Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације; модул: Логопедија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара,округлих столова, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се остварује кроз три различита смера, односно модула:

1. Инклузивно образовање,
2. Вишеструка ометеност,
3. Логопедија.

Основни циљ студијског програма специјалне едукације и рехабилитације је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећајаи сметњи, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Након завршених основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације, а у зависности од одабраног смера (модула)студенти стичу звање "Дипломирани дефектолог" сходно Листи звања,а у додатку дипломе се уписује његова ужа квалификација у складу са смером (модулом)који је студент завршио (смер: Инклузивно образовање, Вишеструка ометеност, Логопедија).

Студенти се при упису на основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације одлучују за један од три модула. Условза упис је завршена гимназија, или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању, или средња школа из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању (само за модул Инклузивно образовање) и положен пријемни испит.

Укупно ангажовање студената студијског програма специјалне едукације и рехабилитације, кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада на основним студијама  изражено је бројем од 240 ЕСПБ бодова.
Наставни план омогућава да студенти током  студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације. Од прве до четврте године студија студентису у могућности да одаберу по један изборни предмет из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.

Логопедија

Сврха студијског програма основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације - Логопедија усклађена је са циљевима и задацима Факултета који подразумевају професионалну припрему стручњака за рад у области поремећаја говора, језика и комуникације. Програм је тако конципиранда пружа могућност овладавања савременим теоријским знањима и практичним вештинама које обезбеђују професионалне компетенције:

 • превенција, рана детекција и препознавање карактеристика поремећаја комуникације;
 • учествовање у адаптацији и изради тестова за процену комуникацијских способности код деце и одраслих;
 • примена дијагностичких процедура за процену комуникацијских поремећаја и способност тумачења резултата;
 • израда индивидуалних планова подршке у складу са потребама корисника, планирање и примена логопедског третмана;
 • примена програма стимулације и корекције говорно језичког развоја, читања и писања;
 • употреба савремене опреме и асистивне технологије у раду са особама са поремећајима комуникације;
 • учествовање у тимском раду мултидисциплинарног тима у васпитно-образовним и здравственим установама или установама у систему социјалне заштите;
 • саветодавни и инструктивни рад са децом, омладином и одраслима са поремећајем комуникације;
 • пружање психо-социјалне подршке деци и одраслима са поремећајима комуникације и њиховим родитељима и члановима породице;
 • промовисање права и социјалне инклузије особа са поремећајима комуникације;
 • праћење и примена новина у логопедији;
 • примена метода, поступака и процеса истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији.