О факултету

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду је аутономна, образовна и научна установа, која у оквиру делатности високог образовања обавља студије првог, другог и трећег степена као и разне облике студија за иновације знања и стручног образовања из области медицинских наука.

Медицински факултет у Новом саду организује студије за стицање звања доктор медицине, доктор стоматологије и магистар фармације. Ови програми остварују се кроз интегрисане студије у трајању дванаест (медицина) односно десет (стоматологија, фармација) семестара теоријске и практичне наставе и самосталног рада студента.


Поред интегрисаних студија,  Медицински факултет организује и академске и струковне студије здравствене неге, прве студије овакве врсте у нашој земљи и у региону.

На Факултету се реализују и студије другог и трећег степена, као и бројни програми  здравствених специјализација и стручног усавршавања у оквиру континуиране едукације и образовања током читавог живота.


Студије се остварују на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања у оквиру поља медицинских наука у складу са правилима студирања заснованим на систему ЕСПБ и акумулацији бодова. Наставни програми  интегришу базичну предмедицинску едукацију са базичном медицинском едукацијом у функцији клиничке праксе, посебно примарне здравствене заштите. Нови студијски програми су реструктурирани, усмерени на практичне и проблемски оријентисане форме учења (практичан рад, демонстрације, семинари) и прилагођени међународним програмима студија. Истовремено, овакав едукациони ситем охрабрује студенте медицине у тражењу сопствених перспектива и инспирише их да се развију у добро увежбане и компетентне лекаре и истраживаче на пољу медицинских наука.


Студијски програми на Факултету се организују на српском и енглеском језику у целини или делом, шодно акредитацији програма.

Наставни процес се одвија у институтима за базичну премедицинску и медицинску едукацију, заводима за едукацију из превентивних грана медицине као и на 29 клиника и 8 регионалних здравствених центара широм Војводине. Наставне базе Медицинског факултета – клинике, институти и здравствени центри - пружају студентима могућност да кроз решавање конкретних проблема стекну практична знања о болестима и њиховом лечењу и о утицају различитих чинилаца на здравље.


Од оснивања до данас, више од 6000 лекара, стоматолога и фармацеута је дипломирало на Медицинском факултету у Новом Саду и данас су амбасадори нашег Факултета у Грчкој, Швацарској, Немачкој, Мађарској, Сједињеним Америчким Државама, земљама Африке, итд.

На Медицинском факултету запослено је више од 500 професора и асистената који су укључени у едукацију будућих стручњака у области медицине и фармације. Зграде и опрема су веома значајни, али наставни кадар Факултета представља највеће богатство нашег Факултета који стоји на располагању будућим генерацијама.

Руководство Факултета позива будуће студенте да виде због чега увек има више заинтересованих за студије на нашем Факултету него што их можемо уписати. Верујемо да су изванредан положај града,  пријатно окружење и мултиетничка популација додатни разлози да донесете праву одлуку.