Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације; модул: Вишеструка ометеност

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара, округлих столова, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се остварује кроз три различита смера, односно модула:

1. Инклузивно образовање,
2. Вишеструка ометеност,
3. Логопедија.

Основни циљ студијског програма специјалне едукације и рехабилитације је оспособљавање студената за примену научнихи стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећаја и сметњи, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Након завршених основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације, а у зависности од одабраног смера (модула)студенти стичу звање "Дипломирани дефектолог" сходно Листи звања,а у додатку дипломе се уписује његова ужа квалификација у складу са смером (модулом)који је студент завршио (смер: Инклузивно образовање, Вишеструка ометеност, Логопедија).

Студенти се при упису на основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације одлучују за један од три модула. Услов за упис је завршена гимназија, или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању, или средња школа из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању (само за модул Инклузивно образовање) и положен пријемни испит.

Укупно ангажовање студената студијско гпрограма специјалне едукације и рехабилитације, кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада на основним студијама  изражено је бројем од 240 ЕСПБ бодова.
Наставни план омогућава да студенти током  студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације. Од прве до четврте године студија студенти су у могућности да одаберу по један изборни предмет из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.

 Вишеструка ометеност

Сврха  основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације – Вишеструка ометеност јесте стицање знања и вештинаи професионална припрема стручњака за рад са особама вишеструком ометеношћу/инвалидитетом. Програм је тако конципиран да пружа могућност овладавања савременим теоријским знањима и практичним вештинама које обезбеђују професионалне компетенције:

 1. примена поступака  превенције, детекције и дијагностичке процене сметњи у развоју;
 2. примена поступака ране интервенције, индивидуалне подршке и третмана особа са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу;
 3. примена различитих облика терапеутских и рехабилитационих поступака и њихово самостално креирање у складу са индивидуалним потребама корисника;
 4. познавање општих принципа, циљева и исхода образовања и васпитања, као и општих и посебних стандарда постигнућа ученика и њихову међусобну повезаност;
 5. планирање и примену различитих метода, техника и облика рада ради ефикасности наставног процеса;
 6. примена знања и вештина у области професионалног оспособљавања особа са инвалидитетом и вишеструком ометеношћу;
 7. примена програма социјализације и социјалне инклузије особа са  вишеструком ометеношћу;
 8. рад у мултидисциплинарном тиму;
 9. пружање психо-социјалне подршке деци са сметњама у развоју и њиховим родитељима, породици и широј друштвеној околини;
 10. промовисање права особа са сметњама у развоју у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу и рад на сузбијању дискриминације;
 11. спровођење научног и теоријског истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације;
 12. реализовање индивидуалног третмана одраслих особа са инвалидитетом;
 13. реализовање превенције и модификације проблема у понашању особа са инвалидитетом;
 14. поштовање и афирмацију принципа професионалне етике и кодекса понашања, праћење стручне и научне литературе, у складу са принципима научно-истраживачког рада;
 15. праћење и примена новина у специјалној едукацији и рехабилитацији.