Uputstvo - Od prijave do odbrane disertacije


Rok za odbranu doktorske disertacije


Prijava teme doktorske disertacije
 
1. Student popunjava obrazac br.1 (prijava teme za izradu doktorske disertacije), obrazac br.2 (lični podaci kandidata za izradu doktroske disertacije), obrazac br. 3 (saglasnost mentora), i prilaže biografiju sa težištem na tok obrazovanja i usavršavanja,bibliografiju naučnih i stručnih radova, saglasnost nastavničkog kolegijuma odgovarajuće katedre, klinike ili instituta, saglasnost direktora ustanove u kojoj će se sprovoditi istraživanje, saglasnost etičke komisije odgovarajuće klinike ili instituta, saglasnost etičke komisije Medicinskog fakulteta, predlog odgovarajuće katedre za imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata,teme i mentora i potvrdu da je prvi autor u najmanje jednom radu publikovanom ili prihvaćenom za publikovanje u časopisu kategorije М21-М24 ili М51-М54 i jednom saopštenju sa skupa nacionalnog ili međunarodnog značaja М31-М34 ili М61-М64 (ovaj uslov se primenjuje od 2016/17.)
 
Studenti koji rade ispitivanja sa oglednim životinjama dostavljaju saglasnost Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja.
 
*Komisija za ocenu podobnosti kandidata teme i mentora se sastoji od tri člana iz uže oblasti doktorske disertacije od kojih najmanje jedan nije zaposlen na Fakultetu.
 
2. Predsednik Komisije za doktorske studije pregleda prijavu, radove i saglasnosti, nakon toga student predaje obrazac br. 1 u 10 primeraka i sve navedeno iz stava 1. u jednom primerku Službi za doktorske studije.

3. Student se poziva na Komisiju za doktorske studije da obrazloži prijavu teme doktorske disertacije.
 
Nakon odluke Komisije za doktorske studije, Nastavno-naučno veće donosi konačnu odluku o prihvatanju prijave teme i imenovanju Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora. 

Izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora
 
1. Obrazac 4.- Izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije Komisija je dužna da preda izveštaj Službi za doktorske studije u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o imenovanju iste od strane Nastavno-naučnog veća u 10 primeraka (2 originala).
 
Nakon odluke Komisije za doktorske studije, Nastavno-naučno veće donosi odluku o prihvatanju izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora i dostavlja Senatu Univerziteta na saglasnost na osnovu mišljenja o ispunjenosti uslova za davanje saglasnosti od strane Stručnog veća za polje medicinskih nauka.
 
Nastavno-naučno veće donosi odluku o davanju saglasnosti za izradu doktorske disertacije i imenuje mentora na predlog Komisije za doktorske studije. 

Radna verzija doktorske disertacije
 
1. Radna verzija doktorske disertacije se predaje u mekom povezu u jednom primerku Službi za doktorske studije
 
Uz radnu verziju student predaje:
 
-saglasnost mentora da je rad pregledao i da je napisana u skladu sa prihvaćenom prijavom i da ima rad na ISI listi iz oblasti doktorske disertacije,
 
-student koji je upisao studije pre 2016/17. godine donosi zvaničnu potvrdu o radu na ISI listi iz oblasti doktorske disertacije
 
-student koji je pisao studije počev od 2016/17. godine mora imati najmanje jedan rad u kom je prvi autor objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u toku doktorskih studija iz oblasti teme doktorske disertacije u časopisu sa ISI liste, kategorije М21, М22 ili М23.
 
-predlog nadležne katedre o imenovanju komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i
 
-indeks.
 
*Komisija za ocenu doktorske disertacije sastoji se od tri člana iz uže oblasti doktorske disertacije od kojih najmanje jedan nije zaposlen na Fakultetu.
 
*Komisija za odbranu doktorske disertacije sastoji se od pet članova iz uže oblasti doktorske disertacije od kojih najmanje jedan nije zaposlen na Fakultetu i dva rezervna člana od kojih jedan nije zaposlen na Fakultetu. 
 
Nastavno-naučno veće donosi odluku o imenovanju Komisije za ocenu doktorske disertacije, a na osnovu predloga Komisije za doktorske studije. 

Izveštaj o oceni doktorske disertacije
 
1. Obrazac br. 6. Izveštaj o oceni doktorske disertacije Komisija je dužna da preda izveštaj Službi za doktorske studije u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o imenovanju iste od strane Nastavno-naučnog veća u 10 primeraka (2 originala).
 
Istovremeno student popunjava Obrazac br. 7 Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji u dva primerka, potpisanih od strane Dekana Fakulteta. 
 
Uz obrasce 6. i 7. student predaje Službi za doktorske studije i CD na kojem se nalaze navedeni obrasci u PDF formatu (bez skeniranih potpisa), konačnu verziju sa ključnom dokumentacijskom informacijom (izdaje biblioteka) na posebnom CD-u u PDF formatu, potvrdu od prodekana za doktorske studije i izjave o autorstvu i dva primerka ukoričene disertacije
 
Služba za doktorske studije stvalja doktorsku disertaciju i izveštaje na uvid javnosti putem sajta Univerziteta u Novom Sadu. Uvid javnosti traje 30 dana.
 
Ukoliko nije bilo primedbi na doktorsku disertaciju Nastavno-naučno veće Fakulteta donosi odluku o usvajanju Izveštaja o oceni doktorske disertacije i imenovanju komisije za odbranu doktorske disertacije, a na osnovu odluke Komisije za doktorske studije i dostavlja izveštaj Senatu na saglasnost na osnovu mišljenja o ispunjenosti uslova za davanje saglasnosti od strane Stručnog veća za polje medicinskih nauka.
 
Senat Univerziteta istovremeno odobrava odbranu doktorske disertacije. Nakon pet dana javnog uvida o vremenu i mestu odbrane od dana dostavljanja Odluke Senata, student može da brani doktorsku disertaciju.

Dokumentacija koja se podnosi pred odbranu 
-kratka biografija
-ispitna prijava za odbranu
 
1. ZAKAZIVANJE TERMINA 
  • najmanje 10 dana pre odbrane doktorske disertacije treba zakazati termin odbrane
  • ugovoren termin potvrditi Službi za doktorske studije
2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI ZA ODBRANU
  • Biografija kandidata koji brane doktorsku disertaciju (tri primerka)
  • ispitna prijava za odbranu
Ukoričene disertacije predati mentorima i članovima Komisije za odbranu doktorske disertacije 
 
Ukoliko neko od članova Komisije za odbranu nije u mogućnosti da prisustvuje istoj, potrebno je najkasnije dan pre odbrane obavestiti Službu i prijaviti rezervnog člana.
 
3. TROŠKOVI ODBRANE 
  • 50.000,00 dinara, žiro račun Medicinskog fakulteta br. 840-1633666-55, poziv na broj 05-11 
4. TROŠKOVI ŠTAMPANJA DIPLOME I PROMOCIJE DOKTORA NAUKA
  • 1.700,00 dinara, žiro račun Medicinskog fakulteta br.840-1633666-55,poziv na br.05-11 
  • 3.300,00 dinara, žiro račun Univerziteta u Novom Sadu br. 840-631666-25, model 97, poziv na br. 05101636534
5. PROMOCIJA DOKTORA NAUKA
  • Obrazac 8b Zahtev za promociju doktora nauka
Obrazac dostaviti na doktorske.studije@mf.uns.ac.rs i u štampanoj verziji.  
 
Dokumentaciju i dokaz o uplati dostaviti Službi najkasnije 7 dana pre odbrane.

SVE OBRASCE MOŽETE NAĆI NA NAŠEM SAJTU I U TEKSTU UPUTSTVA OD PRIJAVE DO ODBRANE KOD STUDIJA TREĆEG STEPENA - DOKTORSKE STUDIJE - OBRASCI ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA.

Tekst uneo: IvanaMaksimovic