Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-3/2017
Dana: 28.06.2017.
 
Na osnovu člana 65. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 87/5016, 100/2007-autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015 ), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.03.2016. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu broj 01-19-2/2017 od 15.06.2017. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 23.01.2006. sa izmenama i dopunama 27.12.2013., 03.03.2016. i 08.09.2016. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 06.07.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.02.2017.,  raspisuje se
 
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti:
 
 1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Pedijatrija, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 2. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Biohemija, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 3. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Parodontologija i oralna medicina), na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 4. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Grudna hirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 5. Dva nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Otorinolaringologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 6. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Nefrologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 7. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija sa industrijskom farmacijom i kozmetologijom, na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 8. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Nefrologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 9. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 10. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Ortopedija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 11. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Abdominalna hirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 12. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Infektivne bolesti, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 13. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Patologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 14. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 15. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija i edukacija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 16. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Psihologija, na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 17. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Pedijatrija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 18. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Urgentna medicina, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 19. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Psihologija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 20. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Fiziologija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu).
 21. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Abdominalna hirurgija) na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 22. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Socijalna medicina, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 23. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija i edukacija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 24. Tri saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Anatomija, na određeno vreme 1 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu).
 25. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 26. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Patologija, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu). 
USLOVI 1-3: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 4-7: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 8-14: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 15: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira, završene osnovne akademske studije studije specijalne edukacije i rehabilitacije i master studije i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
        
USLOVI 16: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti Psiholoških nauka, završene studije psihologije na svim prethodnim nivoima studija i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 17-18: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 
USLOVI 19: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti,  iz koje se bira, završene studije psihologije na svim prethodnim nivoima studija a koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 
USLOVI 20-23: student doktorskih studija koje je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 72. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 
USLOVI 23: student doktorskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, završene osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije ili specijalne edukacije ili specijalne rehabilitacije i master akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije ili specijalne edukacije ili specijalne rehabilitacije  koje je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 72. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 
USLOVI 24-26: kandidat sa završenim integrisanim akademskim studijama, koji je integrisane akademske studije završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
POSEBAN USLOV:
Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Psihologija (pod rednim brojem 19.) podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
 
            Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja. 
 
OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vrmenu i mestu održavanja pristupnog predavanja,  a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet službenim putem.
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 28.06.2017. godine. 
 
DEKAN
Prof. dr Snežana Brkić