Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-20/2019.
Dana: 27. 11. 2019.
 
         Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr Zakon, 73/2018 i 67/2019), člana184. stav 4. Statuta Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 02-1260 od 2.4.2019. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-20/2019 od  20.11.2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 20.7.2018. i člana 4. stav 6. i 7. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 01-1467 od 16.4.2019. godine, raspisuje se
            
KONKURS
 
          za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti:
 
1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Oftalmologija, na određeno vreme 5 godina, nepuno radno vreme (15 sati na Fakultetu);
 
USLOVI 1: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta Novi Sad i član 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad.
 
POSEBAN USLOV: 
Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.     
 
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
 
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
 
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 27.11.2019. godine.
               
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić