ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Интегрисане академске студије

Трајање студија

5 година (10 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

300

Звање које се стиче

Магистар фармације

Циљ студија

Општи циљ студијског програма је образовање магистара фармације адекватних компетенција и академских вештина потребних за обављање фармацеутске професије.

Магистри фармације биће детаљно упознати са физичко-хемијским особинама, саставом, производњом и начином употребе фармацеутских производа, као и методама за контролу њиховог квалитета. Поред тога, студијски програм ће омогућити дипломираним студентима да овладају вештинама рационалне употребе лекова у сврху дијагностике, превенције и лечења болести.

Специфични циљеви:
 • обезбедити студентима адекватно знање из природних, медицинских и фармацеутских наука примењиво у области фармације
 • оспособити студенте да примењују стечена знања у решавању специфичних проблема у фармацији
 • обезбедити стицање практичних вештина за експериментални рад и анализу експерименталних података
 • омогућити стицање професионалних вештина у оквиру система здравствене заштите, привреде, маркетинга или истраживања и развоја, тј. на свим местима на којима фармацеут може да обавља професионалну делатност
 • подстицати развијање вештина комуникације и способности употребе савремене информационе технологије
 • обезбедити студентима стицање знања о начину издавања лекова и њиховој примени, као и анализи прописивања лекова
 • оспособити студенте за праћење безбедности, ефикасности и економичности терапије
 • подстицати вештину уочавања нежељених ефеката и нежељених догађаја везаних за употребу лекова и извештавање о истим
 • оспособити студенте за безбедно руковање, складиштење и одлагање хемикалија, фармацеутског и медицинског отпада као и за руковање лабораторијском опремом
 • развити вештину практичне израде магистралних и галенских препарата
 • подстицати развој способности и одговорности за индивидуални рад и рад у групи
 • охрабривати и подстицати стручну и научну радозналост и ентузијазам за стицање нових знања као основе за континуирано учење и професионални развој
У складу са наведеним, циљеви студијског програма Интегрисаних академских студија Фармације су да оспособи студенте за обављање послова у следећим делатностима:
 • здравство (примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита; заводи и институти)
 • привреда (фармацеутска индустрија, веледрогерије, фармацеутска представништва)
 • образовање, наука и истраживање (средње и високо образовање; научноистраживачки рад; континуирано професионално образовање)
 • законодавство (Агенција за лекове и медицинска средства Републике Србије и друге надлежне институције и тела)


Компетенције које проистичу из студијског програма

Савладавањем студијског програма студент стиче компетенције које су у функцији квалитетног и самосталног обављања фармацеутске професије.

Опште способности које студент стиче:
 • познавање и критичко разумевање принципа и теорија из области фармације
 • уочавање и анализирање проблема, планирање стратегије за њихово решавање
 • способност да у практичном раду примени стечена знања
 • критичка евалуација, интерпретација и обједињавање фармацеутских информација и података
 • развијене вештине комуникације са пацијентима, као и лицима професионално ангажованим у областима здравствене делатности у земљи и иностранству
 • обављање фармацеутске професије уз поштовање високих етичких принципа


Предметно-специфичне способности које студент стиче:
 • професионална знања и вештине потребне за самосталан рад у оквиру система здравствене заштите, привреде, маркетинга, регулаторних тела или истраживања и развоја, тј. на свим местима на којима фармацеут може да обавља професионалну делатност
 • решавање конкретних проблема од њиховог препознавања, преко одабира одговарајуће технике и процедуре до евалуације крајњег исхода
 • интегративни приступ у професионалном раду уз примену стечених знања и вештина из медицинских, фармацеутских и базичних природних наука
 • коришћење савремених информационих технологија у професионалном раду
 • посвећеност континуираном учењу и професионалном развоју са циљем праћења и примене саврeмених достигнућа у области фармације


По завршетку студија као исход учења магистар фармације поседује одговарајући скуп знања и вештина који омогућава:
 • да буде равноправни члан здравственог стручног тима и учествује у пружању информација о правилној и безбедној употреби, изради, издавању и снабдевању лековима, медицинским средствима и дијететским производима
 • да обезбеђује спровођење рационалне фармакотерапије као и других активности везаних за превенцију и лечење болести и промоцију здравог начина живота
 • да буде равноправни члан тима који се бави маркетингом и дистрибуцијом лекова, медицинских средстава, дијететских и козметичких производа
 • да учествује у развоју, производњи и контроли квалитета лекова, медицинских средстава, дијететских и козметичких производа
 • да обавља послове везане за рад регулаторних тела и регистрацију лекова, медицинских средстава, дијететских производа
 • да безбедно рукује, складишти и одлаже хемикалије, фармацеутски и медицински отпад
 • да самостално рукује лабораторијском опремом и спроводи лабораторијске процедуре из различитих области фармације
 • да упише специјалистичке и докторске академске студије у областима из поља медицинских и природно-математичких наука
 • да у складу са стеченим компетенцијама планира, руководи и реализује научна и примењена истраживања
 • да учествује у школовању фармацеутских и сродних кадрова средњег и високог степена образовања


Услов за упис

 • завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из математике и хемије или хемије и биологије

Структура програма

Студије трају 5 година и изводе се у 10 семестара са укупно 4380 часова наставе. Настава се изводи у облику предавања (2340 часова), практичних вежби (1920 часова), семинара, теренске наставе, тематских радионица, додипломске праксе и истраживачког рада студената који је у функцији израде дипломског рада (150 часова). У току I, II и III семестра студија студенти углавном стичу знања из базичних природних наука које су од значаја за студије фармације (Математика, Биофизика, Биологија, Хемија) и базичних медицинских наука (Анатомија, Хистологија, Физиологија). У току IV, V, VI, VII, VIII, IX и X семестра настава је оријентисана ка фармацеутским стручним предметима (Фармацеутска хемија, Фармакогнозија, Фармацеутска технологија и други) и предметима медицинских наука који су у тесној вези са фармацијом (Патофизиологија, Микробиологија, Фармакологија, Медицинска биохемија и други). У току X семестра студенти могу приступити изради дипломског рада под условима и на начин како је то предвиђено Статутом Факултета и одговарајућим Правилником. Изборни предмети предвиђени су у IV, VI, VIII и X (два изборна предмета) семестру. Наставни садржаји изборних предмета су тако конципирани да омогућавају студентима да прошире своја знања о неким темама које су у мањој мери обрађене у оквиру обавезних предмета (изборни предмети у IV, VI и VIII семестру), и на одговарајући начин буду упознати са основним принципима клиничке медицине (изборни предмети у X семестру). Настава на појединим предметима одвија се у једном или највише два семестра у складу са планом извођења наставе. Најважније методе извођења наставе су: интерактивна теоријска настава, практични рад студената у лабораторијама, семинари и теренска настава. Интерактивна теоријска настава одликује се дискусијом наставника са студентима о теми која је предмет предавања и омогућава студентима боље разумевање градива у односу на класичну теоријску наставу ex catedra. За овакав начин извођења наставе карактеристично је коришћење мултимедијалних презентација као најсавременијег средства за приказивање наставних садржаја. Практични рад студената у лабораторијама изводи се као демонстрација одређених поступака или вештина уз активно учешће студената и као самостални експериментални рад студената са дефинисаним циљем (резултат анализе, синтеза препарата и сл.). Семинари омогућавају студентима да се увежбавају у самосталном коришћењу литературе, електронских база података и презентацији одабраних тема које су обрадили уз минималну помоћ наставника и сарадника на предмету. Теренска настава омогућава студентима да изведу активности које се не могу на адекватан начин реализовати у лабораторијама (нпр. сакупљање и обрада биљног материјала) или да се упознају са одређеним аспектима професије у реалним условима (нпр. посета производним погонима).

План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Математика 2 2 30 30 60 0 4
2Биофизика 2 2 30 30 60 0 4
3Биологија са хуманом генетиком 3 3 45 45 90 0 6
4Анатомија 2 2 30 30 60 0 4
5Општа хемија 3 3 45 45 90 0 7
6Општа ботаника 2 3 30 45 75 0 5
7Неорганска хемија 3 3 45 45 90 0 6
8Физичка хемија 4 2 60 30 90 0 7
9Органска хемија 1 4 2 60 30 90 0 7
10Хистологија 2 30 30 0 3
11Систематика биљака 2 3 30 45 75 0 5
12Енглески језик 1 2 30 30 0 2
Укупно
Активне наставе 46537584060
Стручне праксе 0
Наставе на 1 години 840


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
13Физиологија 3 2 3 2 90 60 150 0 9
14Органска хемија 2 2 3 30 45 75 0 5
15Аналитичка хемија 1 2 4 30 60 90 0 6
16Историја фармације 2 1 30 15 45 0 3
17Статистика у фармацији 2 2 30 30 60 0 4
18Предмет изборног блока 1 2 1 30 15 45 0 3
Колоидна хемија 0
Стереохемија 0
Хемија раствора 0
Вештине комуникације 0
19Фармацеутска хемија 1 3 3 45 45 90 0 6
20Енглески језик 2 2 30 30 0 2
21Аналитичка хемија 2 2 4 30 60 90 0 6
22Општа биохемија 3 2 45 30 75 0 5
23Инструментална фармацеутска анализа 4 4 60 60 120 0 8
24Предмет изборног блока 2 2 1 30 15 45 0 3
Одабрана поглавља молекуларне биологије 0
Економска ботаника 0
Основе клинички оријентисане ембриологије 0
Укупно
Активне наставе 48043591560
Стручне праксе 0
Наставе на 2 години 915


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
25Патолошка физиологија 2 2 60 60 0 4
26Фармакогнозија 1 3 4 45 60 105 0 7
27Фармацеутска хемија 2 3 4 45 60 105 0 7
28Имунологија са вирусологијом 2 2 30 30 60 0 4
29Медицинска биохемија 3 3 45 45 90 0 6
30Предмет изборног блока 3 2 1 30 15 45 0 3
Хемометрија 0
Увод у научноистраживачки рад 0
Софтверска обрада података 0
НМР методе 0
31Фармакогнозија 2 3 4 45 60 105 0 7
32Општа фармакологија 4 2 60 30 90 0 6
33Фармацеутска хемија 3 3 4 45 60 105 0 7
34Општа и специјална бактериологија са паразитологијом 4 2 60 30 90 0 6
35Предмет изборног блока 4 2 1 30 15 45 0 3
Апликацијe инструменталних метода 0
Квалитет вода у фармацији и балнеологији 0
Препаративна аналитичка хемија у фармацији 0
Укупно
Активне наставе 49540590060
Стручне праксе 0
Наставе на 3 години 900


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
36Фармакокинетика 4 3 60 45 105 0 7
37Броматологија 4 3 60 45 105 0 7
38Фармацеутска технологија 1 3 4 45 60 105 0 7
39Специјална фармакологија 1 4 2 60 30 90 0 6
40Основи токсикологије 3 45 45 0 3
41Специјална фармакологија 2 3 2 45 30 75 0 5
42Клиничка фармација 3 2 45 30 75 0 5
43Фармацеутска технологија 2 3 3 45 45 90 0 6
44Фармацеутско законодавство и етика 2 1 30 15 45 0 3
45Токсиколошка хемија 3 4 45 60 105 0 8
46Предмет изборног блока 5 2 1 30 15 45 0 3
Планирање исхране 0
Историја сексуалности 0
Алтернативне технике лечења 0
Клиничка биохемија 0
Хемија психоактивних супстанци 0
Огледне животиње и експериментални модели 0
Математички модели у фармацији 0
Анализа природних производа 0
Aкредитација лабораторија за испитивање 0
Укупно
Активне наставе 51037588560
Стручне праксе 0
Наставе на 4 години 885


5. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
47Фармацеутска технологија 3 3 4 45 60 105 0 5
48Основе фитотерапије 3 3 45 45 90 0 4
49Козметологија 2 2 30 30 60 0 3
50Анализа лекова 2 4 30 60 90 0 4
51Основи индустријске фармације 2 2 30 30 60 0 3
52Биофармација 1 1 1 15 15 30 0 2
53Предмет изборног блока 6 2 1 30 15 45 0 3
Квантна хемија 0
Форензичка токсикологија 0
Токсикологија отровних биљака 0
Основи реологије 0
Лабораторијска медицина 0
Лекови за генску терапију 0
Клиничка испитивања лекова 0
Стручно усмерено образовање здравствених радника у фармацеутској индустрији 0
54Интеракције хране, дијететских суплемената и фитопрепарата са лековима 3 1 45 15 60 0 2
55Фармакоекономија и фармакоепидемиологија 2 30 30 0 1
56Стабилност лекова 2 2 30 30 60 0 2
57Биофармација 2 2 1 30 15 45 0 2
58Фармацеутска пракса 2 2 30 30 60 0 2
59Предмет изборног блока 7 2 1 30 15 45 0 3
Биолошки активни састојци хране 0
Лекови у трудноћи и лактацији 0
Фармакотерапија инфективних болести 0
Природна козметика 0
Фармацеутска информатика 0
Дермокозметички препарати 0
Фармацеутски маркетинг 0
Дистрибуција лекова у болничкој и ванболничкој пракси 0
Основи дерматологије 0
Фармакотерапија 0
Фармакогенетика 0
Анализа ризика по здравље људи 0
Менаџмент у фармацеутској здравственој заштити 0
Клиничка токсикологија 0
Интерпрофесионално образовање 0
Безбедност суплементације у спорту 0
60Стручна пракса 120 4
61Завршни рад 30* 90 20
Укупно
Активне наставе 42036081060
Стручне праксе 210
Наставе на 5 години 1020