Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-7/2017
Dana: 15.11.2017. 

Na osnovu člana 65. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 87/5016, 100/2007-autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015. i 87/2016. ), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.03.2016. godine, sa izmenama i dopunama od 10.10.2016., 27.02.2017. i 08.05.2017. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu broj 01-19-7/2017 od 15.11.2017. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 23.01.2006. sa izmenama i dopunama 27.12.2013., 03.03.2016. i 08.09.2016. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 06.07.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.02.2017.,  raspisuje se
 
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za užu naučnu oblast: 
  1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Stomatologija (Stomatološka protetika), na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu); 
USLOVI 1: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 64. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.  
 
POSEBAN USLOV:
 
            Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja. 
 
OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vremenu i mestu održavanja pristupnog predavanja,  a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet službenim putem, sem za kandidate koji nisu rođeni u R.Srbiji (oni moraju lično dostaviti).
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 15.11.2017. godine. 
 
DEKAN
 
Prof. dr Snežana Brkić, s.r.