Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-12/2018
Dana: 19.12.2018.
 
Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr Zakon i 73/2017), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.3.2016. godine, sa izmenama i dopunama od 10.10.2016., 27.2.2017. i 8.5.2017. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-12/2018 od 18.12.2018. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 23.1.2006. sa izmenama i dopunama 27.12.2013., 3.3.2016, 8.9.2016. i 7.12.2017. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 6.7.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.2.2017. godine, raspisuje se         
 
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti: 
 1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Ginekologija i  akušerstvo, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 2. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Sudska medicina, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 3. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 4. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 5. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Hematologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 6. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Ortopedija vilica), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 7. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA ili DOCENTA za užu naučnu oblast Infektivne bolesti,  na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 8. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Pulmologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 9. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast  Hirurgija sa anesteziologijom (Neurohirurgija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 10. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Stomatologija (Parodontologija i oralna medicina), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 11. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija sa industrijskom farmacijom i kozmetologijom, na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 12. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Osnovne hemijske discipline u farmaciji (Fizička hemija), na određeno vreme 5 godina,puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 13. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i  rehabilitacija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 14. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Farmakognozija sa fitoterapijom, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 15. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija sa industrijskom farmacijom i kozmetologijom, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 16. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Farmaceutska analitika, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 17. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Grudna hirurgija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 18. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 19. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Psihologija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 20. Jednog SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 21. Dva SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu).
 22. Dva SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, na određeno vreme 1 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu). 
USLOVI 1-2: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 3-6: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 7: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora ili docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 8-10: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 11-12: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, završene Integrisane akademske studije farmacije i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 13: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, završene Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije- smer Logopedija i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 14-16: student doktorskih studija, sa završenim Integrisanim akademskim studijama farmacije, koji je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 17: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, koji je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 18: student doktorskih studija, sa završenim Osnovnim akademskim studijama zdravstvene nege, koji je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 19: student doktorskih studija iz oblasti Psiholoških nauka, sa završenim Filozofskim fakultetom (Odsek za Psihologiju), koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
                                                        
USLOVI 20: student master akademskih studija zdravstvene nege, koji je osnovne akademske studije zdravstvene nege završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 
 
USLOVI 21: student master akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, koji je osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije- smer Logopedija, završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 22: student master akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, koji je osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Pravilnikom o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 
 
POSEBAN USLOV:
         Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
         Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja.
 
OSTALO:
          Prilikom prijave na radno mesto pod tačkom 19. i 20. prednost imaju kandidati koji su zaposleni u nastavnoj bazi Fakulteta.
 
          Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vrmenu i mestu održavanja pristupnog predavanja, a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
         Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 26.12.2018. godine.    
                  
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić