Aktuelnosti

04/06/2020

ISPIT IZ HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE U JULSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

04/06/2020

ISPIT IZ HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

03/06/2020

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - RASPORED STUDENATA ZA USMENI ISPIT - APRILSKI ISPITNI ROK

Opširnije >>>

03/06/2020

MIKROSKOPSKE LABORATORIJSKE TEHNIKE U MEDICINI - DONOŠENJE INDEKSA ZA OVERU SEMESTRA

Opširnije >>>

28/05/2020

MIKROSKOPSKA LABORATORIJSKA TEHNIKA U MEDICINI – APRILSKI ISPITNI ROK

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za histologiju i embriologiju

Nastavnici i saradnici

Laloševic Dušan, redovni profesor
Ðolai Matilda, redovni profesor, zamenik šefa Katedre
Amidžić Jelena, docent
Andrejić Višnjić Bojana, docent, šef Katedre
Čapo Ivan, docent
Ilić Sabo Jelena, docent
Levakov Fejsa Aleksandra, docent
Miljković Dejan, asistent
Popović Milan, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
andrejic.bojana@gmail.com


Nastavni materijal možete naci na adresi elearning.mf.uns.ac.rs


Predmet : Histologija i embriologija

Studijski program: Integrisane studije medicine
  Integrisane studije stomatologije

Fond časova: 3 časa teorijske nastave i 2 časa praktične nastave nedeljno tokom I i II semestra

Ukupan fond časova: (45 + 30) + (45 + 30) .........ukupno 90 + 60 

Plan i program nastave: I semestar Citologija
    Tkiva
  II semestar Histološka građa
organa
    Embriologija

Pravila polaganja ispita:

Studenti nastave na srpskom

Oblasti i obim gradiva neophodan za polaganje teorijskog dela ispita:

Literatura:

Osnovna literatura:    
 1. Ćelija i tkiva. Anđelković Z, Somer Lj, Matavulj M, Lacković V, Lalošević D, Nikolić I, Milosavljević Z, Danilović V. Bonafides, Niš, 2002.
 2. Histološka građa organa. Anđelković Z, Somer Lj, Perović M, Avramović V, Milenkova Lj, Kostovska N, Petrović A. Bonafides, Niš, 2001.
  (u novijim izdanjima stavka 1. i stavka 2. su objedinjeni u zajednicki udžbenik pod naslovom "Histologija").
 3. Embriologija coveka. Nikolić I, Rančić G, Radenković G, Lačković V, Todorović V, Mitić D.Medicinski fakultet, Niš, 2004.
 4. Praktikum iz histologije. Somer Lj, Krnojelac D, Djolai M. Ortomedics , Novi Sad, 2002
 5. Repetitorijum iz citologije, histologije i organologije sa primerima test pitanja za studente medicine, stomatologije, farmacije, medicinske rehabilitacije i zdravstvene nege Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu. Ljiljana Somer, Matilda Ðolai, Dušan Lalošević
Dopunska i alternativna literatura:
 1. Junqueiras Basic Histology: Text and Atlas, 14th, 13th or older editions. L. C. Junqueira and J. Carneiro - edited by Anthony L. Mescher. The McGraw-Hill Companies.
 2. Histology: A Text and Atlas 7th or older editions. Ross M, Kaye G, Pawlina W. Wolters Kluwer Health.
 3. Langmans Medical embryology 13th or older editions. Sadler TW. Wolters Kluwer Health.
 4. Osnovi histologije, tekst i atlas. Junqueira L, Carneiro J. /Urednici i prevodioci Lackovic V, Todorović V. Data Status, Beograd , 2005. ili novije izdanje
 5. Atlas razvojne morfologije fetalnog perioda. Somer Lj, Djolai M, Lalošević D, Krnojelac D, Mocko-Kaćanski M, Levakov A.  Medicinski fakultet Novi Sad-WUS Austria, Novi Sad 2005. (može se iznajmiti iz Biblioteke) ili novije izdanje
 6. Mikroskopska laboratorijska tehnika u medicini. Lalošević D, Somer Lj, Djolai M, Lalošević V, Mažibrada J, Krnojelac D. Medicinski fakultet Novi Sad-WSUS Austria, Novi Sad, 2005. (može se iznajmiti iz biblioteke) ili novije izdanje
 7. The developing human, Moore K, Persaud TVN.:  Saunders Company, Philadelphia-London, 1998. ili novije izdanje
 8. Embriologija coveka, Popović S.:  Dečje novine, Beograd, 1988. (ne postoji novije izdanje)
 9. Atlas of human embryology, Saraga Babić M, Sapunar D.  Chronolab, Switzerland, 1999. (ne postoji novije-može se iznajmiti na Katedri)
 10. Functional histology, Wheater PR, Burkitt HG, Daniels VG Churchill Livingstone, Londone, 1987. ili novije izdanje
 11. Osnovi oralne histologije i embriologije, James K. Avery, Daniel J. Chiego, Jro, treće izdanje, Data status, Beograd

Predmet : Histologija (Histologija i embriologija)

Studijski programi:
Integrisane studije farmacije
Osnovne strukovne studije zdravstvene nege
Osnovne akademske studije zdravstvene nege
Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije
 
Fond časova: 2 časa teorijske nastave i 0 časa praktične nastave nedeljno tokom II semestra

Ukupan fond časova:  (30 + 0) ............  ukupno 30 + 0
 
Plan i program nastave:
II semestar
    Tkiva i histološka građa
    organa
 
Pravila polaganja ispita:
 
U okviru ispitnog roka studenti polažu test od 30 pitanja preko video bima. Test traje 60 minuta tako da student ima 2 minuta po svakom pitanju
 
Literatura:
 
Osnovna literatura:   
 1. Histologija za studente zdravstvene nege. Vitković L, Savić S. Univerzitet u Prištini ,Medicinski fakultet. SVEN, Niš, 2016.
 2. Ćelija i tkiva. Anđelković Z, Somer Lj, Matavulj M, Lacković V, Lalošević D, Nikolić I, Milosavljević Z, Danilović V. Bonafides, Niš, 2002.
 3. Histološka građa organa. Anđelković Z, Somer Lj, Perović M, Avramović V, Milenkova Lj, Kostovska N, Petrović A. Bonafides, Niš, 2001. (u novijim izdanjima stavka 1. i stavka 2. su objedinjeni u zajednicki udžbenik pod naslovom "Histologija").
 4. Embriologija coveka. Nikolić I, Rančić G, Radenković G, Lačković V, Todorović V, Mitić D.Medicinski fakultet, Niš, 2004.
 5. Praktikum iz histologije. Somer Lj, Krnojelac D, Djolai M. Ortomedics , Novi Sad, 2002
 6. Repetitorijum iz citologije, histologije i organologije sa primerima test pitanja za studente medicine, stomatologije, farmacije, medicinske rehabilitacije i zdravstvene nege Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu. Ljiljana Somer, Matilda Ðolai, Dušan Lalošević
Dopunska i alternativna literatura:
 1. Junqueiras Basic Histology: Text and Atlas, 14th, 13th or older editions.L. C. Junqueira and J. Carneiro - edited by Anthony L. Mescher. The McGraw-Hill Companies.
 2. Histology: A Text and Atlas 7th or older editions. Ross M, Kaye G, Pawlina W. Wolters Kluwer Health.
 3. Langmans Medical embryology 13th or older editions. Sadler TW. Wolters Kluwer Health.
 4. Osnovi histologije, tekst i atlas. Junqueira L, Carneiro J. /Urednici i prevodioci Lackovic V, Todorović V. Data Status, Beograd , 2005. ili novije izdanje
 5. Atlas razvojne morfologije fetalnog perioda. Somer Lj, Djolai M, Lalošević D, Krnojelac D, Mocko-Kaćanski M, Levakov A.  Medicinski fakultet Novi Sad-WUS Austria, Novi Sad 2005. (može se iznajmiti iz Biblioteke) ili novije izdanje
 6. Mikroskopska laboratorijska tehnika u medicini. Lalošević D, Somer Lj, Djolai M, Lalošević V, Mažibrada J, Krnojelac D. Medicinski fakultet Novi Sad-WSUS Austria, Novi Sad, 2005. (može se iznajmiti iz biblioteke) ili novije izdanje
 7. The developing human, Moore K, Persaud TVN.:  Saunders Company, Philadelphia-London, 1998. ili novije izdanje
 8. Embriologija coveka, Popović S.:  Dečje novine, Beograd, 1988. (ne postoji novije izdanje)
 9. Atlas of human embryology, Saraga Babić M, Sapunar D.  Chronolab, Switzerland, 1999. (ne postoji novije-može se iznajmiti na Katedri)
 10. Functional histology, Wheater PR, Burkitt HG, Daniels VG Churchill Livingstone, Londone, 1987. ili novije izdanje
 11. Osnovi oralne histologije i embriologije, James K. Avery, Daniel J. Chiego, Jro, treće izdanje, Data status, Beograd 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic