Специјалистичке академске студије Ране интервенције у детињству

Ниво студија
Специјалистичке академске студије - студије другог степена

Трајање студија
1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова
60

Звање које се стиче
Специјалиста дефектолог

Циљ студија

Основни циљ

 • оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману деце са неуроразвојним факторима ризика или ризиком за њихов настанак, сметњама у развоју и инвалидитетом, примена  метода  за подстицање различитих  аспеката дететовог развоја, саветодавни  рад  са породицом, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Специфични циљеви

 • стицање знања о специфичности раног развоја способности
 • стицање знања о етиологији поремећаја и сметњи у развоју
 • стицање знања о улози протективних фактора, као и фактора ризика у оквиру раног развоја способности
 • стицање знања о сложености развојне процене и последица које она носи
 • разликовање различитих фаза у поступку процене деце
 • стицање знања о превенцији, детекцији и третману поремећаја и сметњи
 • стицање компетенција за извођење одређеног броја основних дијагностичких процедура
 • стицање знања о саветодавној и терапијској подршци ради поспешивања породичне адаптације
 • стицање знања о  принципима рада и основним елементима ране интервенције
 • стицање знања о законодавним оквирима  ране интервенције у свету и код нас
 • усвајање знања и вештина неопходних за реализацију хабилитацијских поступака
 • стицање знања и вештина у области пружања психо-социјалне подршке родитељима и породици
 • формирање ставова неопходних за постизање високих стандарда праксе специјалне едукације
 • стицање знања неопходних за међупрофесионалну сарадњу и тимски рад 

Компетенције које проистичу из студијског програма 

Дипломирани студенти специјалистичких академских студија Ране интервенције у детињству стичу и усавршавају низ вештина и компетенција захваљујући којима ће бити оспособљени за рад у породици, рад у педијатријским службама, попут неонатологије и развојних саветовалишта, рехабилитационим центрима у систему здравствене и социјалне заштите, и центрима за рану интервенцију, као и у свим окружењима где се деца са неуроразвојним факторима ризика, сметњама у развоју и инвалидитетом укључују у  рад: 

 • продубиће знања у вези са основним концептом ране интервенције, променама и  приступима у последњим деценијама као и принципима успешне ране интервенције
 • биће у стању да интегришу знања из различитих извора и да их примене у пракси за успешно решавање сложених проблема у оквиру ране интервенције у детињству у новом или непознатом окружењу
 • биће у могућности да разумеју специфичности раног развоја способности
 • биће у стању да примене сазнања о раном развоју у сврху процене дететових развојних својстава и уваже их у планирању и спровођењу интервенције
 • биће у стању да примене сазнања о карактеристикама деце са неуроразвојним факторима ризика, сметњама у развоју и инвалидитетом за рад са њима као и њиховим породицама
 • биће оспособљени за примену појединих инструмената процене
 • биће оспособљени за систематску опсервацију детета у испитној ситуацији
 • биће у могућности да разумеју значај ране стимулације као могућности унапређења различитих моторичких, когнитивних, комуникацијских, говорно-језичких и  социјалних способности
 • овладаће савременим методама подстицања различитих аспеката дететовог развоја
 • биће у могућности да планирају и спроведу различите хабилитацијске методе и технике у различитим терапијским окружењима: од куће до социјалне, здравствене или васпитно-образовне установе
 • стећи ће специфичне компетенције за спровођење хабилитацијских поступака
 • биће у стању да примене различите видове саветодавних и терапијских интервенција, прилагођених потребама родитеља деце са сметњама у развоју
 • биће оспособљени за планирање, програмирање, реализацију, праћење и евалуацију индивидуалних програма ране интервенције и програма подршке породици
 • биће оспособљени за успостављања узајамног односа поштовања са члановима породице и примену одговарајућих и ефектних стратегија слушања чланова породице и других
 • биће у стању да препознају факторе ризика, као и протективне факторе важне за породичну адаптацију
 • биће оспособљени за разумевање породичних система и динамике у условима повећаног стреса
 • биће оспособљени за анализу породичних односа и ресурса и пружања психо-социјалне подршке породици
 • биће оспособљени за реализацију обуке родитеља и саветодавни рад са родитељима и породицом деце са сметњама у развоју
 • овладаће вештинама тимског рада и међупрофесионалне сарадње
 • биће у стању да ефикасно прате и усвајају новине и резултате истраживања у области ране интервенције, да формирају своје закључке и да их на јасан и недвосмислен начин пренесу у стручној и широј јавности. 

Услов за упис

 • завршене мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације/мастер академске студије специјалне едукације/мастер академске студије специјалне рехабилитације, или основне студије специјалне едукације и рехабилитације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и
 • најмање 2 године радног искуства у области специјалне едукације и рехабилитације, у раду са децом. 

Структура програма 

Наставни план омогућава да студенти током студијског програма стичу и продубљују знања из медицинских наука, психолошких наука, и ужестручних наука специјалне едукације и рехабилитације. У другом семестру студенти су у обавези да изаберу по два од пет понуђених предмета из изборног блока, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације, у оквиру ране интервенције. Осим активне наставе, студенти ће имати и обавезу спровођењаи израде клиничког практикума, у циљу интеграције стеченог знања и решавања конкретних проблема у пракси. Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да  изради и одбрани завршни рад, који носи 12 ЕСПБ бодова и улази у укупан број бодова.