Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-17/2019.
Dana: 26. 6. 2019.
 
              Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr Zakon i 73/2018), član 184. Statuta Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 02-1260 od 2.4.2019. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-20-16/2019 od  26. 6. 2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 20.7.2018. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 01-1467 od 16.4.2019. godine, raspisuje se
      
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeću užu naučnu oblast:
 
1.     Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Biohemija, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu). 
 
     USLOVI: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 23. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad. 
  
POSEBAN USLOV:
 
Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.              
 
OSTALO:
 
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete, odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
 
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
             
Prijave sa dokumentacijom podnose se na Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 10. 7. 2019. godine. 
       
D E K A N
 
Prof. dr Snežana Brkić