Aktuelnosti

Pravilnici

1.

Pravilnik  o  bližim uslovima za upis na integrisane studije, studije prvog i drugog stepena i načinu sprovođenja prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu  Novi Sad - prečišćen tekst

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o  bližim uslovima za upis na integrisane studije, studije prvog i drugog stepena i načinu sprovođenja prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Novi Sad

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za upis na integrisane studije, studije prvog i drugog stepena i načinu sprovođenja prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Novi Sad

Objavljen: 04.02.2020.

 

Objavljen: 04.06.2019.

 

Objavljen: 31.01.2020.

2. 

Pravilnik o sticanju naučnog naziva doktora nauka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - prečišćen tekst

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju naučnog naziva doktora nauka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Objavljen: 07.11.2016.
Objavljen: 27.10.2016.

3.

Pravilnik o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - prečišćen tekst

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija na Medcinskom fakultetu u Novom Sadu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Objavljen: 08.12.2017.

 

Objavljen: 10.06.2016.

 

Objavljen: 07.10.2016.

 

Objavljen: 30.01.2017.

 

Objavljen: 30.11.2017.

4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova i zadataka i sistematizaciji radnih mesta  Usvojen: 26.04.2011.
5. 

Pravilnik o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača - prečišćen tekst

 
 
 

 Objavljen: 02.03.2017.

 

  Objavljen: 27.10.2016.

 
Objavljen: 24.11.2016.

 Objavljen: 22.02.2017.

 

Objavljen: 16.04.2019.

6.

Pravilnik o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja

 Objavljen: 24.11.2016.
7. Pravilnik o udžbenicima  Objavljen: 09.10.2019.
8.

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu - prečišćen tekst

Objavljen:
03.12.2019.

9.

Pravilnik o radu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Poslovnik o radu Programskog saveta Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Usvojen: 21.06.2016.

 

Usvojen: 29.09.2016.

10. Pravilnik o sprovođenju izbora za studentski parlament Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  Usvojen: 10.03.2014.

11.

Pravilnik o izradi završnih radova-master na Medicinskom fakultetu Usvojen: 23.01.2009. i 22.05.2012.
12. Pravilnik o izradi diplomskih radova na osnovnim, osnovnim akademskim i integrisanim studijama na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (sa izmenama i dopunama)

Uputstvo studentima za izradu diplomskog rada

Usvojen: 06.04.2011.
13. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu  Usvojen: 05.01.2009.
14.

Pravilnik o polaganju ispita

Pravilnik o polaganju ispita na Medicinskom fakultetu Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu

Usvojen: 05.01.2009.

Objavljen: 18.09.2018.

15. Pravilnik o prenošenju ESPB bodova i priznavanju ispita sa drugih visokoškolskih ustanova, između različitih studijskih programa Medicinskog fakulteta Novi Sad i između različitih nastavnih planova i programa istog ili sličnog studijskog programa Medicinskog fakulteta Novi Sad Objavljen: 18.09.2018. 
16. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Usvojen: 26.02.2013.
17. Pravilnik o radu Biblioteke Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 27.02.2012.
18. Pravilnik o korišćenju računarske opreme i informatičkih usluga Fakulteta Usvojen: 27.02.2012.
19. Pravilnik o uređivanju i održavanju internet stranice Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 27.02.2012.
20. Pravilnik o radu Odbora za kontrolu i poboljšanje kvaliteta Usvojen: 27.02.2012.
21. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta i postupku samovrednovanja Usvojen: 27.02.2012.
22. Poslovnik o radu Saveta fakulteta  Usvojen: 20.08.2019.
23. Objavljen: 18.03.2020.
24.

Poslovnik o radu Izbornog veća Medicinskog fakulteta

Poslovnik o radu Izbornog veća Medicinskog fakulteta Novi Sad

Usvojen: 03.10.2007.

Objavljen: 07.07.2020.

25. Pravilnik o obezbeđenju zgrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i drugih vrednosti u zgradi Fakulteta u Novom Sadu  Usvojen: 13.11.1998.
26. Poslovnik o radu Odbora za sudsko-medicinska veštačenja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 30.06.2016.
27. Pravilnik o zaštiti od požara  Usvojen: 01.10.1996.

28.

Pravilnik o knjigovodstvu i računovodstvu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  Usvojen: 24.09.1998.
29. Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja na Univerzitetu u Novom Sadu - Medicinskom faklutetu Novi sad Usvojen: 13.01.2020.
30. Pravilnik o načinu osposobljavanja pripravnika Usvojen: 31.12.1996.
31. Pravilnik o rešavanju stambenih potreba zaposlenih na Medicinskom fakultetu  Usvojen: 24.09.1998.
32. Poslovnik o radu komiteta za etička pitanja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 20.12.2001.
33. Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti Usvojen: 17.04.2008., 05.01.2009. i 26.02.2009.
34. Pravila ponašanja učesnika medicinijade Objavljen: 05.05.2014.
35. Pravilnik takmičenja medicinijade Objavljen: 05.05.2014.
36.

Pravilnik o radu Centra za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (Cemfik) Medicinskog fakulteta Novi Sad

Usvojen: 14.11.2017.

37. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Objavljen: 06.12.2016. 
38. Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici Medicinskog fakulteta Objavljen: 29.03.2017. 
39.

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sprovodjenju popisa imovine

Usvojen: 30.03.2017.

 

Usvojen: 21.12.2018.

40.

Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava

Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava

 Usvojen: 30.03.2017.

Usvojen: 21.12.2018.

41. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar naručioca

Usvojen: 08.05.2017.

Objavljen: 10.05.2017.

42. Pravilnik o nakandi troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima na Medisinskom fakultetu u Novom Sadu  Usvojen: 08.05.2017.

Objavljen: 10.05.2017.
43. Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu Objavljen: 10.07.2017.
44. Poslovnik o radu Komisije za organizovanje nastave u okviru specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Objavljen: 19.10.2017.
45. Pravilnik o organizaciji i radu katedara Medicinskog fakulteta Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu Objavljen: 15.04.2019.

Tekst uneo: IvanaMaksimovic