Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-9/2018
Dana: 21.03.2018.
 
Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.03.2016. godine, sa izmenama i dopunama od 10.10.2016., 27.02.2017. i 08.05.2017. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-9/2018 od 19.03.2018. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 23.01.2006. sa izmenama i dopunama 27.12.2013., 03.03.2016. i 08.09.2016. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 06.07.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.02.2017. godine, raspisuje se
 
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti: 
 1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Patološka fiziologija, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 2. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Sudska medicina, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 3. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Farmakologija sa toksikologijom i kliničkom farmakologijom, na neodređeno vreme, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 4. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija,na neodređeno vreme, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 5. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom,na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 6. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Anesteziologija),na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 7. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Biofarmacija i farmakokinetika,na određeno vreme 5 godina, radno vreme puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 8. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Onkologija), (na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 9. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija), (na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 10. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Pedijatrija,  na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 11. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Medicinske discipline u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji,  na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 12. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Opšteobrazovni i opštemedicinski (Pedagogija),na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 13. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Otorinolaringologija,na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 14. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo,na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 15. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Urgentna medicina,na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 16. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Patologija,na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 17. Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Onkologija,na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 18. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Biohemija, na određeno vreme 3 godine, radno  vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 19. Jednog SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija,na određeno vreme godina, radno vreme kraće od punog  (15 sati na Fakultetu).
USLOVI 1-4: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 5-7: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora ili docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 8-10: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOV 11:  VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira, završene osnovne akademske studije specijalne edukacije i rahabilitacije i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
        
USLOVI 12: VIII stepen stručne spreme, Filozofski fakultet (Odsek za Pedagogiju), naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 85. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 13-17: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, koje je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOV 18: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama, koje je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOV 19: student master akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, koji je osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije, osnovne akademske studije specijalne edukacije ili osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 
 
POSEBAN USLOV:
        Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
        Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja.
 
OSTALO:
          Prilikom prijave na radno mesto pod tačkom 19. prednost imaju kandidati koji su zaposleni u nastavnoj bazi Fakulteta; sa završenim smerom Oligofrenologija ili Tiflologija.
 
      Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vrmenu i mestu održavanja pristupnog predavanja, a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji..
         Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 28.03.2018. godine.
 
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić