Opširniji pregled vesti

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 01-20-22/2019.
Dana: 26.12.2019.
 
         Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 88/2017, 27/2018-dr zakon, 73/2018 i 67/2019), član 184. Statuta Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 02-1260 od 2.4.2019. godine, Odluke dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad broj 01-19-22/2019 od 26.12.2019. godine, člana 2. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 20.7.2018. i člana 5. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 01-1467 od 16.4.2019. godine, raspisuje se
      
KONKURS
 
za izbor u zvanje i na radno mesto za sledeće uže naučne oblasti: 
  1. Tri saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Fiziologija, na određeno vreme 3 godine, puno radno vreme (40 sati na Fakultetu);
  2. Jedan saradnik za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Neurohirurgija), na određeno vreme 3 godine, radno vreme kraće od punog (15 sati na Fakultetu); 
USLOVI: student doktorskih studija, sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, koji je svaki od prethodnih stepena studija završio prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Ostali uslovi utvrđeni su članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i članom 33. Pravilnika o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 
POSEBAN USLOV:
Kandidati koj konkurišu za kliničke predmete podnose dokaz da su u radnom odnosu u ustanovi koja je nastavna baza Fakulteta.
 
OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži kraću biografiju, fotokopiju lične karte, dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa - overene kopije diploma, spisak radova i publikacija (u dva primerka), original ili fotokopije radova i publikacija, dokaze o njihovom objavljivanju, dokaz o pedagoškom iskustvu i pozitivno ocenjenoj pedagoškoj aktivnosti (ukoliko postoji pedagoška aktivnost).     
Dokaz o nekažnjavanju pribaviće Medicinski fakultet Novi Sad službenim putem, osim za kandidate koji nisu rođeni u Republici Srbiji.
Prijave sa dokumentacijom podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom „za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen u listu „Poslovi“ dana 15.1.2020. godine.   
 
D E K A N
Prof. dr Snežana Brkić