Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-11/2018
Dana: 18.9.2018.
 
Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017 i 27/2018-dr Zakona), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.3.2016. godine, sa izmenama i dopunama od 10.10.2016., 27.02.2017. i 8.5.2017. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-11/2018 od 18.9.2018. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 23.01.2006. sa izmenama i dopunama 27.12.2013., 3.3.2016, 8.9.2016. i 7.12.2017. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 6.7.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.2.2017. godine,  raspisuje se
            
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti:
 1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Farmakognozija sa fitoterapijom, na neodređeno vreme, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 2. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Farmacija (Farmaceutska analitika), na neodređeno vreme, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 3. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Gastroenterologija sa hepatologijom), na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 4. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Vaskularna hirurgija), na neodređeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 5. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Onkologija, na neodređeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 6. Jedanog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Oftalmologija, na neodređeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 7. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Fiziologija, na neodređeno vreme,  puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 8. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Radiologija, na neodređeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 9. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na neodređeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 10. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na neodređeno vreme,  puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 11. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Radiologija, na određeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 12. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo, na određeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 13. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Socijalna medicina, na određeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 14. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Fiziologija, na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 15. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Anatomija, na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 16. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Kardiohirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 17. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Pedijatrija (Patologija odojčeta i malog deteta), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 18. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Otorinolaringologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 19. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija),  na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 20. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Zdravstvena nega,  na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 21. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Osnovne hemijske discipline u farmaciji (Analitička hemija),  na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 22. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA ili DOCENTA za užu naučnu oblast Anatomija,  na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 23. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 24. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Vaskularna hirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 25. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 26. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Higijena, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 27. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Neurologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 28. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 29. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Interna medicina (Transfuziologija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 30. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast  Zdravstvena nega na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 31. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 32. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Dečja hirurgija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 33. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Anatomija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 34. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Gerijatrija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 35. Jednog SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Medicinska rehabilitacija, na određeno vreme 1 godina, puno radno vreme  (40 sati na Fakultetu).
 36. Jednog SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Medicinska rehabilitacija, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog  (15 sati na Fakultetu).
USLOVI 1-10: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 11-21: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 22: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora ili docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 23-28: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 29-30: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 85. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOV 31: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je prethodno završene osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 85. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 32-34: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama, koje je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom  84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOV 35-36: student master akademskih ili specijalističkih akademskih studija, koji je  studije prvog stepena završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom  83. Zakona o visokom obrazovanju Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
POSEBAN USLOV: 
Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
      Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja.
 
OSTALO:
          Prilikom prijave na radno mesto pod tačkom 31. prednost imaju kandidati koji su zaposleni u nastavnoj bazi Fakulteta.
 
          Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vrmenu i mestu održavanja pristupnog predavanja,  a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji..
         Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 26.9.2018. godine.        
                   
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić