Акредитација и обезбеђење квалитета

 • Статут
 • Дозвола за рад
 • Правилници
 • Наставне базе Медицинског факултета
 • Књига наставника
 • Акредитација високошколске установе
 • Извештаји о самовредновању
 • Стратегија обезбеђења квалитета
 • Политика обезбеђења квалитета
 • Чланови Одбора за обезбеђење квалитета
 • Годишњи извештаји о раду Одбора
 • Планови рада Одбора
 • Мисија и визија
 • Годишњи извештаји о раду Факултета
 • Планови рада Факултета
 • Студијски програми

  Уверења о акредитацији студијских програма

  • Интегрисане академске студије медицине
  • Интегрисане академске студије стоматологије/денталне медицине
  • Интегрисане академске студије фармације
  • Основне академске студије здравствене неге
  • Основне струковне студије здравствене неге
  • Основне струковне студије радиолошке технологије
  • Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
  • Основне академске студије медицинске рехабилитације
  • Мастер академске студије здравствене неге
  • Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације
  • Мастер академске студије медицинске рехабилитације
  • Докторске академске студије Претклиничка истраживања
  • Докторске академске студије Клиничка истраживања
  • Докторске академске студије Јавно здравље
  • Докторске академске студије Биомедицински инжењеринг
  • Специјалистичке академске студије Ране интервенције у детињству
  • Докторске академске студије биомедицинских наука
 • Књиге предмета
 • Научно-истраживачки рад

 • Одлука о акредитацији Медицинског факултета за обављање научноистраживачке делатности
 • Програм развоја научно-истраживачког подмлатка
 • Програм научно-истраживачког рада 2020-2024.
 • Листа пројеката које реализује Медицински факултет
 • Научни резултати наставника и сарадника