Opširniji pregled vesti

 ČLANOVIMA IZBORNOG VEĆA

OBAVEŠTENjE I UPUTSTVO ZA GLASANjE
 
Dana 23.04.2015. godine Savet Medicinskog fakulteta je na 13. sednici doneo Odluku kojom je korigovana tehnika glasanja na Izbornom veću koje se održava 28.04.2015. godine.
Shodno tome dostavljamo Vam sledeće
 
UPUTSTVO ZA GLASANjE
 
 
Glasanje će se obaviti u terminu 7.30-11.30 časova u prisustvu obe komisije (Komisije za izbor dekana i prodekana Medicinskog fakulteta i Komisije za prebrojavanje glasačkih listića i kontrolisanje glasanja)  na sledeći način:
 1. Svaki član Izbornog veća će lično dostaviti Komisiji za izbor dekana i dodatnoj komisiji (u daljem tekstu Komisija) svoj evidencioni list, identifikovati se ličnom kartom ili pasošem i potpisati lično na spisak članova Izbornog veća.
 2. Nakon identifikacije, svakom članu Izbornog veća uručiće se glasački listić i ovo uputstvo za glasanje.
 3. Glasanje će se obaviti tajno.
 4. Glasati se može samo hemijskom olovkom.
 5. Važeći glasački listić je onaj na kome se glasa zaokruživanjem za jednog, dva ili tri nastavnika, po jednog u svakoj koloni.
 6. Nevažeći glasački listić je onaj:
  - ako se ne zaokruži nijedan kandidat (prazan listić);
  - ako se u okviru jedne vertikalne kolone zaokruži više od jednog kandidata;
  - ako je zaokruženo više od tri kandidata na glasačkom listiću.
 7. Posle sabiranja bodova u dalji postupak idu kandidati sa najvećim brojem bodova u skladu sa Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora organa poslovođenja. 
 
Molimo šefove Katedri da o ovome obaveste članove Izbornog veća.