Aktuelnosti

Naučna sekcija

O RADU NAUČNE SEKCIJE

Naučna sekcija je organizacija Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja za cilj ima okupljanje studenata i njihovo organizovano uključivanje u naučnoistraživački rad koji se odvija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Članstvo u Naučnoj sekciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Svaki student integrisanih akademskih studija, osnovnih akademskih studija, master i doktorskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ima pravo da bude član Naučne sekcije.

Ovo članstvo je dobrovoljno i predstavlja fakultativnu aktivnost studenta. Članom sekcije automatski postaje svaki student koji prijavi i napiše naučnoistraživački rad poštujući pravilnik Naučne sekcije.

Pravilnik o radu Naučne sekcije možete preuzeti ovde>>

Pravilnik o radu Naučne sekcije Uslovi za pisanje, predaju i prezentovanje studentskog naučnoistraživačkog rada

Student može pisati rad iz predmeta kojeg je položio najmanje ocenom osam (tj. ocenom 8, 9 ili 10) što dokazuje izvodom ocena prilikom predaje rada. Pritom, studenti završne godine, apsolventi i lekari na stažu mogu pisati rad iz bilo koje oblasti biomedicinskih nauka čiju nastavu su odslušali. Detaljnije o uslovima za pisanje rada u okviru sekcije pronađite ovde>>.

Student u toku jedne školske godine može imati najviše tri autorska rada i biti koautor na najviše dva rada. Jedan rad može imati najviše dva koautora.

Student je obavezan da prati novosti i obaveštenja koja objavljuje Naučna sekcija i da postupa prema uputstvima koja ona daje.

Uslovi za mentorstvo i komentorstvo na studentskim naučnoistraživačkim radovima su definisani Pravilnikom Naučne sekcije.

Studentski naučnoistraživački radovi prijavljivaće se popunjavanjem obrasca o čijem objavljivanju za tekuću školsku godinu će biti blagovremeno obavešteni. Obrazac za školsku 2017/2018. godinu.

Nakon prijave rada, potrebno je da student prikupi svu potrebnu dokumentaciju koja uključuje:

  • Saglasnost katedre za izradu studentskog naučnoistraživačkog rada koju možete pronaći ovde>>.
  • Izvod ocena iz studentske službe kao dokaz da je student položio predmet iz kojeg piše rad sa najmanjom ocenom 8 (osam).
  • Uverenje iz studentske službe kojim se potvrđuje da je redovan student nekog od programa studiranja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
  • Odobrenje odgovarajuće Etičke komisije.
  • Izjava o autentičnosti rada  i saglasnost mentora koju možete pronaći ovde>>.
  • Za studente koji pišu rad u okviru katedre za internu medicinu, potrebno je dostaviti i saglasnost upravnika odgovarajuće klinike koju možete pronaći ovde>>, kao i saglasnost direktora Instituta ukoliko student piše rad u okviru nekog od Instituta Sremska Kamenica, koju možete pronaći ovde>>.

Po završetku pisanja studentskog naučnoistraživačkog rada, student predaje svu potrebnu dokumentaciju Naučnoj sekciji u datumima koje Naučna sekcija organizuje i unapred obaveštava studente.

Predaja studentskih naučnoistraživačkih radova se vrši slanjem „blanko“ (bez imena autora, koautora, mentora i komentora) primerka gotovog rada na mejl adresu Naučne sekcije do datuma koji Naučna sekcija unapred određuje. Sve potrebne važne datume za školsku 2017/18 možete pronaći ovde>>. 

Nakon što radovi prođu dvostruku anonimnu recenziju, vraćaju se studentima kako bi mogli načiniti naznačene ispravke i na taj način steći pravo prezentovanja rada na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. 

Nakon izlaganja radova na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, ukoliko studenti dobiju prolaznu ocenu, stiču pravo prezentovanja rada na Nacionalnom kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije na kome svake godine učestvuje oko 1000 studenata iz zemlje i inostranstva. Fakultet će finansirati određen broj studenata za odlazak na Nacionalni kongres, a odluku o tom broju će donositi Kolegijum dekana u zavisnosti od raspoloživih sredstava. 

Nakon odbrane rada na Nacionalnom kongresu, studenti imaju pravo da se samostalno prijave na neki od internacionalnih kongresa. Fakultet po preporuci Naučne sekcije stipendira studente sa najboljim radovima za odlazak na ove skupove. Uputstva i potrebnu dokumentaciju za prijavu za sufinansiranje troškova za odlazak na internacionalne kongrese možete pronaći na našem Sharepointu.

RUKOVODSTVO NAUČNE SEKCIJE ZA ŠKOLSKU 2017/18

Predsednik Naučne sekcije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Vanja Andrić                                                vanja.andric@yahoo.com

Potpredsednici Naučne sekcije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Mia Manojlović                                       miamanojlovic@outlook.com 

Jelena Čanji                                                  canji.jelena@gmail.com

Maša Rapajić                                               rapajic.masa@gmail.com

Koordinator katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, medicinsku rehabilitaciju, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, stomatologiju, stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom i zdravstvenu negu

Marko Bojović                                           bojovicmarko@outlook.com

Koordinator katedre za dermatovenerologiju, epidemiologiju, higijenu, medicinu rada i socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom

Mina Maričić                                            minamaricic001@gmail.com

Koordinator katedre za biohemiju i farmaciju

Jelena Čanji                                                   canji.jelena@gmail.com

Koordinator katedre za farmakologiju i toksikologiju, ginekologiju i akušerstvo, oftalmologiju, otorinolaringologiju, sudsku medicinu i urgentnu medicinu

Mia Manojlović                                        miamanojlovic@outlook.com

Koordinator katedre za radiologiju, pedijatriju, gerijatriju i opštu medicinu

Maša Rapajić                                               rapajic.masa@gmail.com 

Koordinator katedre za internu medicinu i onkologiju

Aleksandar Šipka                                    alessandro.sipka@gmail.com

Koordinator katedre za histologiju i embriologiju, patološku anatomiju i mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom

Danilo Ivanović                                       ivanovicdanilo95@gmail.com

Koordinator katedre za opšteobrazovne predmete, neurologiju i psihijatriju i medicinsku psihologiju

Aleksandar Stević                                stevicaleksandar42@gmail.com

Koordinator katedre za anatomiju, anesteziju i perioperativnu medicinu i hirurgiju

Nikola Bošković                                              nklboskovic@gmail.com

Koordinator katedre za fiziologiju, patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu i sportsku medicinu

Milijana Rakin                                            milijana_rakin@yahoo.com

Koordinator katedre za infektivne bolesti i psihologiju

Vanja Andrić                                               vanja.andric@yahoo.com 

Sve gore navedene dokumente kao i još mnogo toga vezanog za studentske naučnoistraživačke radove možete naći na našem Sharepoint-u

Zvanična facebook stranica naučne sekcije: https://www.facebook.com/naucnamfns/

Zvaničan mejl Naučne sekcije: naucna.sekcija@mf.uns.ac.rs

 

Želimo Vam puno uspeha u naučnoistraživačkom radu!

Rukovodstvo Naučne sekcije

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic