Основне академске студије медицинске рехабилитације

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ трају 4 године и обухватају 8 семестара  наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара,округлих столова, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.

По завршетку студија, студенти стичу звање Дипломирани физиотерапеут.

Укупно ангажовање студената студијског програма медицинске рехабилитације кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума,испита и израду дипломског рада, изражено је бројем од 240 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и то:

  • ефикасно студирање
  • виши ниво стручне и научне компетентности дипломираних студената медицинске рехабилитације (физиотерапеута) као наш друштвени и национални интерес
  • усклађивање наставног програма са програмима високих школа  које образују физитерапеуте и европских факултета који у свом програму имају студије медицинске рехабилитације (са аспекта квалитета, обима и методолошког приступа), што би допринело већој мобилности студената, наставника и научних идеја
  • увођење стандарда у процес вредновања знања, терапеутских вештина и стручне компетентности који су компарабилни стандардима Европе, како би студенти медицинске рехабилитације (физиотерапеути) били равноправни са својим колегама на европском простору.
  • специфичо овладавање термотерапијом, хидротерапијом, пелоидотерапијом, криотерапијом, електротерапијом, магнетотерапијом, сонотерапијом, фототерапијом, терапијом ласером и механотерапијом код одређених обољења, оштећења и синдрома.

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа из области медицинске рехабилитације, физикалне и кинезитерапије у превенцији, дијагностици и третману дисфункција локомоторног система, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви програма су:

  1. усвајање  знања заснованог на научним принципима и емпирији, као и  ефикасну примену стеченог знања на добробит корисника, пацијената и друштва уопште.
  2. разумевање здравља и начина његовог промовисања, стицање знања о биолошким функцијама организма (укључујући методе кинезиолошких  мерења и терапеутске процене), узрочницима и механизмима настанка дисфункција локомоторног система, њиховом третману и превенцији у контексту улоге и одговорности медицинског радника / физиотерапеута у друштвеној структури.
  3. познавање основних клиничких вештина (узимање анамнезе и функционалног статуса, извођење свеобухватног физичког прегледа, интерпретација клиничких налаза)  и стицање компетенција за извођење одређеног броја основних дијагностичких, односно терапијских процедура.
  4. формирање ставова неопходних за постизање високих стандарда праксе медицинске рехабилитације у погледу превенције, дијагностике и здравственог третмана појединаца и популације, као и у сопственом професионалном развоју.
  5. оспособљавање за примену термотерапије, хидротерапије, пелоидотерапије, криотерапије, електротерапије, магнетотерапије, сонотерапије, фототерапије, терапије ласером и механотерапије код одређених обољења, оштећења и синдрома.