Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-2/2017
Dana: 28.03.2017.

Na osnovu člana 65. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 87/5016, 100/2007-autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015 ), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.03.2016. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu broj 01-19-2/2017 od 28.03.2017. godine, Pravilnika o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu i člana 5. sa izmenama i dopuna ma od 10.10.2016. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 06.07.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.02.2017.,  raspisuje se
 
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti: 
 1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Onkologija), na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 2. Dva nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Infektivne bolesti, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 3. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Ortopedija vilica), na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 4. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Nefrologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 5. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Infektivne bolesti, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 6. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Dečija hirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 7. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Onkološka hirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 8. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 9. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Patološka fiziologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 10. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Higijena, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 11. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 12. Tri nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Pedijatrija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 13. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Oralna hirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 14. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Toksikološka hemija, na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 15. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Ortopedija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 16. Tri nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Pedijatrija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 17. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 18. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Endokrinologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 19. 19. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 20. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Gerijatrija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 21. Dva nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Urgentna medicina, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 22. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Gerijatrija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 23. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Radiologija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 24. Jedan saradnik za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Epidemiologija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 25. Jedan saradnik za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 26. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Abdominalna hirurgija), na određeno vreme 3godine, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 27. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Fiziologija, na određeno vreme 3godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu).
 28. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Onkologija, na određeno vreme 3godine, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 29. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Medicinska rehabilitacija, na određeno vreme 3godine, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 30. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Infektivne bolesti, na određeno vreme 3godine, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 31. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija), na određeno vreme 3godine, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 32. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Interna medicina (Endokrinologija), na određeno vreme 1godina, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 33. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, na određeno vreme 1godina, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 34. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Ginekologija i opstetricija, na određeno vreme 1godina, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 35. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA-PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija), na određeno vreme 3godine, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).
 36. Dva SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, na određeno vreme 1godina, radno vreme kraće od punog (15sati na Fakultetu).  
USLOVI 1-3: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 4-14: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 15-21: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 22-24: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 25: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je prethodne nivoe studija (osnovne akademske i akademske master studije zdravstvene nege) završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 26-31: student doktorskih studija koje je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 72. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 
USLOVI 32-35: kandidat sa završenim integrisanim akademskim studijama, koji je integrisane akademske studije završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 36:  student master akademskih ili specijalističkih akademskih studija, koji je  studije prvog stepena završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 71. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.  
 
POSEBAN USLOV: Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
 
    Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja. 
 
OSTALO:
 
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vrmenu i mestu održavanja pristupnog predavanja,  a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
 
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet službenim putem.
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 05.04.2017. godine.
 
DEKAN
 Prof. dr Snežana Brkić s.r.