Aktuelnosti

Naučna sekcija


Određeni studentski koordinatori

 Odobrenje etičkih komisija

O RADU NAUČNE SEKCIJE

Naučna sekcija je organizacija koja funkcioniše u okviru Medicinskog fakulteta Novi Sad i čiji je cilj okupljanje studenata i njihovo organizovano uključivanje u naučnoistraživački rad, koji se odvija na novosadskom Medicinskom fakultetu.

Pravilnik o radu Naučne sekcije možete preuzeti ovde>>

Članstvo u Naučnoj sekciji

Svaki student integrisanih akademskih studija, osnovnih akademskih studija, master i doktorskih studija, Medicinskog fakulteta Novi Sad ima pravo da bude član Naučne sekcije.

Ovo članstvo je dobrovoljno i predstavlja fakultativnu aktivnost studenta. Članom sekcije automatski postaje svaki student koji prijavi i napiše naučnoistraživački rad poštujući pravilnik Naučne sekcije.

Uslovi za pisanje rada

Student može pisati rad iz predmeta kojeg je položio najmanje ocenom osam (ocenom 8, 9 ili 10) što dokazuje izvodom ocena prilikom predaje rada. Pritom, studenti završne godine, apsolventi i lekari na stažu mogu pisati rad iz bilo koje oblasti biomedicinskih nauka čiju nastavu su odslušali. Detaljnije o uslovima za pisanje rada u okviru sekcije pronađite ovde.

Obaveze članova Naučne sekcije

Odabir predmeta iz koga će student pisati rad je prvi korak ka krajnjem cilju, a to je objavljivanje i prezentovanje tog rada. Sledeći korak je izbor mentora.
Student je obavezan da stupi u kontakt sa mentorom i dogovori se sa njim oko teme istraživanja, početka i plana zajedničkog rada.
Student može izabrati mentora na sledeći način:

  1. Ličnim dogovorom studenta sa budućim mentorom na osnovu afiniteta i interesovanja za oblast biomedicine kojom se on bavi.
  2. Upisivanjem svojih podataka uz ime željenog mentora u tabeli mentora koju objavljuje Naučna sekcija. U tom slučaju Naučna sekcija poziva studenta i obaveštava ga o telefonskom kontaktu i/ili e-mail adresi mentora, kako bi student stupio u kontakt sa budućim mentorom.

Student je obavezan da prati novosti i obaveštenja koja objavljuje Naučna sekcija i da postupa prema uputstvima koja ona daje.
Takođe, student je obavezan da prijavi Naučnoj sekciji da je pristupio pisanju rada prema uputstvima koja možete pronaći ovde.
Student u toku jedne školske godine može imati najviše tri autorska rada i biti koautor na najviše dva rada. Jedan rad može imati najviše dva koautora.

Uslovi za (ko)mentorstvo
Mentor i komentor na studentskom radu može biti saradnik u nastavi, asistent, docent, vanredni profesor, redovni profesor i lice birano u naučno zvanje. U toku školske godine član katedre koji ispunjava ove uslove može da bude mentor ili komentor na ukupno 3 studentska rada.

Godišnji plan aktivnosti

Konkurs za prijavu radova objavljuje se na početku školske godine i traje do januara iste školske godine.
Sa ciljem da olakša proces istraživanja svojim članovima, Naučna sekcija organizuje stručna predavanja, kroz koja se obrađuju najznačajnije i primenjive teme za naučnoistraživački rad.

Rok za predaju radova se organizuje u februaru. Studenti tom prilikom predaju ceo rad sa apstraktima na srpskom i engleskom jeziku, kao i prateću dokumentaciju, koje pripremaju prema uputstvima sekcije.

Naučna sekcija zatim organizuje recenziju predatih radova. Recenzije su trostruke (tri recenzenta) i anonimne (imena recenzenata su poznata samo članovima rukovodstva sekcije), kako bi se izbegla subjektivnost prilikom ocenjivanja. Prolazna ocena na recenziji (od 6 do 10) se smatra uslovom za prezentaciju rada na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad (,,Mini" kongresu).

Kongresi
Naučna sekcija organizuje Kongres studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad, koji svake godine bude održan u drugoj polovini marta. Studenti tako imaju priliku da prezentuju radove pred komisijom sačinjenom od nastavnika našeg fakulteta i na taj način se pripreme za prezentovanje svog istraživanja na nacionalnom kongresu. Izlaganje se ocenjuju, a prolazna ocena čini uslov za učešće na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem (nacionalni kongres).

Nacionalni kongres je najveća naučna studentska manifestacija iz oblasti biomedicine u našoj zemlji. Svake godine krajem aprila, ovaj kongres okuplja oko 800 studenata iz zemlje i okoline.

Nakon odbrane rada na nacionalnom kongresu, studenti su u mogućnosti da se samostalno prijave za studentske kongrese u inostranstvu (Kairo, Porto, Groningen, Moskva, Banja Luka, Zagreb, Berlin, Lajden i dr.), kao i za Internacionalni kongres studenata medicine u Novom Sadu, kojeg organizuje Medicinski fakultet u Novom Sadu na fakultetu tokom jula meseca- IMSCNS (International Medical Students Congress in Novi Sad). Više informacija o međunarodnim kongresima možete naći ovde.

Fakultet po preporuci Naučne sekcije stipendira studente sa najboljim radovima za odlazak na ove skupove.

Nagrađeni i najkvalitetniji radovi, takođe, mogu biti objavljeni u naučno–stručnom časopisu studenata Medicinskog fakulteta "Eskulap". Najbolji radovi sa nacionalnog kongresa mogu biti objavljeni u naučno–stručnom časopisu "Medicinski pregled". Studentski radovi se kasnije mogu iskoristiti i kao teme za izradu diplomskih radova.

Obrazac za sufinansiranje troškova za međunarodne kongrese

Zvaničan naziv Naučne sekcije 
Na srpskom jeziku: Naučna sekcija Medicinskog fakulteta Novi Sad
Na engleskom jeziku: Scientific Society of Faculty of Medicine Novi Sad

Rukovodstvo sekcije:

Glavni koordinator
Prof. dr Duško Kozić

Predstavnik Katedre za sudsku medicinu, hirurgiju, urgentnu medicinu, anesteziju i perioperativnu medicinu;  
Filip Pajičić 060/350-65-44 filipvoland@gmail.com
   
Predstavnik Katedre za fiziologiju, sportsku medicinu, ginekologiju i opstetriciju, medicinsku rehabilitaciju i opšteobrazovne predmete;
Miloš Maletin 064/46-29-005 milosmaletin1@gmail.com
 
Predstavnik Katedre za anatomiju i pedijatriju;
Benjamin Vereš 062/96-16-653 veres.benjamin@yahoo.com
 
Predstavnik Katedre za radiologiju, epidemiologiju, higijenu, mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom, socijanu medicinu, zdravstvenu statistiku sa informatikom i medicinu rada;
Jelena Trivković 066/416-123 jelena.trivkovic@gmail.com
 
Predstavnik Katedre za patologiju, histologiju i embriologiju, farmakologiju i toksikologiju i specijalnu rehabilitaciju i edukaciju;
Pavle Banović psychoactive037@gmail.com
 
Predstavnik za studente na engleskom jeziku; Katedra za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju;
Emőke Csernus 062/19-22-627 em.csernus@gmail.com

Predstavnik Katedre za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu, deramatovenerologiju, otorinolaringologiju, oftalmologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i zdravstvenu negu; 

Nikola Bošković 061/6432820 nklboskovic@gmail.com

Predstavnik Katedre za internu medicinu, onkologiju, infektivne bolesti i gerijatriju; 

Vanja Andrić 060/6791918 vanja.andric@yahoo.com

Predstavnik Katedre za stomatologiju, stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom;  

Luka Tucakov 064/2854405 lukazivkotucakov@gmail.com

Predstavnik Katedre za farmaciju i biohemiju; 

Nemanja Todorović 064/6777453 nemanja.todorovic007@gmail.com

Tehnička podrška
Jelena Ćurčić

Obaveštenja Naučne sekcije možete pratiti na oglasnim tablama u holu fakulteta, na sajtu fakulteta ili FaceBook grupi.

Za sva pitanja, budite slobodni da se obratite članu rukovodstva sekcije, putem e-mail-a ili postavljanjem pitanja na FaceBook grupi.

e-mail adresa Naučne sekcije: naucna.sekcija.mfns@gmail.com

FB grupa: Naučna sekcija Medicinskog fakulteta Novi Sad 
web-site: http://www.mf.uns.ac.rs/naucnasekcija.php

Želimo svima mnogo uspeha u naučnoistraživačkom radu!

Rukovodstvo Naučne sekcije


 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic