Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиК О Н К У Р С за избор у звање објављен у листу „Послови“ 28. априла 2021. године

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-20-3/2021.
Дана: 21. 4. 2021.

 

         На основу члана 75. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020- др. закон), члан 184. Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 од 2. 4. 2019. године, Одлуке декана Медицинског факултета Нови Сад број 01-19-3/2021 од 21. 4. 2021. године, члана 2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом Саду од 20. 7. 2018. и члана 4. Правилника о изборима у звање наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад, пречишћен текст бр. 05-14/29-2021/9/1 од 1. 4. 2021. године, расписује се

      

КОНКУРС

 

за избор у звање и на радно место за следећe ужe научнe области: 1. Једног наставника за избор у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Психијатрија и психолошка медицина, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);


УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад или VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 22. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

 

ПОСЕБАН УСЛОВ:

             Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета.

            

ОСТАЛО:

           Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:

 1. краћу биографију,
 2. фотокопију личне карте (уколико лична карта поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају да нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и друге стране личне карте са јасно видљивим подацима),
 3. оверене копије диплома (копија се оверава код јавног бележника/нотара),
 4. списак радова и публикација (у два примерка),
 5. ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку,
 6. Образац упитника и Образац пријаве на конкурс се преузимаju са сајта: https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php
 7. доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности;
 8. доказ о некажњавању (преузима се у СУП-у).

 

            Пријаве са документацијом подносе се на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, улица Хајдук Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Медицински факултет задржава право да контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне документације, те вас молимо да доставите тачне податке за контакт.

Доказ о некажњавању, можете доставити најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса, с обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у листу „Послови“ 28. априла 2021. године.                               Проф. др Снежана Бркић, декан      


Преузмите документ/е:


датум објаве: 28 Apr 2021К О Н К У Р С за избор у звање објављен у листу „Послови“ 21. априла 2021. године

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-20-2/2021.
Дана: 14. 4. 2021.

 

         На основу члана 75. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020- др. закон), члан 184. Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 од 2. 4. 2019. године, Одлуке декана Медицинског факултета Нови Сад број 01-19-2/2021 од 14. 4. 2021. године, члана 2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом Саду од 20. 7. 2018. и члана 4. Правилника о изборима у звање наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад, пречишћен текст бр. 05-14/29-2021/9/1 од 1. 4. 2021. године, расписује се

      

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место за следећe ужe научнe области:

 

 1. Једног наставника за избор у звање доцента за ужу научну област Неурологија, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 2. Једног наставника за избор у звање доцента за ужу научну област Ургентна медицина, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);

 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

 

ПОСЕБАН УСЛОВ:

             Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета.

             За кандидате који се први пут бирају у звање доцента способност за наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 17. и 21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начињу извођења и валоризацији приступног предавања.

 

ОСТАЛО:

           Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:

 1. краћу биографију,
 2. фотокопију личне карте (уколико лична карта поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају да нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и друге стране личне карте са јасно видљивим подацима),
 3. оверене копије диплома (копија се оверава код јавног бележника/нотара),
 4. списак радова и публикација (у два примерка),
 5. ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку,
 6. Образац упитника и Образац пријаве на конкурс се преузимаju са сајта: https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php
 7. доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности;
 8. доказ о некажњавању (преузима се у СУП-у).

 

            Пријаве са документацијом подносе се на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, улица Хајдук Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Медицински факултет задржава право да контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне документације, те вас молимо да доставите тачне податке за контакт.

Доказ о некажњавању, можете доставити најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса, с обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у листу „Послови“ 21. априла 2021. године.

 

Проф. др Снежана Бркић, декан              

 


Преузмите документ/е:


датум објаве: 21 Apr 2021
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
ИВАН АЛЕКСИЋ
Докторска
дисертација
Упоредна анализа патохистолошких промена у
бубрезима и промена вредности биохемијских
параметара у крви код људи и пацова узрокованих
3,4-метилендиоксиметамфетамином (МДМА)
Свечана сала Медицинског
факултета
14 May 2021
13:00 часова

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија