Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-1/2018
Dana: 30.1.2019.
 
         Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr Zakon i 73/2017), član 171. Statuta Medicinskog fakulteta od 29.3.2016. godine, sa izmenama i dopunama od 10.10.2016., 27.2.2017. i 8.5.2017. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-1/2019 od 29.1.2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 23.1.2006. sa izmenama i dopunama 27.12.2013., 3.3.2016, 8.9.2016. i 7.12.2017. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 6.7.2016. godine sa izmenama i dopunama od 26.10.2016., 23.11.2016. i 21.2.2017. godine, raspisuje se
           
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti: 
  1. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Stomatologija (Bolesti zuba i endodoncija),na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
  2. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija),na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
USLOVI 1: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 85. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 34. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 2: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, koji je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 33. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
POSEBAN USLOV:
         Kandidati koji konkurišu za klinički predmet za radno mesto broj 2. ovog konkursa podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
 
OSTALO:
          Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju
         Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
         Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
         Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
         Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 6.2.2019. godine.            
             
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić