Научна секција

О РАДУ НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

Научна секција је организација Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду која за циљ има окупљање студенатаи њихово организовано укључивање у научноистраживачки рад који се одвија на Медицинскомфакултету Универзитета у Новом Саду.

Чланство у Научној секцији Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Сваки студент интегрисаних академских студија, основних академских студија, мастер и докторских студија Медицинског факултета Универзитетау Новом Саду има право да буде члан Научне секције.

Ово чланство је добровољно и представља факултативну активност студента. Чланом секције аутоматски постаје сваки студент који пријави и напише научноистраживачки рад поштујући правилник Научне секције.

Услови за писање, предају и презентовање студентског научноистраживачког рада

Студент може писати рад из предмета којег је положио најмање оценом осам (тј. оценом 8, 9 или 10) што доказује изводом оцена приликом предаје рада. Притом, студенти завршне године, апсолвенти и лекари на стажу могу писати рад из било које области биомедицинских наука чију наставу су одслушали. Детаљније о условима за писање рада у оквиру секције пронађите овде>>.

Студент у току једне школске године може имати највише три ауторска рада и бити коаутор на највише два рада. Један рад може имати највише два коаутора.

Студент је обавезан да прати новости и обавештења која објављује Научна секција и да поступа према упутствима која она даје.

Услови за менторство и коменторство на студентским научноистраживачким радовима су дефинисани Правилником Научне секције.

Студентски научноистраживачки радови пријављиваће се попуњавањем обрасца о чијем објављивању за текућу школску годинуће бити благовремено обавештени. Образац за школску 2017/2018. годину.

Након пријаве рада, потребно је да студент прикупи сву потребну документацију која укључује:

  • Сагласност катедре за израду студентског научноистраживачког рада коју можете пронаћи овде>>.
  • Извод оцена из студентске службе као доказ да је студент положио предмет из којег пише рад са најмањом оценом 8 (осам).
  • Уверење из студентске службе којим се потврђује да је редован студент неког од програма студирања на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду.
  • Одобрење одговарајуће Етичке комисије.
  • Изјава о аутентичности рада  и сагласност ментора коју можете пронаћи овде>>.
  • За студенте који пишу рад у оквиру катедре за интерну медицину, потребно је доставити и сагласност управника одговарајуће клинике коју можете пронаћи овде>>, као и сагласност директора Института уколико студент пише рад у оквиру неког од Института Сремска Каменица, коју можете пронаћи овде>>.

По завршетку писања студентског научноистраживачког рада, студент предаје сву потребну документацију Научној секцији у датумима које Научна секција организује и унапред обавештава студенте.

Предаја студентских научноистраживачких радова се врши слањем „бланко“(без имена аутора, коаутора, ментора и коментора) примерка готовог рада на мејл адресу Научне секције до датума који Научна секција унапред одређује. Све потребне важне датуме за школску 2017/18 можете пронаћи овде>>

Након што радови прођу двоструку анонимну рецензију, враћају се студентима како би могли начинити назначене исправке и на тај начин стећи право презентовања рада на Конгресу студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. 

Након излагања радова на Конгресу студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, уколико студенти добију пролазну оцену, стичу право презентовања рада на Националном конгресу студената биомедицинских наука Србије на коме сваке године учествује око 1000 студената из земље и иностранства. Факултет ће финансирати одређен број студената за одлазак на Национални конгрес, а одлуку о том броју ће доносити Колегијум декана у зависности од расположивих средстава

Након одбране рада на Националном конгресу, студенти имају правода се самостално пријаве на неки од интернационалних конгреса. Факултет по препоруци Научне секције стипендира студенте са најбољим радовима за одлазак на ове скупове.Упутства и потребну документацију за пријаву за суфинансирање трошкова за одлазакна интернационалне конгресе можете пронаћи на нашем Sharepointu.

РУКОВОДСТВО НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18

Председник Научне секције Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Вања Андрић                                              vanja.andric@yahoo.com

Потпредседници Научне секције Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Миа Манојловић                                     miamanojlovic@outlook.com 

Јелена Чањи                                               canji.jelena@gmail.com

Маша Рапајић                                             rapajic.masa@gmail.com

Координатор катедре за физикалну медицинуи рехабилитацију, медицинску рехабилитацију, специјалну едукацију и рехабилитацију, стоматологију, стоматологију са максилофацијалном хирургијом и здравствену негу

Марко Бојовић                                         bojovicmarko@outlook.com

Координатор катедре за дерматовенерологију, епидемиологију, хигијену, медицину рада и социјалну медицину и здравствену статистикуса информатиком

Мина Маричић                                          minamaricic001@gmail.com

Координатор катедре за биохемију и фармацију

Јелена Чањи                                                 canji.jelena@gmail.com

Координатор катедре за фармакологијуи токсикологију, гинекологију и акушерство, офталмологију, оториноларингологију, судску медицину и ургентну медицину

Миа Манојловић                                      miamanojlovic@outlook.com

Координатор катедре за радиологију, педијатрију, геријатрију и општу медицину

Маша Рапајић                                             rapajic.masa@gmail.com 

Координатор катедре за интерну медицинуи онкологију

Александар Шипка                                  alessandro.sipka@gmail.com

Координатор катедре за хистологију иембриологију, патолошку анатомију и микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Данило Ивановић                                     ivanovicdanilo95@gmail.com

Координатор катедре за општеобразовнепредмете, неурологију и психијатрију и медицинску психологију

Александар Стевић                              stevicaleksandar42@gmail.com

Координатор катедре за анатомију, анестезију и периоперативну медицину и хирургију

Никола Бошковић                                            nklboskovic@gmail.com

Координатор катедре за физиологију,патолошку физиологију и лабораторијску медицину и спортску медицину

Милијана Ракин                                          milijana_rakin@yahoo.com

Координатор катедре за инфективне болести и психологију

Вања Андрић                                             vanja.andric@yahoo.com 

Све горе наведене документе као и јошмного тога везаног за студентске научноистраживачке радове можете наћи на нашем Sharepoint-u 

Званична фацебоок страница научне секције: https://www.facebook.com/naucnamfns/

Званичан мејл Научне секције: naucna.sekcija@mf.uns.ac.rs

 

Желимо Вам пуно успеха у научноистраживачком раду!

Руководство Научне секције