Основне струковне студије здравствене неге

Струковне студије здравствене неге трају3 године, односно 6 семестара теоријске и практичне наставе на Факултету и у установама здравствене и социјалне заштите, након чега се стиче назив струковна медицинска сестра, а према листи звања Националног савета. 

У складу са друштвеним потребама, Статутом Медицинског факултета и Правилником о ближим условима за упис на факултет и начину спровођења пријемног испита на основне струковне студије здравствене неге уписују се кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању уколико испуне услове Конкурса. 
Настава на овом студијском програму се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби,3) осталих облика активне наставе (клиничке практичне наставе, семинара, округлих столова, летње стручне праксе). Након савладаног студијског програма основних струковних студија здравствене неге студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности. 

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студента односно струковне медицинске сестре:

  • За самостално, ефикасно и одговорно обављање опште здравствене неге засноване на етичким принципима и холистичком приступу кориснику у различитим подручјима;
  • Да примени стечена теоријска знања и вештине у свим видовима опште неге болесника које укључују мере унапређења здравља, спречавања болести и збрињавања; у примарној здравственој заштити и породици: у амбуланти и кућним условима поштујући различитости, културу и етничку припадност; у општим и специјализованим болницама и центрима; у установама социјалне заштите;
  • За спровођење здравствене неге засноване на доказима (evidence based nursing) и примењује међународне стандарде из сестринске праксе;
  • Да организује организује дневне радне задатке, води одговарајућу сестринску и медицинску документацију и руководи тимом за здравствену негу;
  • За међупрофесионалну сарадњу у процесу дијагностике, лечења и неге оболелих и повређених;
  • Да поштује принципе професионалне етике и ради на њиховој афирмацији и код других чланова тима;
  • Да прати стручну литературу и настави усавршавање кроз специјалистичке струковне студије и доживотно усавршавање; 

Укупно ангажовање студената струковног студијског програма здравствене неге кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита изражено је бројем од 180 ЕСПБ бодова. На другој и трећој години студија студенти су у могућности да у сваком семестру одаберу по један изборни предмет из датих изборних блокова, кроз који ће бити умогућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима здравствене неге.