Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-17/2019.
Dana: 18. 9. 2019.

        Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr Zakon i 73/2018), člana184. stav 4. Statuta Medicinskog fakulteta br: 02-1260 od 2. 4. 2019. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-20-17/2019 od  18. 9. 2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 20. 7. 2018. i člana 5. stav 7. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu br: 01-1467 od 16. 4. 2019. godine,  raspisuje se

           
          KONKURS


za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti:

1.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Neurologija, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

2.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Radiologija, na neodređeno vreme,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

3.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Kardiohirurgija), na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

4.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa parazitologijom i imunologijom, na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

5.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Anestezija sa perioperativnom medicinom), na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

6.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Patološka fiziologija, na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu)

7.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Pedijatrija, na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);


8.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Parodontologija i oralna medicina), na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);

9.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Parodontologija i oralna medicina), na određeno vreme 5 godina,  puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);

10.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na određeno vreme 5 godina,  puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);

11.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA ILI VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast DERMATOVENEROLOGIJA, na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

12.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Dermatovenerologija, na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

13.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo, na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

14.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Dečja hirurgija), na određeno vreme 5 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

15.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija, na određeno vreme 5 godina,  puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);

16.    Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Farmakognozija sa fitoterapijom, na određeno vreme 5 godina,  puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);

17.    Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Patološka fiziologija, na određeno vreme 3 godine,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

18.    Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Neurologija, na određeno vreme 3 godine,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

19.    Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Pedijatrija, na određeno vreme 3 godine,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

20.    Dva saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na određeno vreme 3 godine,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

21.    Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa parazitologijom i imunologijom, na određeno vreme 3 godine,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);

22.    Četiri SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, na određeno vreme 1 godina,  radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);


USLOVI 1-2: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 23. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

USLOVI 3-10: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i član 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

USLOV 11: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta ili vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 21. ili 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

USLOVI 12-16: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 21. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

USLOVI 17-20: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je sve prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 85. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 34. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

USLOV 21: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, koji je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom  84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 33. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

USLOV 22: student master akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, koji je osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 31. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.


POSEBAN USLOV:

    Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
              Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 20. i 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja.

OSTALO:

          Prilikom prijave na radno mesto pod tačkom 22. prednost imaju kandidati koji su zaposleni u nastavnoj bazi Fakulteta

          Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vremenu i mestu održavanja pristupnog predavanja, a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta).
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
          Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
      Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
      Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 25. 9. 2019. godine.            


                            D E K A N         
   Prof. dr Snežana Brkić