Aktuelnosti

Pravilnici

1.

Pravilnik  o  bližim uslovima za upis na integrisane studije, studije prvog i drugog stepena i načinu sprovođenja prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu  Novi Sad - prečišćen tekst

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o  bližim uslovima za upis na integrisane studije, studije prvog i drugog stepena i načinu sprovođenja prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Novi Sad

Objavljen:15.01.2018.

 

Objavljen:25.12.2017.

2. 

Pravilnik o sticanju naučnog naziva doktora nauka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - prečišćen tekst

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju naučnog naziva doktora nauka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Objavljen:.07.11.2016.
Objavljen:.27.10.2016.

3.

Pravilnik o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - prečišćen tekst

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija na Medcinskom fakultetu u Novom Sadu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Objavljen:08.12.2017.

 

Objavljen:10.06.2016.

 

Objavljen:07.10.2016.

 

Objavljen:30.01.2017.

 

Objavljen:30.11.2017.

4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova i zadataka i sistematizaciji radnih mesta  Usvojen: 26.04.2011.
5. 

Pravilnik o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača-prečišćen tekst
(prestao da se primenjuje 01. 10. 2016. godine)
 


Pravilnik o izborima u zvanja nastavnika, saradnika i istraživača - prečišćen tekst

 
 

Objavljen:10.11.2014.

 


Objavljen:02.03.2017.

  

Objavljen:27.10.2016.

 


Objavljen:24.11.2016.

 

Objavljen:22.02.2017.

6.

Pravilnik o načinu izvođenja i valorizaciji pristupnog predavanja

 Objavljen:24.11.2016.
7.

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj delatnosti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Usvojen:
10.10.2016.

Usvojen: 
30.03.2017.

8.

Pravilnik o radu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Poslovnik o radu Programskog saveta Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Usvojen: 21.06.2016.

 

Usvojen: 29.09.2016.

9. Pravilnik o sprovođenju izbora za studentski parlament Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  Usvojen: 10.03.2014.

10.

Pravilnik o izradi završnih radova-master na Medicinskom fakultetu Usvojen: 23.01.2009. i 22.05.2012.
11. Pravilnik o izradi diplomskih radova na osnovnim, osnovnim akademskim i integrisanim studijama na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (sa izmenama i dopunama)

Uputstvo studentima za izradu diplomskog rada

Usvojen: 06.04.2011.
12. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu  Usvojen: 05.01.2009.
13.

Pravilnik o polaganju ispita

Pravilnik o polaganju ispita na Medicinskom fakultetu Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu

Usvojen: 05.01.2009.

Objavljen: 18.09.2018.

14. Pravilnik o prenošenju ESPB bodova i priznavanju ispita sa drugih visokoškolskih ustanova, između različitih studijskih programa Medicinskog fakulteta Novi Sad i između različitih nastavnih planova i programa istog ili sličnog studijskog programa Medicinskog fakulteta Novi Sad Objavljen: 18.09.2018. 
15. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Usvojen: 26.02.2013.
16. Pravilnik o radu Biblioteke Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 27.02.2012.
17. Pravilnik o korišćenju računarske opreme i informatičkih usluga Fakulteta Usvojen: 27.02.2012.
18. Pravilnik o uređivanju i održavanju internet stranice Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 27.02.2012.
19. Pravilnik o radu Odbora za kontrolu i poboljšanje kvaliteta Usvojen: 27.02.2012.
20. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta i postupku samovrednovanja Usvojen: 27.02.2012.
21. Poslovnik o radu Saveta fakulteta  Usvojen: 02.02.2016.
22. Usvojen: 20.11.2018.
23. Poslovnik o radu Izbornog veća Usvojen: 03.10.2007.
24. Pravilnik o obezbeđenju zgrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i drugih vrednosti u zgradi Fakulteta u Novom Sadu  Usvojen: 13.11.1998.
25. Poslovnik o radu Odbora za sudsko-medicinska veštačenja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 30.06.2016.
26. Pravilnik o zaštiti od požara  Usvojen: 01.10.1996.

27.

Pravilnik o knjigovodstvu i računovodstvu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  Usvojen: 24.09.1998.
28. Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja na Univerzitetu u Novom Sadu - Medicinskom faklutetu Novi sad Usvojen: 22.06.2010. i 26.03.2013.
29. Pravilnik o načinu osposobljavanja pripravnika Usvojen: 31.12.1996.
30. Pravilnik o rešavanju stambenih potreba zaposlenih na Medicinskom fakultetu  Usvojen: 24.09.1998.
31. Poslovnik o radu komiteta za etička pitanja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Usvojen: 20.12.2001.
32. Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti Usvojen: 17.04.2008., 05.01.2009. i 26.02.2009.
33. Pravila ponašanja učesnika medicinijade Objavljen: 05.05.2014.
34. Pravilnik takmičenja medicinijade Objavljen: 05.05.2014.
35.

Pravilnik o radu Centra za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (Cemfik) Medicinskog fakulteta Novi Sad

Usvojen: 14.11.2017.

36. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Objavljen: 06.12.2016. 
37. Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici Medicinskog fakulteta Objavljen: 29.03.2017. 
38. Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Usvojen: 30.03.2017.
39. Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava  Usvojen: 30.03.2017.
40. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar naručioca

Usvojen: 08.05.2017.

Objavljen: 10.05.2017.

41. Pravilnik o nakandi troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima na Medisinskom fakultetu u Novom Sadu  Usvojen: 08.05.2017.

Objavljen: 10.05.2017.
42. Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu Objavljen: 10.07.2017.
43. Poslovnik o radu Komisije za organizovanje nastave u okviru specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Objavljen: 19.10.2017.

Tekst uneo: IvanaMaksimovic