Интегрисане академске студије медицине

(1) Интегрисане основне и дипломске академске студије медицине - мастер трају 5.530 часова (4.935 часова активне наставе, 445 часова самосталне стручне праксе и 150 часова научноистраживачког рада) током 12 семестара теоријске и практичне наставе, самосталног рада и праксе у здравственим установама сходно Директиви 2005/36/ЕК Европског парламента и Савета Европе од 7.9.2005.г) , што се вреднује са 360 ЕСПБ бодова.

(2) Студијски програм садржи обавезу израде завршног рада, који се вреднује са 20 бодова по ЕСПБ. Одбраном завршног рада стиче се назив доктор медицине.
 
(3) Сходно чл. Сатута 59, став 1. и  2. успех студената се оцењује оценом 5-10, сем за предмете: Увод у клиничку праксу I, Прва помоћ, Медицинска етика и социологија, Увод у клиничку праксу II и Изборни предмет, који се оцењују са "положио(ла)"и "није положио(ла)".
 
(4) Циљ студијског програма је да студент стекне знања:
 
1. о нормалној стуктури и функцијама човековог организма;
2. о природном и насилном нарушавању грађе и/или функције појединих органа,органских система или целокупног оранизма човека и етиологији настанка поремећаја;
3. из одговарајућих клиничких дисциплина, које студенту обезбеђују да стекне представу о менталним и физичким обољењима, њиховом откривању и лечењу;
4. о поступцима и методама превентивне медицине, дијагностике и терапије, као и репродукцији човека;.
5. о условима живота човека, његовом окружењу, заштити човекове средине и социјалном статусу појединца;
6. из деонтологије, етике и правне одговорности лекара;
7. и потребно клиничко искуство, под стручним надзором у здравственим установама;
8. способност и упућеност на стално прилагођавање савременим захтевима медицинске науке и праксе (силабус) у оквиру европског академског простора;
9. о методологији научно-истраживачког рада и научним методама које на основу биомедицинских мерења омогућавају анализу добијених података и процену научних чињеница.
 
(5) Сврха студијског програма је да студент:
 
Након обављеног приправничког стажа и положеног стручног испита, сходно одредбама Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника («Службени гласник РС» број  50/06), доктор медицине је оспособљен.
1. За самостално обављање здравствене делатности као лекар у примарној здравственој заштити у превенцији, дијагностици и терапији природних и насилних оштећења здравља; 
2. Да организује дневне радне задатке и води  одговарајућу  администрацију,прикупља и сређује информације, укључујући коришћење информационе технологије.
3. Да учествује у тимском и етапном процесу дијагностиковања и лечења оболелихи повређених оболелих и сарађује са стручњацима другог и трећег нивоа здравствене заштите.
4. Да стечена знања и искуства пренесе на друге чланове тима.
5. Да промовише здравље и врши здравствено просвећивање становништва.
6. Да руководи службом за примарну здравствену заштиту становништва, укључујући одрасле и децу.
7. Примењује поступке неге тешко оболелих и повређених у амбулатним и кућним условима, што подразумева ублажавање патњи и бола и помоћ болесницима у терминалној фази болести;
8.  Да познаје принципе репродукције, укључујући, зачеће, трудноћу и порођај;
9. Да процени ментални статус оболелог и адекватно реагује.
10. Да спроводи мере хигијенско-санитарне мере, мере заштите човекове средине и социјалног статуса појединца.
11. Да благовремено и адекватно реагује у случају епидемија, појаве каратинских болести и масовних несрећа.
12. Да се придржава основних деонтолошких начела: односа према пацијенту, струци, колегама и сарадницима у раду и да ради на њиховој афирмацији и код других чланова тима.
13. Да поштује приницп професионалне тајне и кодекс здравствених радника.
14. Да примењује принципе судско-медицине регулативе у случајевима насилног оштећења здравља, као и у случајевима природне, сумњиве и насилне смрти и мртворођења.
15. Да стечена знања и вештине усмери ка обављању научноистраживачког рада и примену научних резултата у пракси и о томе обавештава стручну и научну јавност.
16. Да прати стручну литературу и настави студије на специјалистичким и докторским студијама.
17. Да учествује у стручној едукацији здравствених радника средњег и стуковног новоа образовања.
18. Да се ангажује као средњошколски професор на медицинским предметима.
 
Интегрисане студије медицине одвијају се по следећем плану обавезних и изборних предмета (бодовна вредност сваког предмета, начин оцењивања):