Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације; модул: Инклузивно образовање

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара,округлих столова, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се остварује кроз три различита смера, односно модула:

1. Инклузивно образовање,
2. Вишеструка ометеност,
3. Логопедија.

Основни циљ студијског програма специјалне едукације и рехабилитације је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећајаи сметњи, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности,даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Након завршених основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације, а у зависности од одабраног смера (модула)студенти стичу звање "Дипломирани дефектолог" сходно Листи звања,а у додатку дипломе се уписује његова ужа квалификација у складу са смером (модулом)који је студент завршио (смер: Инклузивно образовање, Вишеструка ометеност, Логопедија).

Студенти се при упису на основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације одлучују за један од три модула. Услов за упис је завршена гимназија, или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању, или средња школа из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању (само за модул Инклузивно образовање) и положен пријемни испит.

Укупно ангажовање студената студијског програма специјалне едукације и рехабилитације, кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада на основним студијама  изражено је бројем од 240 ЕСПБ бодова.
Наставни план омогућава да студенти током  студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације. Од прве до четврте године студија студенти су у могућности да одаберу по један изборни предмет из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.

Инклузивно образовање

Сврха студијског програма основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације – Инклузивно образовање усклађена је са циљевима и задацима Факултета који подразумевају професионалну припрему стручњака за рад са децом и одраслима који захтеваји додатну подршку у области образовања, као и у области социјалне и здравствене заштите. Програм је тако конципиран да пружа могућност овладавања савременим теоријским знањима и практичним вештинама које обезбеђују професионалне компетенције:

 1. оспособљеност за спровођење програма превенције, детекције и третмана поремећаја и сметњи у развоју и тешкоћа у учењу;
 2. оспособљеност за рад у процесу инклузивног образовања, изради и спровођењу индивидуалног образовног плана;
 3. оспособљеност за реализацију васпитног процеса и образовно-васпитног процеса у настави деце са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу;
 4. оспособљеност за учешће у свим фазама професионалног и радног оспособљавања и социјалне иклузије особа са сметњама у развоју;
 5. оспособљеност за пружање психо-социјалне подршке родитељима и породицама особе са сметњама у развоју;
 6. промовисање права особа са сметњама у развоју;
 7. спровођење емпиријског и теоријског истраживања у области специјалне едукације;
 8. спровођење програма ране интервенције;
 9. спровођење тренинга и терапија са циљем рехабилитације проблема у учењу;
 10. реализација саветодавног рада са особама са инвалидитетом;
 11. реализација превентивног и корективног рада проблема у понашању особа са инвалидитетом;
 12. идентификовање развојних потреба деце и омладине са сметњама у развоју/инвалидитетом;
 13. успостављање и одржавање међуљудских односа, тимског рада и сарадње са родитељима;
 14. оспособљеност за употребу средстава асистивне технологије, аугментативне и алтернативне комуникације;
 15. оспособљеност за примену посебних образовних стратегија и техника током наставе, ради унапређења развоја сензорних и перцептивно-моторничких способности, језика, меморије и других функција;
 16. стечено знање ће им омогућити да се укључе у процес перманентне стручне едукације и даљег стручног и научног напредовања;
 17. учествовање у тимском раду мултидисциплинарног тима у васпитно-образовним и здравственим установама или установама у систему социјалне заштите;
 18. праћење и примена новина у специјалној едукацији и рехабилитацији.