Правилници

1. Правилник о ближим условима за упис на интегрисане, основне и мастер студије на Факултету и начину спровођења пријемног испита Објављен:26.05.2017.
2. Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету у Новом Саду
Објављен:.07.11.2016.
Објављен:27.10.2016.
3. Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст
Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу здравствених специјализација на Медцинском факултету у Новом Саду
Правилник о изменама Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду
Правилник о изменама Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду
Објављен:13.02.2017.
Објављен:10.06.2016.
Објављен:07.10.2016.
Објављен:30.01.2017.
4. Правилник о раду 25.02.2015.
5. Правилник о унутрашњој организацији послова и задатака и систематизацији радних места Усвојен: 26.04.2011.
6. Правилник о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача-пречишћен текст (престао да се примењује 01. 10. 2016. године)
Правилник о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача - пречишћен текст
  • Образац: Реферат Комисије о кандидатима за избор у звање наставника
Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истражвача
Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Објављен:10.11.2014.
Објављен:02.03.2017.
Објављен:27.10.2016.
Објављен:24.11.2016.
Објављен:22.02.2017.
7. Правилник о начину извођења и валоризацији приступног предавања Објављен:24.11.2016.
8. Правилник о издавачкој делатности Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 10.10.2016.
9. Правилник о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
  • Прилог
Пословник о раду Програмског савета Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
Усвојен: 21.06.2016.

Усвојен: 29.09.2016.
10. Правилник о спровођењу избора за студентски парламент Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 10.03.2014.
11. Правилник о изради завршних радова-мастер на Медицинском факултету Усвојен: 23.01.2009. и
22.05.2012.
12. Правилник о изради дипломских радова на основним, основним академским и интегрисаним студијама на Медицинском факултету у Новом Саду (са изменама и допунама)
Упутство студентима за израду дипломског рада
Усвојен: 06.04.2011.
13. Правилник о безбедности и здрављу на раду Усвојен: 05.01.2009.
14. Правилник о полагању испита Усвојен: 05.01.2009.
15. Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања Усвојен: 26.02.2013.
16. Правилник о условима и начину избора органа пословођења Усвојен: 02.04.2009.
28.03.2012. и
26.02.2014.
17. Правилник о раду Библиотеке Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 27.02.2012.
18. Правилник о коришћењу рачунарске опреме и информатичких услуга Факултета Усвојен: 27.02.2012.
19. Правилник о уређивању и одржавању интернет странице Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 27.02.2012.
20. Правилник о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета Усвојен: 27.02.2012.
21. Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања Усвојен: 27.02.2012.
22. Пословник о раду Савета факултета Усвојен: 21.12.2012.
23. Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 17.11.2015.
24. Пословник о раду Изборног већа Усвојен: 03.10.2007.
25. Правилник о обезбеђењу зграде Медицинског факултета у Новом Саду и других вредности у згради Факултета у Новом Саду Усвојен: 13.11.1998.
26. Пословник о раду Одбора за судско-медицинска вештачења Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 30.06.2016.
27. Правилник о заштити од пожара Усвојен: 01.10.1996.
28. Правилник о књиговодству и рачуноводству Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 24.09.1998.
29. Правилник о употреби печата и штамбиља на Универзитету у Новом Саду - Медицинском факлутету Нови сад Усвојен: 22.06.2010. и
26.03.2013.
30. Правилник о начину оспособљавања приправника Усвојен: 31.12.1996.
31. Правилник о решавању стамбених потреба запослених на Медицинском факултету Усвојен: 24.09.1998.
32. Пословник о раду комитета за етичка питања Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 20.12.2001.
33. Правилник о јавним набавкама мале вредности Усвојен: 17.04.2008.
05.01.2009. и
26.02.2009.
34. Правила понашања учесника медицинијаде Објављен: 05.05.2014.
35. Правилник такмичења медицинијаде Објављен: 05.05.2014.
36. Правилник о раду Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Цемфик) Медицинског факултета Нови Сад
  • Ценовник услуга
Усвојен: 10.10.2016.
37. Правилник о дисциплинској одговорности студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду Објављен: 06.12.2016.
38. Правилник о признавању страних високошколских исправа 16.09.2011.
39. Правилник за рад са експерименталним животињама 22.07.2011.
40. Правилник о мобилности студената и академском признавању периода мобилности 07.11.2016.
41. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Новом Саду 07.11.2016.
42. Правилник о учећшу Универзитета у Новом Саду у кључној активности 1 (кредитна мобилност) програма Еразмус+ 24.12.2015.
43. Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 17.12.2014.