Мастер академске студије медицинске рехабилитације

Ниво студија
Мастер академске студије – студије другог степена 

Трајање студија
1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова
60

Звање које се стиче
Мастер терапеут рехабилитације

Циљ студија

Основни циљ

 • даље развијање знања и вештина физиотерапеута у циљу што успешнијег професионалног рада, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Специфични циљеви:

 • развијање и унапређивање специфичних знања и вештина у подручју медицинске рехабилитације
 • разумевање значаја истраживања и евалуације клиничких искустава у развоју професионалних знања и вештина 
 • оспособљавање за континуирану употребу доживотног образовања, праћења и доприноса новим достигнућима у стручној пракси
 • самостална и одговорна примена ускостручних знања
 • стицање знања неопходних за међупрофесионалну сарадњу и тимски рад у оквиру здравственог система
 • оспособљавање физиотерапеута у смислу одговорног поштовања и примене европских стандарда у едукацији и пракси медицинске рехабилитације
 • развијање способности критичке анализе истраживања у подручју медицинске рехабилитације и сродних подручја
 • развијање способности самосталног иницирања, планирања и спровођења истраживања у области медицинске рехабилитације, као и публиковања резултата истраживања
 • активно учешће у примени различитих едукативних модела у клиничком и академском окружењу 

Компетенције које проистичу из студијског програма 

Позавршетку Мастер академских студија медицинске рехабилитације студенти стичу следеће компетенције:

 • продубљено знање и боље разумевање теорије медицине засноване на доказима
 • способност да репродукују и примене теоретска знања у физиотерапијској пракси
 • способност да критички анализирају релевантну стручну и научну литературу
 • унапређење знања и вештина које доприноси оснаживању професионалног рада
 • разумевање теорије и методологије научноистраживачког рада
 • ефективне писмене и усмене комуникационе вештине
 • способност успешне евалуације клиничке праксе
 • одговарајуће интелектуалне вештине захваљујући којима ће одговорити високим професионалним захтевима
 • способност препознавања значаја истраживања и евалуације клиничких искустава у професионалном развоју
 • способност укључивања у процес планирања, организовања и вођења послова у области медицинске рехабилитације
 • способност учешћа у научним и стручним пројектима који се баве применом физиотерапијских програма, метода и концепата
 • способност учешћа у континуираном професионалном развоју својих колега 

Услов за упис

 • завршене основне академске студије медицинске рехабилитације у трајању од најмање четири године

Структура програма 

Наставни план омогућава да се студенти током мастер програма упознају са принципима научноистраживачког рада, могућностима примене статистичких метода и савремених информатичких технологија у истраживањима, као и са основним етичким принципима научноистраживачке праксе. У стручном смислу, акценат је стављен на интердисциплинарност и тимски рад у циљу побољшања квалитета живота, нарочито код особа са вишеструком ометеношћу. Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да изради и одбрани завршни, мастер рад, који носи 18 ЕСПБ бодова и улази у укупан број бодова.