Правилници

1.  Правилник о ближим условима за упис на интегрисане, основне и мастер студије на Факултету и начину спровођења пријемног испита Објављен: 26.05.2017.
2.

 Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст

 Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету у Новом Саду

Објављен: 07.11.2016.

Објављен: 27.10.2016.

3.

 Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст

 Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу здравствених специјализација на Медцинском факултету у Новом Саду

 Правилник о изменама Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду

 Правилник о изменама Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду

 Правилник о допунама Правилника о спровођењу здравствених специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду

Објављен: 08.12.2017.

Објављен: 10.06.2016.

Објављен: 07.10.2016.

Објављен: 30.01.2017.

Објављен: 30.11.2017.

4.  Правилник о раду 25.02.2015.
5.  Правилник о унутрашњој организацији послова и задатака и систематизацији радних места Усвојен: 26.04.2011.
6.

 Правилник о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача-пречишћен текст (престао да се примењује 01. 10. 2016. године)

 Правилник о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача - пречишћен текст

 Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истражвача

 Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача

 Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача

Објављен: 10.11.2014.

Објављен: 02.03.2017.

Објављен: 27.10.2016.

Објављен: 24.11.2016.

Објављен: 22.02.2017.

7.  Правилник о начину извођења и валоризацији приступног предавања Објављен: 24.11.2016.
8.

 Правилник о издавачкој делатности Медицинског факултета у Новом Саду

 Правилник о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности Медицинског факултета у Новом Саду

Усвојен: 10.10.2016.

Усвојен: 30.03.2017.

9.  Правилник о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
  • Прилог
 Пословник о раду Програмског савета Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
Усвојен: 21.06.2016.

Усвојен: 29.09.2016.
10.  Правилник о спровођењу избора за студентски парламент Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 10.03.2014.
11.  Правилник о изради завршних радова-мастер на Медицинском факултету Усвојен: 23.01.2009. и
22.05.2012.
12.

 Правилник о изради дипломских радова на основним, основним академским и интегрисаним студијама на Медицинском факултету у Новом Саду (са изменама и допунама)

 Упутство студентима за израду дипломског рада

Усвојен: 06.04.2011.
13.  Правилник о безбедности и здрављу на раду Усвојен: 05.01.2009.
14.  Правилник о полагању испита Усвојен: 05.01.2009.
15.  Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања Усвојен: 26.02.2013.
16.  Правилник о условима и начину избора органа пословођења Усвојен: 02.04.2009.
28.03.2012. и
26.02.2014.
17.  Правилник о раду Библиотеке Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 27.02.2012.
18.  Правилник о коришћењу рачунарске опреме и информатичких услуга Факултета Усвојен: 27.02.2012.
19.  Правилник о уређивању и одржавању интернет странице Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 27.02.2012.
20.  Правилник о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета Усвојен: 27.02.2012.
21.  Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања Усвојен: 27.02.2012.
22.  Пословник о раду Савета факултета Усвојен: 02.02.2016.
23.  Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 17.11.2015.
24.  Пословник о раду Изборног већа Усвојен: 03.10.2007.
25.  Правилник о обезбеђењу зграде Медицинског факултета у Новом Саду и других вредности у згради Факултета у Новом Саду Усвојен: 13.11.1998.
26.  Пословник о раду Одбора за судско-медицинска вештачења Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 30.06.2016.
27.  Правилник о заштити од пожара Усвојен: 01.10.1996.
28.  Правилник о књиговодству и рачуноводству Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 24.09.1998.
29.  Правилник о употреби печата и штамбиља на Универзитету у Новом Саду - Медицинском факлутету Нови сад Усвојен: 22.06.2010. и
26.03.2013.
30.  Правилник о начину оспособљавања приправника Усвојен: 31.12.1996.
31.  Правилник о решавању стамбених потреба запослених на Медицинском факултету Усвојен: 24.09.1998.
32.  Пословник о раду комитета за етичка питања Медицинског факултета у Новом Саду Усвојен: 20.12.2001.
33.  Правилник о јавним набавкама мале вредности Усвојен: 17.04.2008.
05.01.2009. и
26.02.2009.
34.  Правила понашања учесника медицинијаде Објављен: 05.05.2014.
35.  Правилник такмичења медицинијаде Објављен: 05.05.2014.
36.  Правилник о раду Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Цемфик) Медицинског факултета Нови Сад Усвојен: 14.11.2017.
37.  Правилник о дисциплинској одговорности студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду Објављен: 06.12.2016.
38.  Кодекс о акадмеском итегритету и професионалној етици Медицинског факултета Објавњен: 29.03.2017.
39.  Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем Усвојен: 30.03.2017.
40.  Правилник о попису средстава и извора средстава

Усвојен: 30.03.2017.

41.  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца

Усвојен: 08.05.2017.

Објављен: 10.05.2017.

42.  Правилник о наканди трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима на Медисинском факултету у Новом Саду

Усвојен: 08.05.2017.

Објављен: 10.05.2017.

43. 

 Правилник о службеним путовањима запослених на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду

Објављен: 10.07.2017.

44.  Пословник о раду Комисије за организовање наставе у оквиру специјализација здравствених радника и здравствених сарадника Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Објављен: 19.10.2017.