Aktuelnosti

23/01/2020

Ispit za studente specijalne medicinske rehabilitacije - master iz predmeta KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA NA MEDICINSKOJ REHABILITACIJI

Opširnije >>>

07/08/2019

Termin ispita iz predmeta KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA NA MEDICINSKOJ REHABILITACIJI

Opširnije >>>

11/02/2019

Informatičke tehnologije u nauci i praksi medicinske rehabilitacije - Rezultati

Opširnije >>>

24/01/2019

Ispit za studente medicinske rehabilitacije- master iz predmeta KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA NA MEDICINSKOJ REHABILITACIJI

Opširnije >>>

22/01/2019

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NAUCI I PRAKSI MEDICINSKE REHABILITACIJE

Opširnije >>>

Arhiva

Master akademske studije medicinske rehabilitacije

Nivo studija
Master akademske studije – studije drugog stepena 

Trajanje studija
1 godina (2 semestra)
 
Ukupan broj ESPB bodova
60
 
Zvanje koje se stiče
Master terapeut rehabilitacije
 
Cilј studija
Osnovni cilј
 • dalјe razvijanje znanja i veština fizioterapeuta u cilјu što uspešnijeg profesionalnog rada, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.
Specifični cilјevi:
 • razvijanje i unapređivanje specifičnih znanja i veština u području medicinske rehabilitacije
 • razumevanje značaja istraživanja i evaluacije kliničkih iskustava u razvoju profesionalnih znanja i veština 
 • osposoblјavanje za kontinuiranu upotrebu doživotnog obrazovanja, praćenja i doprinosa novim dostignućima u stručnoj praksi
 • samostalna i odgovorna primena uskostručnih znanja
 • sticanje znanja neophodnih za međuprofesionalnu saradnju i timski rad u okviru zdravstvenog sistema
 • osposoblјavanje fizioterapeuta u smislu odgovornog poštovanja i primene evropskih standarda u edukaciji i praksi medicinske rehabilitacije
 • razvijanje sposobnosti kritičke analize istraživanja u području medicinske rehabilitacije i srodnih područja
 • razvijanje sposobnosti samostalnog iniciranja, planiranja i sprovođenja istraživanja u oblasti medicinske rehabilitacije, kao i publikovanja rezultata istraživanja
 • aktivno učešće u primeni različitih edukativnih modela u kliničkom i akademskom okruženju 
Kompetencije koje proističu iz studijskog programa
 
Po završetku Master akademskih studija medicinske rehabilitacije studenti stiču sledeće kompetencije:
 • produblјeno znanje i bolјe razumevanje teorije medicine zasnovane na dokazima
 • sposobnost da reprodukuju i primene teoretska znanja u fizioterapijskoj praksi
 • sposobnost da kritički analiziraju relevantnu stručnu i naučnu literaturu
 • unapređenje znanja i veština koje doprinosi osnaživanju profesionalnog rada
 • razumevanje teorije i metodologije naučnoistraživačkog rada
 • efektivne pismene i usmene komunikacione veštine
 • sposobnost uspešne evaluacije kliničke prakse
 • odgovarajuće intelektualne veštine zahvalјujući kojima će odgovoriti visokim profesionalnim zahtevima
 • sposobnost prepoznavanja značaja istraživanja i evaluacije kliničkih iskustava u profesionalnom razvoju
 • sposobnost uklјučivanja u proces planiranja, organizovanja i vođenja poslova u oblasti medicinske rehabilitacije
 • sposobnost učešća u naučnim i stručnim projektima koji se bave primenom fizioterapijskih programa, metoda i koncepata
 • sposobnost učešća u kontinuiranom profesionalnom razvoju svojih kolega 
Uslov za upis
 • završene osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije u trajanju od najmanje četiri godine
Struktura programa
 
Nastavni plan omogućava da se studenti tokom master programa upoznaju sa principima naučnoistraživačkog rada, mogućnostima primene statističkih metoda i savremenih informatičkih tehnologija u istraživanjima, kao i sa osnovnim etičkim principima naučnoistraživačke prakse. U stručnom smislu, akcenat je stavlјen na interdisciplinarnost i timski rad u cilјu pobolјšanja kvaliteta života, naročito kod osoba sa višestrukom ometenošću. Nakon svih položenih predmeta previđenih studijskim programom student je u obavezi da  izradi i odbrani završni, master rad, koji nosi 18 ESPB bodova i ulazi u ukupan broj bodova.
 
Plan studijskog programa
 

 

 

 

Časova nedeljno

Časova
godišnje

ESPB

 

 

 

Zimski semestar

Letnji semestar

 

Šifra

Naziv predmeta

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Uk.

Ostali časovi

1.

Mas.etik.1.

Etički principi u medicinskoj rehabilitaciji

1

1

 

 

 

 

15

15

30

 

3

2.

Mas.stat.1.

Statističke metode u nauci i praksi medicinske rehabilitacije

1

1

 

 

 

 

15

15

30

 

3

3.

Mas.inf.1

Informatičke tehnologije u nauci i praksi medicinske rehabilitacije

2

3

 

 

 

 

30

45

75

 

5

4.

Mas.nir.1

Naučnoistraživački rad u medicinskoj rehabilitaciji

1

4

 

 

 

 

15

60

75

 

6

5.

Mas.kvаl.1

Kvalitet života pacijenata na medicinskoj rehabilitaciji

1

4

 

 

 

 

15

60

75

 

6

6.

Mas.eng.
1.2.

Engleski jezik

2

0

 

2

0

 

60

 

60

 

3

7.

Mas.iz.ir. 1.2.

Mas.iz.
rho.1.2.

Predmet izbornog bloka I*

Interdisciplinarna medicinska rehabilitacija

- (Re)habilitacija osoba sa višestrukom ometenošću

1

5

 

2

5

 

45

150

195

 

16

8.

Mas.dip.2.

Završni master rad

 

 

 

           

200

18

Ukupno

Aktivne nastave

195

345

540

 

60

Ostalih časova

200

Nastave na prvoj godini

740

*Student bira jedan predmet iz izbornog bloka
P – predavanja

V – vežbe
DON – drugi oblici nastave

Tekst uneo: IvanaMaksimovic