Aktuelnosti

Medicina - akreditovano 2008. godine

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Integrisane akademske studije medicine - MEDICINA-DOKTOR MEDICINE

 

(1) Integrisane osnovne i diplomske akademske studije medicine - master traju 5.530 časova (4.935 časova aktivne nastave, 445 časova samostalne stručne prakse i 150 časova naučnoistraživačkog rada) tokom 12 semestara teorijske i praktične nastave, samostalnog rada i prakse u zdravstvenim ustanovama shodno Direktivi 2005/36/EK Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 7.9.2005.g) , što se vrednuje sa 360 ESPB bodova.

(2)
 Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 20 bodova po ESPB. Odbranom završnog rada stiče se naziv doktor medicine.

(3) Shodno čl. Satuta 59, stav 1. i  2. uspeh studenata se ocenjuje ocenom 5-10, sem za predmete: Uvod u kliničku praksu I, Prva pomoć, Medicinska etika i sociologija, Uvod u kliničku praksu II i Izborni predmet, koji se ocenjuju sa "položio(la)" i "nije položio(la)".

(4) Cilj studijskog programa je da student stekne znanja:
1. o normalnoj stukturi i funkcijama čovekovog organizma;
2. o prirodnom i nasilnom narušavanju građe i/ili funkcije pojedinih organa, organskih sistema ili celokupnog oranizma čoveka i etiologiji nastanka poremećaja;
3. iz odgovarajućih kliničkih disciplina, koje studentu obezbeđuju da stekne predstavu o mentalnim i fizičkim oboljenjima, njihovom otkrivanju i lečenju;
4. o postupcima i metodama preventivne medicine, dijagnostike i terapije, kao i reprodukciji čoveka;.
5. o uslovima života čoveka, njegovom okruženju, zaštiti čovekove sredine i socijalnom statusu pojedinca;
6. iz deontologije, etike i pravne odgovornosti lekara;
7. i potrebno kliničko iskustvo, pod stručnim nadzorom u zdravstvenim ustanovama;
8. sposobnost i upućenost na stalno prilagođavanje savremenim zahtevima medicinske nauke i prakse (silabus) u okviru evropskog akademskog prostora;
9. o metodologiji naučno-istraživačkog rada i naučnim metodama koje na osnovu biomedicinskih merenja omogućavaju analizu dobijenih podataka i procenu naučnih činjenica.

(5)
 Svrha studijskog programa je da student:
Nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, shodno odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika («Službeni glasnik RS» broj  50/06), doktor medicine je osposobljen.
1. Za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti kao lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u prevenciji, dijagnostici i terapiji prirodnih i nasilnih oštećenja zdravlja;
2. Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi  odgovarajuću  administraciju, prikuplja i sređuje informacije, uključujući korišćenje informacione tehnologije.
3. Da učestvuje u timskom i etapnom procesu dijagnostikovanja i lečenja obolelih i povređenih obolelih i sarađuje sa stručnjacima drugog i trećeg nivoa zdravstvene zaštite.
4. Da stečena znanja i iskustva prenese na druge članove tima.
5. Da promoviše zdravlje i vrši zdravstveno prosvećivanje stanovništva.
6. Da rukovodi službom za primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, uključujući odrasle i decu.
7. Primenjuje postupke nege teško obolelih i povređenih u ambulatnim i kućnim uslovima, što podrazumeva ublažavanje patnji i bola i pomoć bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti;
8.  Da poznaje principe reprodukcije, uključujući, začeće, trudnoću i porođaj;
9. Da proceni mentalni status obolelog i adekvatno reaguje.
10. Da sprovodi mere higijensko-sanitarne mere, mere zaštite čovekove sredine i socijalnog statusa pojedinca.
11. Da blagovremeno i adekvatno reaguje u slučaju epidemija, pojave karatinskih bolesti i masovnih nesreća.
12. Da se pridržava osnovnih deontoloških načela: odnosa prema pacijentu, struci, kolegama i saradnicima u radu i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima.
13. Da poštuje prinicp profesionalne tajne i kodeks zdravstvenih radnika.
14. Da primenjuje principe sudsko-medicine regulative u slučajevima nasilnog oštećenja zdravlja, kao i u slučajevima prirodne, sumnjive i nasilne smrti i mrtvorođenja.
15. Da stečena znanja i veštine usmeri ka obavljanju naučnoistraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi i o tome obaveštava stručnu i naučnu javnost.
16. Da prati stručnu literaturu i nastavi studije na specijalističkim i doktorskim studijama.
17. Da učestvuje u stručnoj edukaciji zdravstvenih radnika srednjeg i stukovnog novoa obrazovanja.
18. Da se angažuje kao srednjoškolski profesor na medicinskim predmetima.

Integrisane studije medicine odvijaju se po sledećem planu obaveznih i izbornih predmeta (bodovna vrednost svakog predmeta, način ocenjivanja): 

I-godina studija
NASTAVNI  PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV  PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
1.
MI-ANT
Anatomija
(korigovano 09.05.2013.)
5
5
4
5
135
150
285
23,5
5 – 10
2.
MI-HI/EM
Histologija i embriologija
(korigovano 27.09.2013.)
3
2
3
2
90
60
150
12,0
5 – 10
3.
MI-HUGE
Humana genetika
(korigovano 17.09.2013.)
3
2
0
0
45
30
75
6,0
5 – 10
4.
MI-UKP
0
0
1
1
15
15
30
2,5
Položio
Nije polž.
5.
MI-PP
Prva pomoć
(korigovano 09.11.2012.)
0
2
0
0
0
30
30
2,5
Položio
Nije polž.
6.
MI-ME/SC
Medicinska etika i sociologija
(korigovano 03.04.2013.)
3
0
0
0
45
0
45
3,5
Položio
Nije polž.
7.
MI-STJE
Strani jezik I
(korigovano 29.03.2013.)
2
0
2
0
60
0
60
5,0
5 – 10
8.
MI-MS/IN
Medicinska statistika i informatika
(korigovano 30.11.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
5,0
5 - 10
Ukupno
 Aktivne nastave
420
315
735
60,0
 
 
 

 

II -godina studija
NASTAVNI  PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
9.
MII-FIZ
Fiziologija
(korigovano 25.09.2013.)
5
4
5
4
150
120
270
19,0
1, 2
 
5 – 10
10.
MII-MB/HE
Medicinska biohemija i hemija
(korigovano 29.10.2012.)
4
4
4
3
120
105
225
16,0
3
5 – 10
11.
MII-MB/IM
Mikrobiologija i imunologija
(korigovano 02.11.2012.)

3
2
3
2
90
60
150
11,0
3
5 – 10
12.
MII- STJE
Strani jezik II
(korigovano 29.03.2013.)
2
0
2
0
60
0
60
4,0
7
5 – 10
13.
MII- UKP
Uvod u kliničku praksu II
(koriogvano 19.09.2013.)
0
3
0
0
0
45
45
15
4,0
4
Položio
Nije polž
14.
MII-UNIR
Uvod u naučno-istraživački rad
(korigovano 13.11.2012.)
 
 
2
1
30
15
45
3,0
8
5 - 10
15.
MII-IZPR
IZBORNI PREDMET
 1. Istorija medicine i stomatologije
(korigovano 01.10.2013.)
 2. Sportska medicina
(korigovano 25.09.2013.)

0
0
2
1
30
15
45
3,0
 
Položio
Nije polž
Ukupno
 Aktivne nastave
480
360
840
 
60,0
 
 
 
Stručne prakse
 
15
 
 
 
NASTAVE NA II GODINI
855
 
 
 
 
III- godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
16.
MIII-PANT
Patološka anatomija
(korigovano 22.11.2012.)
5
5
3
3
120
120
240
17,0
9
 
5 – 10
17.
MIII-PFIZ
Patološka fiziologija
(korigovano 12.10.2012.)
4
5
2
3
90
120
210
15,0
9
10
5 – 10
18.
MIII-KLPR
Klinička propedevtika
(korigovano 19.09.2013.)
0
0
2
5
30
75
105
30
7,5
13
5 – 10
19.
MIII-RAD
Radiologija
(korigovano 26.03.2013.)
0
0
3
4
45
60
105
10,0
9
 
5 – 10
20.
MIII-OFAR
Opšta farmakologija
(korigovano 02.08.2013.)
0
0
3
1
45
15
60
4,5
10
9
5 – 10
21.
MIII-MPSI
Medicinska psihologija (korigovano 16.09.2013.)
2
1
 
 
30
15
45
3,0
6
5 - 10
22.
MIII-IZPR
IZBORNI PREDMET
 1. Klinička genetika
(korigovano 22.11.2012.)
 2. Transfuziologija
(korigovano 20.09.2013.)
2
1
0
0
30
15
45
3,0
 
Položio
Nije polž
Ukupno
 Aktivne nastave
390
420
810
 
60,0
 
 
 
Stručne prakse
 
30
 
 
 
NASTAVE NA III GODINI
840
 
 
 

 

IV -godina studija
NASTAVNI  PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenji
vanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
23.
MIV-INTM
Interna medicina
(korigovano 19.09.2013.)
7
6
6
7
195
195
390
120
28,0
16,17
18-20, 29
5–10
24.
MIV-IFBL
Infektivne bolesti
(korigovano 25.03.2013.)
3
4
0
0
45
60
105
40
7,5
11,17
18-20
5–10
25.
MIV-EPID
Epidemiologija
(korigovano 13.11.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
3,5
24
5–10
26.
MIV-DRV
Dermatovenerologija
(korigovano 30.09.2013.)
0
0
2
2
30
30
60
15
4,0
18,20
5–10
27.
MIV-NERO
0
0
2
4
30
60
90
15
5,5
18,20
5–10
28.
MIV-PSIH
Psihijatrija
(korigovano 16.09.2013.)

2
4
0
0
30
60
90
15
5,5
21
18,20
5–10
29.
MIV-SFAR
Specijalna farmakologija
(korigovano 02.08.2013.)
3
1
0
0
45
15
60
3,5
20
 
5–10
30.
MIV-IZPR
IZBORNI PREDMET
 1. Klinička imunologija
(korigovano 20.09.2013.)
 2. Nuklearna medicina
(korigovano 12.10.2012.)
 
3. Klinička farmakologija
(korigovano 02.08.2013.)
 4. Istorija seksualnosti
(korigovano 01.10.2013.)
0
0
2
1
15
30
45
2,5
 
Položio
Nije polž
Ukupno
 Aktivne nastave
435
465
900
 
60,0
 
 
 
Stručne prakse
 
205
 
 
 
NASTAVE NA IV GODINI
1105
 
 
 

  

V -godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenji
vanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
31.
MV-HIR
Hirurgija
(korigovano 15.07.2013.)
4
5
4
6
120
165
285
120
20,5
23
24,26, 27
5–10
32.
MV-ST/MFH
0
0
1
1
15
15
30
1,5
18
26,29
5-10
33.
MV-GIOB
Ginekologija i opstetricija
(korigovano 01.10.2013.)
2
3
3
4
75
105
180
30
12,5
23
26,29
5–10
34.
MV-PED
Pedijatrija
(korigovano 22.11.2012.)
3
3
3
4
90
105
195
30
14,0
23
24,27,
29
5–10
35.
MV-HIG
Higijena
(korigovano 27.09.2013.)

0
0
2
3
30
45
75
4
24,25
5–10
36.
MV-GER
Gerijatrija
(korigovano 07.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
2,5
23
24,28
5–10
37.
MV-SCM
Socijalna medicina
(korigovano 30.11.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
2,5
14
 
5–10
38.
MV-IZPR
IZBORNI PREDMET
 1. Imidžing metode u medicini
(korigovano 11.04.2013.)
 2. Farmakoekonomija
(korigovano 02.08.2013.)
 3. Transplantacija tkiva i organa
(korigovano 30.09.2013.)
 4. Eksperimentalna hirurgija
(korigovano 30.09.2013.)
1
2
0
0
15
30
45
2,5
 
Položio
Nije polž
Ukupno
 Aktivne nastave
390
510
900
 
60,0
 
 
 
Stručne prakse
 
180
 
 
 
NASTAVE NA V GODINI
1080
 
 
 

 

VI -godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenji
vanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
39.
MVI-OFT
Oftalmologija
(korigovano 24.09.2013.)
2
2
0
0
30
30
60
3,0
31
 
5–10
40.
MVI-ORL
Otorinolaringologija
(korigovano 11.04.2013.)
2
2
0
0
30
30
60
3,0
31
32
5–10
41.
MVI-MRD
Medicina rada
(korigovano 26.07.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
2,5
23
37
5–10
42.
MVI-MRH
Medicinska rehabilitacija
(korigovano 09.11.2012.)
2
2
0
0
30
30
60
4,0
31
 
5–10
43.
MVI-UMED
Urgentna medicina
(korigovano 09.11.2012.)
1
3
0
0
15
45
60
15
3,0
31
24,26, 27,33, 34
5–10
44.
MVI-ON/NG
Onkologija i nega
(korigovano 16.09.2013.)

2
2
0
0
30
30
60
3,0
31
26,27, 33,34
5–10
45.
MVI-SMED
Sudska medicina
(korigovano 24.09.2013.)
2
3
0
0
30
45
75
4,0
31
33,34
5–10
46.
MVI-KPN
 
 
 
 
 
 
 
SIR
330
17,5
 
47.
MVI-ZR
 
 
 
 
 
 
 
150
20,0*
 
5–10
Ukupno
 Aktivne nastave
180
570
750
 
60,0
 
 
 
Stručne prakse
 
15
 
 
 
Naučnoistraživačkog rada
 
150
 
 
 
NASTAVE NA VI GODINI
915
 
 
 
 
P – predavanja
V - Vežbe
SRS - Samostalni rad studenta
*Broj ESPB bodova za završni rad utvrđen je Statutom UNS-a
  
UKUPNO   Č A S O V A
 5530
1.
 PREDAVANjA
2175
2.
 VEŽBI
2760
3.
 Stručna praksa
445
4.
 Naučnoistraživački rad
150
UKUPNO   ESPB   BODOVA
 360

Predlog novih predmeta za akreditaciju:

 

Tekst uneo: