Дипломске академске студије здравствене неге

Студијски програм, дипломске академске студије здравствене неге – мастер трају два семестра (830 часова) од тога 525 часова активне наставе (180 часова теоријске и 345 часова практичне наставе)и 305  часова самосталног рада студената што се вреднује са 60 ЕСПБ бодова.Настава се обавља на Медицинском факултету и наставним базама факултета (здравствене установе). Студијски програм садржи обавезу израде завршног рада, који се вреднујеса 18 ЕСПБ бодова чиме се стиче назив дипломирани организатор здравствене неге – мастер или професор здравствене неге – мастер према  одређењу Националног савета.

Циљ студијског програма је да студент унпареди знање о:

 1. нарушавању здравља, физичким и менталним болестима човека;
 2. поступцима и методама превентивне медицине, дијагностике, терапије и хумане репродукције;
 3. социјалном окружењу човека, заштите животне средине;
 4. професионалне етике и одговорности здравствених радника;
 5. организацији рада здравствених тимова и установа, као и комуникацији са болесником, колегама, члановима тима, са породицом болесника и јавношћу  и др.
 6.  Принципима и захтевима научно-истраживачког рада.

Дипломирани студент мастер је оспособљен:

 • За самостални рад као високостручни здравствени радник у свим видовима здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите;
 • Да стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима;
 • Да организује дневне радне задатке и води одговарајућу администрацију;
 • Да стечена знања и  вештине укључи  у научноистраживачки рад, примену научних  резултата у пракси и о томе обавештава стручну и научну јавност;
 • Да прати стручну и научну литературу;
 • Да настави докторске академске студије и специјалистичке студије;
 • Да поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања. 

Професора здравствене неге – мастер уколико у току школовања има више од 17 ЕСПБ бодова из педагошких наука оспособљен је да обавља наставу из стручних предмета у средњим медицинским школама.