Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-18/2019.
Dana: 8. 10. 2019.
 
         Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr Zakon, 73/2018 i 67/2019), člana184. stav 4. Statuta Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 02-1260 od 2.4.2019. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-18/2019 od  8.10.2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 20.7.2018. i člana 5. stav 7. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta  Novi Sadu br. 01-1467 od 16.4.2019. godine, raspisuje se
            
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti:
 
1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Opšteobrazovna i opštemedicinska (Medicinska fizika), na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu); 
 
2. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Radiologija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
 
3. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Interna medicina (Hematologija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
 
4. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Anestezija sa perioperativnom medicinom), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
 
5. Tri saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
 
6. Jednog SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Opšteobrazovna i opštemedicinska (Engleski jezik), na određeno vreme 1 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 
USLOVI 1: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta Novi Sad i član 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad.
 
USLOVI 2-3: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je sve prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 85. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta  Novi Sad i članom 34. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta  Novi Sad.
 
USLOV 4-5: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, koji je prethodne nivoe studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom  84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta Novi Sad i članom 33. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad.
 
USLOV 6: student master akademskih studija ili specijalističkih studija, koji je osnovne akademske studije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta Novi Sad i članom 32. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad.
 
POSEBAN USLOV: 
Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.     
 
          Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
          Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
          Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
  Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 16.10.2019. godine.                   
 
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić