09.2013.)

4

5

2

6

90

165

255

 -- 

16.0

 11.

Mre.eng.1.2

Engleski jezik

2

0

2

0

60

0

60

--

4.0

Ukupno

 Aktivne nastave

495

360

855

60.0

 

II - godina studija 

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zim.sem

Let.sem

Br.

Kod

NAZIV PREDMETA

P

V

P

V

Pred

Vež

Ukupno

SRS

12.    

Mre.nfz.2.1

Neurofiziologija
(korigovano 25.09.2013.)

4

2

0

0

60

30

90

-

6.0

13.    

Mre.pat.2.1


Patologija i patofiziologija
(korigovano 22.11.2012.)

4

2

0

0

60

30

90

 -

6.0

14.    

Mre.frmt.2.1


Farmakologija i toksikologija

(korigovano 10.12.2012.)

4

2

0

0

60

30

90

 -

6.0

15.    

Mre.stat.2.1


Zdravstvena statistika

(korigovano 30.11.2012.)

2

1

0

0

30

15

45

 -

3.0

16.    

Mre.nir.2.1


Metodologija naučnoistaraživačkog rada
(korigovano 13.11.2012.)

2

1

0

0

30

15

45

 -

3.0

17.    

Mre.kin1.2.1

Kineziologija I
(korigovano 15.11.2012.)

3

5

0

0

45

75

120

 -

6.0

18.    

Mre.kin2.2.1

Kineziologija II
(korigovano 15.11.2012.)

0

0

4

6

60

90

150

 -

12.0

19.    

Mre.rad.2.1


Radiologija
(korigovano 06.11.2012.)

0

0

1

2

15

30

45

 -

3.0

20.    

Mre.fdij.2.1

Funkcionalna dijagnostika

0

0

2

2

30

30

60

 -

4.0

 21. 

Mre.asist.2.1

Asistivne tehnologije
(korigovano 21.02.2013.)

0

0

3

5

45

75

120

-

8.0

 22.

 

Izborni predmet

0

0

2

1

30

15

45

-

3.0

 

Mre.imed.2.1

Istorija medicine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mre.bmh.2.1

Biomehanika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 Aktivne nastave

495

435

900

60.0

 

III - godina studija 

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zim.sem

Let.sem

Br.

Kod

NAZIV PREDMETA

P

V

P

V

Pred

Vež

Ukupno

SRS

     23.    

Mre.oft.3.1

Opšta fizikalna terapija
(korigovano 16.11.2012.)

2

2

0

0

30

30

60

-

4.0

  24.

Mre.kvž.3.1

Ocena funkcionalnog stanja i kvaliteta života
(korigovano 16.11.2012.)

2

1

0

0

30

15

45

 -

3.0

  25.

Mre.intm.3.1

Interna medicina
(korigovano 20.09.2013.)

1

1

0

0

15

15

30

 -

3.0

  26. Mre.reum.3.1 Reumatologija
(korigovano 16.11.2012.)

 1  1  0  0  15  15  30  -  3.0

  27.

Mre.neur.3.1

Neurologija

2

2

0

0

30

30

60

 -

5.0

  28.

Mre.hir.3.1

Hirurgija
(korigovano 22.11.2012.)

1

2

0

0

15

30

45

 -

4.0

  29.

Mre.kin1.3.1

Kineziterapija I
(korigovano 15.11.2012.)

3

3

0

0

45

45

90

 -

8.0

  30.

Mre.kin2.3.1

Kineziterapija II
(korigovano 15.11.2012.)

0

0

4

3

60

45

105

 -

12.0

  31.

Mre.ort.3.1

Ortopedija i traumatologija

0

0

2

3

30

45

75

 -

6.0

  32.

Mre.vkom.3.1

Veština komuniciranja

0

0

2

2

30

30

60

 -

5.0

  33.

Mre.men.3.1


Organizacija i menadžment u zdravstvu
(korigovano 30.11.2012.)

 

0

0

2

2

30

30

60

-

4.0

  34.

 

Izborni predmet

0

0

2

1

30

15

45

-

3.0

 

Mre.fspr.3.1

Fiziologija sporta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mre.rter.3.1

Radna terapija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Aktivne nastave

360

345

705

-

60.0

 

IV - godina studija 

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zim.sem

Let.sem

Br.

Kod

NAZIV PREDMETA

P

V

P

V

Pred

Vež

Ukupno

SRS

  35.

Mre.ped.4.1

Uvod u pedagogiju
(korigovano 03.04.2013.)

4

2

0

0

60

30

90

-

6.0

  36.

Mre.ftho.4.1

Fizioterapija u hirurgiji i ortopediji
(korigovano 16.11.2012.)

3

3

0

0

45

45

90

-

4.0

  37.

Mre.ftim.4.1


Fizioterapija u internoj medicini

(korigovano 16.11.2012.)

2

1

0

0

30

15

45

-

2.0

  38.

Mre.ftre.4.1


Fizioterapija u reumatologiji

(korigovano 16.11.2012.)

2

1

0

0

30

15

45

-

2.0

  39.

Mre.ftped.4.1


Fizioterapija u pedijatriji

(korigovano 16.11.2012.)

2

1

0

0

30

15

45

-

2.0

  40.

Mre.ftger.4.1


Fizioterapija u gerijatriji

(korigovano 16.11.2012.)

2

1

0

0

30

15

45

-

2.0

  41.

Mre.fton.4.1


Fizioterapija u onkologiji

(korigovano 23.09.201
3.)

2

1

0

0

30

15

45

-

2.0

 42. Mre. Ftgi.4.1 Fizioterapija u ginekologiji
(korigovano 16.11.2012.)
 

2

1 0 0 30 15 45

-

2.0

  43.

Mre.ftne.4.1

Fizioterapija u neurologiji
(korigovano 16.11.2012.)

2

2

0

0

30

30

60

-

4.0

  44.

Mre.ftpo.4.1

Fizioterapija u protetici i ortodonciji
(korigovano 16.11.2012.)

1

3

0

0

15

45

60

-

4.0

  45.

 

Izborni predmet I

0

0

2

5

30

75

105

-

7.5

 

Mre.mdp.4.1

Metodičko-didaktički pristupi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mre.spmd.4.1

Sportska medicina
(korigovano 25.07.2013.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mre.bal.4.1

Balneoklimatologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  46.

 

Izborni predmet  II

0

0

2

5

30

75

105

-

7.5

 

Mre.ppsh.4.1

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mre.ftsp.4.1

Fizioterapija u sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mre.mmet.4.1

Manuelne metode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Istorija seksualnosti                  

  47.

 

Završni (diplomski) rad

             

100

15.0

                       

Ukupno

 Aktivne nastave

390

390

780

 

60.0

 

 

P – predavanja
V - Vežbe
SRS - Samostalni rad studenta

 

Broj časova

Teorijske nastave

1710

Praktične nastave

1530

Samostalni rad studenata

100

Svega

3340


Predlog novih predmeta za akreditaciju:

 

Tekst uneo: