Opširniji pregled vesti


Stavljanje van snage dela Odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-21/2019.
Dana: 18.12.2019.
 
         Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr zakon, 73/2018 i 67/2019), član 184. Statuta Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 02-1260 od 2.4.2019. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-21/2019 od 18.12.2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 20.7.2018. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 01-1467 od 16.4.2019. godine, raspisuje se
 
K O N K U R S
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti: 
 1. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Opšta medicina, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 2. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Endokrinologija), na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 3. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija), na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 4. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 5. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Stomatološka protetika), na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 6. Jednog nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Psihologija, na neodređeno vreme, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 7. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Psihijatrija i psihološka medicina, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 8. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 9. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Higijena, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 10. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 11. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Interna medicina (Pulmologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 12. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Fiziologija, na određeno vreme 5 godina, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 13. Jednog nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast Stomatologija (Stomatološka protetika), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 14. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Stomatologija (Ortopedija vilica), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (39 sati na Fakultetu);
 15. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Interna medicina (Gastroenterologija), na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 16. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Patologija, na  određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 17. Jednog nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Epidemiologija, na određeno vreme 5 godina, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 18. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Interna medicina (Endokrinologija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 19. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Neurohirurgija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 20. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Urgentna medicina, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 21. Tri saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Pedijatrija, na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 22. Tri saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Fiziologija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 23. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Anatomija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 24. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast Biohemija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 25. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Medicinska rehabilitacija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
 26. Jednog saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Urologija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 27. Jednog SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, na određeno vreme 1 godinu, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu);
 28. Jednog SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, na određeno vreme 1 godinu, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
USLOVI 1-6: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za redovnog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 23. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad.
 
USLOVI 7-13: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za vanrednog profesora utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 22. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad.
    
USLOVI 14-17: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira i ostali uslovi za docenta utvrđeni članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 21. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad. 
 
USLOVI 18-24: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira a koji je svaki od prethodnih nivoa studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 85. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 34. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad.
 
USLOVI 25: student doktorskih studija, sa završenim osnovnim studijama medicinske rehabilitacije, koji je svaki od prethodnih stepena studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 33. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 26: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, koji je svaki od prethodnih stepena studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 33. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 27: student master akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, koji je osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 31. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
USLOVI 28: student master akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, koji je osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije- smer Logopedija, završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 83. Zakona o visokom obraovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 31. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
POSEBAN USLOV:
 
Kandidati koji konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
 
Za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje docenta sposobnost za nastavni rad oceniće se na osnovu pristupnog predavanja iz oblasti za koju se bira (shodno članu 17. i 21. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača). Pristupno predavanje će se organizovati u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta Novi Sad o načinju izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja.
 
OSTALO:
 
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, za kliničke predmete odnosno za radna mesta označena u posebnim uslovima ovog konkursa, dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Novi Sad, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti.
 
Kandidati koji su konkurisali na radno mesto i u zvanje docenta i koji se prvi put biraju u to zvanje biće naknadno obavešteni o temi, datumu, vremenu i mestu održavanja pristupnog predavanja, a u skladu sa Pravilnikom Medicinskog fakulteta Novi Sad o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja (objavljen na sajtu Medicinskog fakulteta Novi Sad).
 
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
 
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 25.12.2019. godine.
    
 D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić