Aktuelnosti

Specijalna rehabilitacija - master

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Diplomske akademske studije - Specijalna rehabilitacija

Diplomske akademske studije specijalne rehabilitacije – master na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu traju 2 semestra i obuhvataju 525 časova aktivne nastave (180 časova teorijske nastave, 345 časova praktične nastave) i 200 časova samostalnog rada studenta u izrazi završnog rada, što se vrednuje sa ukupno 60 ESPB bodova. Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 18 ESPB koji ulaze u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija. Izradi završnog rada može se pristupiti nakon polaganja ispita iz odabranog predmeta.

Na diplomske akademske studije specijalne rehabilitacije - master može se upisati student sa završenim fakultetom specijalne rehabilitacije i specijalne edukacije i rehabilitacije koji je na prethodnim studijama ostvario najmanje 240 ESPB, a rangiranje se vrši na osnovu prosečne ocene i dužine studiranja.
 
Diplomske akademske studije specijalne rehabilitacije – master osposobljavaju studenta za ovladavanje metodologijom naučnoistraživačkog rada za određenu oblast, korišćenje i usvajanje naučno utvrđenih činjenica i neposredni istraživački ili pedagoški rad.
 
Završni rad je rezultat samostalnog naučnog rada studenta kojim se sistematizuju postojeća stručna i naučna znanja i daje doprinos novim naučnim saznanjima i dokazuje da je student ovladao metodologijom naučnoistraživačkog rada.
 
Odbranom završnog rada, a u zavisnosti od opredeljenja studenta određeni smer (modul), studenti stiču zvanje "Master defektolog"  (u dodatku diplomi: Specijalni rehabilitator za bolesti zavisnosti), "Master defektolog" (u dodatku diplomi: Specijalni rehabilitator za višestruku ometenost) shodno Listi zvanja, a u dodatku diplome se upisuje njegova uža kvalifikacija, o čemu Fakultet izdaje odgovarajuću diplomu i dodatak diplome koje potpisom overavaju dekan fakulteta i rektor univerziteta.
 
Osnovna svrha diplomskih akademskih studija Specijalne rehabilitacije jeste produbljivanje i proširivanje znanja stečenih na osnovnim studijama:
 • poznavanje razvoja i odstupanja u razvoju i ponašanju kod osoba sa višestrukom ometenošću i bolestima zavisnosti
 • teorijski i empirijski pristup fenomenu ometenosti : gluvoće i nagluvosti, teškoćama u mentalnom razvoju,  oštećenja vida, poremećaji glasa, govora i komunikacije i fenomenu poremećaja ponašanja
 • osnovna saznanja o postupcima rane detekcije, identifikacije i dijagnostike kod dece i odraslih sa višestrukom ometenosti i bolestima zavisnosti
 • radnog osposobljavanja
 • prevencije poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti, principima realizacije  individualnih planova i programa rada
Ovaj studijski program bazira se na: Zakonu o Univerzitetu, Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, principima evropskog visokog obrazovanja koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji i potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate brz razvoj nauke i prakse iz oblasti specijalne rehabilitacije.
 
Ovaj studijski program promoviše sledeće evropske principe:
 • racionalizaciju i modularizaciju nastavnih programa
 • implementaciju ESPB
 • uvođenje novih oblika nastave, novih metoda nastavnog procesa i kontinuiranog rada studenata
 • uvođenje mehanizama kontrole kvaliteta nastavnih programa i metoda nastavnog procesa
 • učešće studenata kao partnera u obrazovnom procesu.
Studijski program diplomskih  akademskih studija Specijalne rehabilitacije ima jasno definisanu svrhu i to:
 • Efikasno studiranje
 • Praćenje, inoviranje i unapređenje teorije i prakse u oblasti specijalne rehabilitacije.
 • Savremeni pristupi u planiranju, izradi, primeni i evaluaciji standardnih i savremenih programa u oblasti rehabilitacije osoba sa višestrukom ometenošću i bolestima zavisnosti.
 • Praćenje i proučavanje fenomena poremećaja u društvenom ponašanju i bolestima zavisnosti dece, mladih i odraslih.
 • Podsticanje i osnaživanje pojedinca i društva za razumevanje specifičnih potreba i mogućnosti osoba sa višestrukom ometenošću i bolestima zavisnosti.
 • Savladavanje tehnika naučno istraživačkog rada u oblasti specijalne rehabilitacije, korišćenje i usvajanje naučno utvrđenih činjenica i neposredni stručni i naučnoistraživački rad.
 • Osobenostima multidisciplinarnog pristupa u individualnom i grupnom radu sa osobama sa višestrukom ometenošću i bolestima zavisnosti.
 • Uvođenje standarda u proces vrednovanja znanja, veština i stručne kompetentnosti koji su komparabilni standardima Evrope, kako bi studenti specijalne rehabilitacije bili ravnopravni sa svojim kolegama na evropskom prostoru. 
Studijski program, diplomske akademske studije Specijalne rehabilitacije master traje dva semestra teorijske i praktične nastave, što se vrednuje sa 60 ESPB bodova. Nastava se obavlja na Medicinskom fakultetu i nastavnim bazama fakulteta (zdravstvene ustanove i ustanove i institucije za obrazovanje i zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama).
Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 18 ESPB bodova čime se stiče naziv diplomirani terapeut – master prema bližem, određenju Nacionalnog saveta.
Osnovni cilj diplomskih akademskih studija Specijalne rehabilitacije jeste produbljivanje i proširivanje znanja stečenih na osnovnim studijama i to u oblastima.
 
Višestruka ometenost
 • Postupci i metode u radu sa višestruko ometenim ososbama u kontekstu uloge i profesionalne odgovornosti terapeuta u zdravstvenom timu kod gluvoće i nagluvosti, teškoćama u mentalnom razvoju,  oštećenjima vida, poremećajima glasa, govora i komunikacije i fenomenu poremećaja ponašanja.
 • Osposobljavanje stručnjaka za naučno-istraživački i praktičan rad u oblasti specijalne rehabilitacije sa višestruko ometenim osobama.
 • Osposobljavanje stučnjaka sprovođenje programa rehabilitacije, socijalizacije, i socijalne integracije višestruko ometenih osoba
Bolesti zavisnosti
 • Postupci i metode u radu sa ososbama  sa bolestima zavisnosti i njihovom zbrinjavanju u kontekstu uloge i profesionalne odgovornosti terapeuta u zdravstvenom timu.
 • Osposobljavanje stručnjaka za naučno - istraživački i praktičan rad u oblasti specijalne rehabilitacije sa osobama sa bolestima zavisnosti.
 • Osposobljavanje stučnjaka sprovođenje programa rehabilitacije, socijalizacije i socijalne integracije osoba sa bolestima zavisnosti.
 • Prevencija poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti, principima realizacije  individualnih planova i programa rada. 
Opšti ciljevi
 • Usvajanje znanja o mogućnostima primene savetodavnog rada i efektima njegove primene.
 • Ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za sagledavanje i izvođenje različitih oblika terapeutskih i rehabilitacionih postupaka i njihovo samostalno kreiranje.
 • Razvoj i usavršavanje veština neophodnih za rad u multidisciplinarnom timu.
Diplomirani student - master, kao visokostručno lice, treba da bude osposobljen za samostalni rad, organizovanje i sprovođenje odgovarajućih terapeutskih postupaka za korisnike sa posebnim potrebama u odgovarajućim ustanovama, da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovarajuću dokumentaciju, da prenese stečena teorijska i praktična znanja na druge članove tima, da stečena znanja i veštine uključi u naučnoistraživački rad, da primenjuje naučne rezultate u praksi i o tome obaveštava stručnu i naučnu javnost, da poštuje i afirmiše principe profesionalne etike i kodeksa ponašanja, da prati stručnu i naučnu literaturu u skladu sa principima naučno-istraživačkog rada. 
 
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija Modul: Bolesti zavisnosti 
 
 
Šifra
Naziv predmeta
Sem.
Broj časova
 
ESPB
T
P
SIR
SVEGA
1.
Mas.etik.1.
ZO
I
15
15
 
30
3.0
2.
Mas.stat.1.
ZO
I
15
15
 
30
3.0
3.
Mas.inf.1.
ZO
I
30
45
 
75
5.0
4.
Mas.nir.1.
ZO
I
15
60
 
75
6.0
5.
Mas.kvl.1.
ZO
I
15
60
 
75
6.0
6.
Mas.eng.1.2.
ZO
I + II
60
0
 
60
3.0
7.
Mas.izb.1.2.
Izborni predmet iz oblasti bolesti zavisnosti: Socijalno medicinski značaj bolesti zavisnosti
I
I + II
30
150
 
180
16.0
Ukupno časova aktivne nastave
180
345
 
525
42.0
8.
Mas.dip.1.2.
II
 
 
200
200
18.0
Ukupno časova nastave
725
Ukupno ESPB 
60.0
 
ZO – zajednički obavezan predmet, I – izborni predmet koji determiniše modul.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija Modul: Višestruka ometenost 

 
Šifra
Naziv predmeta
 Sem. 
Broj časova
 
ESPB
T
P
SIR
SVEGA
1.
Mas.etik.1.
ZO
I
15
15
 
30
3.0
2.
Mas.stat.1.
ZO
I 
15
15
 
30
3.0
3.
Mas.inf.1.
ZO
I
30
45
 
75
5.0
4.
Mas.nir.1.
ZO
I
15
60
 
75
6.0
5.
Mas.kvl.1.
ZO
I
15
60
 
75
6.0
6.
Mas.eng.1.2.
ZO
I + II
60
0
 
60
3.0
7.
Mas.izb.1.2.
Izborni predmeti iz oblasti višestruke ometenosti: Metodološki pristupi u izradi individualnih obrazovnih programa,
I
I + II
30
150
 
180
16.0
Ukupno časova aktivne nastave
180
345
 
525
42.0
8.
Mas.dip.1.2.
II
 
 
200
200
18.0
Ukupno časova nastave
725
Ukupno ESPB
60.0
 
ZO – zajednički obavezan predmet, I – izborni predmet koji determiniše modul.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic