Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-16/2019
Dana: 13. 8. 2019.
 
         Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr Zakon i 73/2018), član 176. Statuta Medicinskog fakulteta br. 02-1260 od 2.4.2019. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-16/2019 od 13. 8. 2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 20. 7. 2018. godine i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od br. 01-1467 od 16. 4. 2019. godine, raspisuje se
           
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeću užu naučnu oblast:
 
1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Otorinolaringologija na određeno vreme 5godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
 
USLOVI: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i član 23. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
POSEBAN USLOV:
Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
 
OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 21. 8. 2019. godine.            
             
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić