ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Интегрисане академске студије

Трајање студија

5 година (10 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

300

Звање које се стиче

Доктор стоматологије

Циљ студија

 • стицање базе знања, као и примена овог знања у корист пацијента
 • промовисање здравља, стицање знања о болестима као и њихова превенција у контексту улоге доктора стоматологије у очувању оралног здравља сваког појединца у друштвеној заједници
 • довољно познавање основних клиничких вештина, како у дијагностици тако и у терапији стоматолошких обољења
 • познавање и демонстрирање професионалних ставова ради постизања високих стандарда стоматолошке праксе
 • препознавање и прихватање обавезе да се увек ради у најбољем интересу пацијента
 • поседовање знања и разумевање етичких и правних питања релевантних за стоматолошку праксу
 • познавање организације, управљања и обезбеђивања стоматолошке здравствене заштите, укључујући квалитет услуга, економска и социјална питања
 • познавање принципа клиничког поступања, укључујући збрињавање ризичних група пацијената
 • развијање свести о етичкој и моралној одговорности у збрињавању сваког пацијента
 • развијање свести да доктор увек треба да тежи највишем могућем квалитету збрињавања пацијената
 • развијање свести о личним и професионалним ограничењима као и воље да се потражи помоћ увек када је потребна
 • развијање свести о значају сопственог здравља и његовом утицају на способност квалитетног обављања стоматолошке праксе.

Кроз студијски програм студенти треба да стекну способност за јасно презентовање стечених знања, ефикасно коришћење ресурса и времена, способност за тимски рад, као и за ефикасно решавање актуелних стоматолошких проблема.
Стечено знање кao и усвојене вештине уз професионалне ставове ће омогућити доктору стоматологије већу самосталност и сигурност у будућем раду.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма Интегрисаних академских студија стоматологије студенти стичу компетенције за примену медицинског теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности:

1. Интеграција базичних знања медицине у стоматологију
 • познавање нормалне структуре и функције људског организма (ћелијских ткива и органа)
 • познавање нормалног раста и развоја
 • познавање медицинских, базичних и клиничких знања која прожимају стоматолошку науку
 • усклађивање базичних научних знања из медицине са клиничким манифестацијама код стоматолошких обољења
 • познавање природе агенаса и механизама који доводе до промена у структури и функционисању организма
 • познавање природе и тока промена у структури које производе етиолошки агенси и механизми (патолошке анатомије) организма
 • познавање принципа промовисања здравља и превенције болести
 • познавање принципа који су основа нормалног понашања и менталне болести
 • познавање дејства, метаболизма и токсичног дејства лекова.

2. Примена клиничког знања и вештина у збрињавању стоматолошких пацијената
 • стицање базе знања из медицинских и стоматолошких научних области, као и примена истог у корист пацијента
 • стицање способности обављања комплетног, самосталног, стоматолошког прегледа пацијента
 • стицање способности адекватне обраде анамнестичких података, укључујућу све важне чињенице у вези са пацијентом
 • довољно познавање основних клиничких вештина, како у дијагностици тако и у терапији стоматолошких обољења
 • стицање способности у спровођењу свих дијагностичких и терапеутских процедура како је то дефинисано планом и програмом академских студија
 • способност да се формулише одговарајућа диференцијална дијагноза
 • стицање способности да се на систематски начин процене резултати дијагностичких процедура и да се диференцирају типични од атипичних налаза
 • стицање способности и усвајање дијагностичких и терапијских процедура у збрињавању пацијената са различитим патолошким стањима из домена стоматологије
 • способност извођења практичне процедуре код пријема ризичних група пацијената
 • способност за збрињавање пацијената са траумом уз указивање прве помоћи
 • спoсoбнoст извођења терапијског поступка код пацијената са инфекцијама
 • стицање способности идентификације фактора ризика оболевања или повређивања, те у складу са тим, одређивање стратегије превенције поменутих фактора, као и иницијалног третмана најугроженијих пацијената
 • промовисање здравља
 • стицање знања о болестима као и о њиховoj превенцији у контексту улоге доктора стоматологије у очувању оралног здравља сваког појединца у друштвеној заједници
 • способност комуникације на једном од водећих европских језика
 • способност извиђења рутинске техничке процедуре специфичне за одређену област медицине и стоматологије.

3. Професионални стандарди и понашање
 • стицање компентенције интеракције са пацијентима, колегама и другим здравственим радницима у циљу пружања услуга здравствене заштите
 • свест и разумевање етичких и правних питања релевантних за стоматолошку праксу
 • стицање способности вербалног и писаног комуницирања, како са пацијентама, тако и са колегама
 • стицање свести о етичкој и моралној одговорности у збрињавању сваког пацијента
 • стицање свести о личним и професионалним ограничењима као и вољност да се потражи помоћ увек када је потребна
 • познавање и демонстрирање професионалних ставова ради постизања високих стандарда стоматолошке праксе
 • способност да се поштује право пацијента да одбије лечење или учешће у наставним или истраживачким активностима
 • способност да се у складу са професионалним етичким кодексом чувају информације о пацијентима као поверљиве и да се без пристанка одају само ако су пацијент или друге особе изложене ризику.

4. Континуирана едукација и лично усавршавање
 • препознавање потребе за континуираном едукацијом током целе професионалне каријере у циљу праћења савремених стручних и научних достигнућа
 • способност да се препознају сопствене потребе у погледу едукације и да се користе одговарајући едукациони ресурси
 • способност да се прикупљају и сређују информације, укључујући коришћење свих облика информационе технологије.Услов за упис

завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из биологије и хемије

Структура програма

Интегрисане студије стоматологије за стицање академског звања доктор стоматологије трају 5 година и обухватају 10 семестара и 4335 часова активне наставе која се одржава извођењем теоријске (1920 часова) и практичне (2415 часова) наставе и 150 часова истраживачког рада са циљем израде и одбране завршног дипломског рада (укупно 4485 часова). Ангажованост студента студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије кроз процесе у оквиру активне наставе као и учење ван исте а са циљем савладавања материје предвиђене програмом, припрему колоквијума, испита и израду завршног рада, дефинисано је са 300 ЕСПБ бодова. Имплементација ЕСПБ бодова извршена је у складу са системом бодовања у ком сваки предмет може подразумевати различит број бодова при чему је укупан број бодова у једној академској години 60. За сваки предмет дефинисан је број бодова у односу на постављене задатке који се очекују од студента. У оквиру сваког предмета су наставне активности које доприносе постизању одређеног исхода учења као и ангажовано време потребно за спровођење сваке наставне активности, где ангажовање студента одговара броју бодова за дати предмет. Бодови који су предвиђени предметом остварују се након завршног испита. Наставни план студијског програма омогућава студенту да у току прве године студија усвоји основна знања из базичних биомедицинских и претклиничких наука (Анатомија и Дентална анатомија, Хистологија и ембриологија, Хумана генетика, Биохемија и Физиологија I), општеобразовних наука (Медицинска статистика и информатика, Медицинска етика и социологија, Енглески језик I) као и да усвоји основна сазнања о приступу пацијенту (Прва помоћ). У току друге године студија, осим општеобразовних предмета (Енглески језик II, Увод у научно-истраживачки рад), студенти усвајају знања из базичних медицинских наука (Физиологија II, Микробиологија и имунологија, Општа фармакологија, Општа и орална патологија, Патофизиологија) као и знања и вештине неопходне за савладавање наставних програма стоматолошких клиничких предмета (Гнатологија, Стоматолошка протетика – претклиника, Болести зуба – претклиника). Трећа година студија обухвата предмете из области базичних медицинских и стоматолошких наука (Специјална фармакологија, Радиологија, Стоматолошки материјали, Јавно здравље) и клиничких медицинских и стоматолошких наука (Интерна медицина, Општа медицина, Хирургија, Оториноларингологија, Анестезија и периоперативна медицина, Болести зуба – клиника I, Превентивна стоматологија). У току четврте и пете године студија студенти стичу знања и вештине из области клиничких стоматолошких дисциплина (Болести зуба – клиника II, Ендодонција I, Клиничка протетика I, Орална хирургија, Орална медицина, Дечија стоматологија, Пародонтологија I, Клиничка протетика I, Пародонтологија II, Ендодонција II, Максилофацијална хирургија, Ортопедија вилица, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама) као и опште медицинско образовање (Ургентна медицина, Судска медицина). Студијским програмом предвиђени су и изборни предмети који пружају студентима могућности стицања знања и вештина према личним афинитетима и склоностима а у оквиру различитих стоматолошких и медицинских дисциплина. Наставни процеси свих предмета одвијају се у трајању једног односно најдуже два семестра у складу са планом извођења наставе. Методе извођења наставе су: интерактивна комуникација, рад у малим групама, самостално извођење лабораторијских, претклиничких и клиничких вештина, демонстрације вештина, теоријска предавања, претклиничке и клиничке вежбе уз видео презентације. Активна настава подразумева интерактивну комуникацију уз разматрање и изношење личног става у вези теме наставне јединице стеченог на основу теоријских или емпиријских аргумената. Интерактивна комуникацију пружа студентима могућности за успешније савладавање градива обухваћеног програмом, при чему је фаворизовано формирање сопствених ставова уз усвајање дефинисаних научних и стручних доктрина. Извођење наставе у малим групама подразумева 80 студената у групи за теоријску и 10, односно 5 студената у групи за практичну наставу на претклиничким односно клиничким предметима. Рад у оквиру лабораторијске, претклиничке и клиничке практичне наставе студенти изводе самостално или путем демонстрација наставника и сарадника. Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија стоматологије Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, студенти усвајају знања и вештине потребне за самостално и одговорно бављење професијом доктора стоматологије.

План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Анатомија 3 3 3 3 90 90 180 0 14
2Хистологија и ембриологија 3 2 3 2 90 60 150 0 12
3Енглески језик I 2 2 60 60 0 4
4Биохемија 3 3 45 45 90 0 7
5Хумана генетика 3 2 45 30 75 0 5
6Медицинска етика и социологија 3 45 45 0 3
7Прва помоћ 2 30 30 0 2
8Дентална анатомија 1 2 15 30 45 0 4
9Медицинска статистика и информатика 2 2 30 30 60 0 3
10Гнатологија 2 3 30 45 75 0 6
Укупно
Активне наставе 45036081060
Стручне праксе 0
Наставе на 1 години 810


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
11Физиологија 3 2 3 2 90 60 15 0 10
12Стоматолошка протектика - претклиника 2 3 2 3 60 90 15 0 11
13Болести зуба - претклиника 1 2 1 3 30 75 15 0 8
14Енглески језик II 2 30 30 0 2
15Општа и орална патологија 4 2 60 30 90 0 6
16Патофизиологија 4 2 60 30 90 0 6
17Микробиологија и имунологија 4 2 60 30 90 0 6
18Општа фармакологија 3 2 45 30 75 0 5
19 Предмет изборног блока 1* 2 1 30 15 45 0 3
Медицинска информатика 0
Микроскопска лабораторијска техника у медицини 0
Историја медицине и стоматологије 0
Клинички оријентисана ембриологија 0
20 Предмет изборног блока 2* 2 1 30 15 45 0 3
Увод у научно-истраживачки рад 0
Примена компјутера у стоматологији 0
Огледне животиње и експериментална фармакологија у медицинским истраживањима 0
Вештине комуникације 0
Укупно
Активне наставе 49537551060
Стручне праксе 0
Наставе на 2 години 510


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
21Специјална фармакологија 2 2 30 30 60 0 3
22Болести зуба - клиника I 1 3 1 6 30 135 165 0 12
23Превентивна стоматологија 1 1 2 3 45 60 105 0 8
24Радиологија 3 2 45 30 75 0 5
25Интерна медицина 3 4 45 60 105 0 7
26Општа медицина 3 2 45 30 75 0 5
27Стоматолошки материјали 2 1 30 15 45 0 3
28Стоматолошка анестезиологија 1 1 15 15 30 0 1
29Анестезија и периоперативна медицина 1 1 15 15 30 0 2
30Хирургија 1 2 15 30 45 0 3
31Оториноларингологија 2 2 30 30 60 0 4
32Јавно здравље 3 1 45 15 60 0 4
33 Предмет изборног блока 3* 2 1 30 15 45 0 3
Клиничка имунологија 0
Медицинска психологија 0
Стоматолошка заштита у заједници 0
Експерименталне фармакодинамске методе на огледним животињама 0
Рационална примена лекова у трудноћи и дојењу 0
Укупно
Активне наставе 42048090060
Стручне праксе 0
Наставе на 3 години 900


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
34Клиничка протектика I 1 6 1 6 30 180 210 0 14
35Орална хирургија 2 3 2 3 60 90 150 0 10
36Орална медицина 2 2 1 3 45 75 120 0 8
37Ортопедија вилица I 2 2 1 3 45 75 120 0 8
38Пародонтологија I 1 2 15 30 45 0 3
39Болести зуба клиника II 3 45 45 0 3
40Ургентна медицина 2 2 30 30 60 0 4
41Ендодонција I 1 2 15 30 45 0 3
42Имплантологија 2 2 30 30 60 0 4
43 Предмет изборног блока 4* 2 1 30 15 45 0 3
Естетика у стоматологији 0
Математички модели у стоматолошким истраживањима 0
Стоматолошка заштита старих особа 0
Фармакотерапија инфекција у стоматологији 0
Рационална фитотерапија 0
Интегративна медицина 0
Стручно усмерено образовање здравствених радника у фармацеутској индустрији 0
Укупно
Активне наставе 30060090060
Стручне праксе 0
Наставе на 4 години 900


5. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
44Клиничка протектика II 1 5 1 4 30 135 165 0 8
45Дечија стоматологија 1 3 2 3 45 90 135 0 8
46Пародонтологија II 1 3 1 3 30 90 120 0 4
47Ендодонција II 1 6 6 15 180 195 0 6
48Максилофацијална хирургија 2 2 2 2 60 60 120 0 6
49Ортопедија вилица II 1 2 15 30 45 0 2
50Стоматолошка заштита особа са посебним потребама 2 30 30 0 1
51Судска медицина 2 1 30 15 45 0 2
52 Предмет изборног блока 5* 2 1 30 15 45 0 3
Наноструктурисани биоматеријали у стоматологији 0
Основи пародонталне хирургије 0
Болести ризика у стоматологији 0
Клиничка гнатологија 0
Повреде уста и зуба код деце 0
Клиничка токсикологија 0
Вештачења у стоматологији 0
Интерпрофесионално образовање 0
53Завршни (дипломски) 150 20
Укупно
Активне наставе 28561590060
Стручне праксе 150
Наставе на 5 години 1050