Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-6/2017
Dana: 20.09.2017.
 
Na osnovu člana 65. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 87/5016, 100/2007-autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje,68/2015 i 87/2017 ), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.03.2016. godine, sa izmenama i dopunama od 10.10.2016. i 27.02.2017. godine,  Odluke dekana Medicinskog fakulteta .Novi Sad broj 01-19-6/2017 od 20.09.2017. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 23.01.2006. sa izmenama i dopunama 27.12.2013., 03.03.2016. i 08.09.2016. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 06.07.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.02.2017. godine,  raspisuje se
 
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti:
 
 1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 2. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Otorinolaringologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 3. Dva nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Infektivne bolesti, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 4. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Endokrinologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 5. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 6. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA ili DOCENTA za užu naučnu oblast Dermatovenerologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 7. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Socijalna medicina, (na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 8. Dva nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Pedijatrija, (na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 9. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija),  na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 10. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Dečja hirurgija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 11. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Urgentna medicina, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 12. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Maksilofacijalna hirurgija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 13. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 14. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Dermatovenerologija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 15. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Histologija i embriologija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu).
 16. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Hematologija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 17. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu).
 18. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA  za užu naučnu oblast Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 19. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA PRIPRAVNIKA za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 20. Jednog saradnika za izbor u zvanje SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Medicinska rehabilitacija, na određeno vreme 1 godina,  puno radno vreme (40 sati na Fakultetu). 
USLOVI 1-5: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 6: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora ili docenta utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 7-9: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
        
USLOVI 10-17: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine,  koje je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 72. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 18-19: kandidat sa završenim integrisanim akademskim studijama, koji je integrisane akademske studije završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOV 20: student master akademskih ili specijalističkih akademskih studija, koji je  studije prvog stepena završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 71. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
POSEBAN USLOV:
         Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
         Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja.
 
OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vrmenu i mestu održavanja pristupnog predavanja,  a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet službenim putem.
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 27.09.2017. godine.
  
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić, s.r.