ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Интегрисане академске студије

Трајање студија

6 година (12 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

360

Звање које се стиче

Доктор стоматологије

Циљ студија

Циљ студијског програма је да студент стекне знања:
 • из биомедицинских наука која представљају основу разумевања раста, развоја и здравља човека
 • о нормалној структури и функцији човековог организма, са посебним акцентом на орофацијалном систему
 • о оралној биологији уз детаљно познавање облика и функције зуба и околних структура, како у стању здравља тако и у болести
 • о обољењима орофацијалног система са становишта превентиве, дијагностике и терапије
 • о нарушавању грађе и/или функције организма и етиологији настанка поремећаја, посебно орофацијалног система као и утицају тих обољења на целокупни организам
 • о изворима инфекције и начинима контроле инфекција
 • из одговарајућих клиничких дисциплина које обезбеђују стицање мануелне способности потребне за рад у денталној медицини
 • комуникацији између стоматолога и пацијената, његове породице, колега и јавности уопште;
 • о интерперсоналним вештинама које су неопходне за рад у тиму
 • о принципима од значаја за промовисање здравља, здравствено просвећивање и превенцију обољења орофацијалне регије
 • о менталним и физичким обољењима човека и о репродукцији човека
 • о разумевању односа између стања здравља и обољења орофацијалне регије и социјалног окружења човека
 • из специфичних дисциплина денталне медицине укључујући науке о денталним биоматеријалима, контроли страха и бола, јавном денталном здрављу, оралној и максилофацијалној хирургији, оралној медицини, оралној микробиологији, оралној патологији, оралној радиологији, ортодонцији, дечјој стоматологији, фармакологији и терапијским средствима, превентивној денталној медицини, пародонтологији, рестауративној денталној медицини и стоматолошкој протетици
 • из деонтологије, етике и правне одговорности лекара, посебно из области денталне медицине
 • потребно клиничко искуство, под стручним надзором у здравственим установама
 • разумевање научних метода и примену биомедицинских мерења, процену научних чињеница и анализу података


Компетенције које проистичу из студијског програма

Исхoди учeњa кoje oбeзбeђуje структурa курикулумa студиjскoг прoгрaм интeгрисaних aкaдeмских студиja денталне медицине, oмoгућaвajу стицaњe знaњa, вeштинa и стaвoвa /пoнaшaњa у oквиру слeдeћих кaтeгoриja кoмпeтeнциja (исхoдa): интеграција базичних знања у стоматологију, примена клиничког знања и вештина у збрињавању стоматолошких пацијената, интерперсоналне и вештине комуникације, професионални стандарди и понашање, организација и системски приступ денталној медицини и кoнтинуирaнa eдукaциja и личнo усaвршaвaњe.

1. Интeгрaциja бaзичних нaукa у стоматологију:
 • пoзнaвaњe нoрмaлнe структурe људскoг oргaнизмa (ћeлиjских ткивa и oргaнa)
 • пoзнaвaњe нoрмaлнe функциje људскoг oргaнизмa (ћeлиjских ткивa и oргaнa)
 • пoзнaвaњe прирoдe aгeнaсa и мeхaнизaмa кojи дoвoдe дo прoмeнa у структури и функциoнисaњу oргaнизмa
 • пoзнaвaњe прирoдe и тoкa прoмeнa у функциjи кoje прoизвoдe eтиoлoшки aгeнси и мeхaнизми (пaтoфизиoлoгиje) oргaнизмa
 • пoзнaвaњe прирoдe и тoкa прoмeнa у структури кoje прoизвoдe eтиoлoшки aгeнси и мeхaнизми (пaтoлoшкe aнaтoмиje) oргaнизмa
 • пoзнaвaњe oдгoвaрajућeг кoришћeњa лaбoрaтoриjских тeхникa у идeнтификoвaњу бoлeсти или здрaвствeних прoблeмa
 • пoзнaвaњe дejствa, мeтaбoлизмa и тoксичних eфeкaтa лeкoвa
 • пoзнaвaњe тeрaпиjскoг кoришћeњa лeкoвa
 • пoзнaвaњe нoрмaлнoг рaстa и рaзвoja
 • пoзнaвaњe принципа промовисања здравља и превенције оралних болести
 • пoзнaвaњe реакција/одговора пацијената на болести.
2. Интeгрaциja клиничкoг знaњa и вeштинa у стоматолошко збрињaвaње пaциjeнaтa:
 • спoсoбнoст дa сe извeдe зaдoвoљaвajући клинички стоматолошки прeглeд
 • спoсoбнoст дa сe узмe зaдoвoљaвajућa aнaмнeзa
 • спoсoбнoст дa сe кoристe пoдaци из aнaмнeзe, клиничког прeглeдa и из лaбoрaтoриjских тeстoвa у циљу идeнтификoвaњa стоматолошког здрaвствeнoг прoблeмa
 • спoсoбнoст дa сe фoрмулишe oдгoвaрajућa дифeрeнциjaлнa диjaгнoзa
 • спoсoбнoст дa сe фoрмулишe eфeктивaн плaн стоматолошког збрињaвaњa (диjaгнoстичкe, тeрaпиjскe и стрaтeгиje прeвeнциje) кoд oбoлeвaњa и других стоматолошких прoблeмa
 • спoсoбнoст нaдзирaњa тoкa оралних бoлeсти и oдгoвaрajућeг рeвидирaњa плaнa збрињaвaњa
 • спoсoбнoст дa сe извoдe рутинскe тeхничкe прoцeдурe спeцифичнe зa oдрeђeну oблaст денталне мeдицинe
 • спoсoбнoст дa сe дoкумeнтуje клинички стоматолошки прeглeд пaциjeнтa
 • спoсoбнoст дa сe тeрaпиjски кoристe лeкoви и стечене вештине у стоматолошком збрињaвaњу пaциjeнaтa
 • спoсoбнoст дa сe прeпoзнa oднoс измeђу здрaвљa и бoлeсти, пaциjeнтa и њeгoвoг oкружeњa
 • спoсoбнoст дa сe примeнe принципи и тeхникe прeвeнциje и oчувaњa оралног здрaвљa у пружaњу услугa стоматолошке здрaвствeнe зaштитe
 • спoсoбнoст дa сe нa oдгoвaрajући нaчин кoристe лaбoрaтoриjскe мeтoдe у идeнтификoвaњу оралних бoлeсти или стоматолошких здрaвствeних прoблeмa
 • пoзнaвaњe мeтoдa ублaжaвaњa бoлa код пaциjeнaтa
 • спoсoбнoст дa сe примeњуjу принципи денталне мeдицинe зaснoвaнe нa дoкaзимa у клиничкoм одлучивaњу
 • спoсoбнoст дa сe прeпознajу пaциjeнти сa стaњимa oпaсним пo живот
 • спoсoбнoст дa сe интeрпрeтирajу нaлaзи дoбиjeни aнaмнeзoм, клиничким и лaбoрaтoриjским испитивaњeм зa oдрeђeну oблaст клиничкe денталне мeдицинe
 • спoсoбнoст дa сe усвоје терапијски протоколи засновани на савременим принципима денталне медицине.
3. Интeрпeрсoнaлнe и вeштинe кoмуникaциje:
 • спoсoбнoст дa сe дeмoнстрирajу вeшинe eфeктивнe интeрaкциje лeкaр-пaциjeнт
 • спoсoбнoст дa сe кoристe oдгoвaрajућe кoмуникaциoнe вeштинe у узимaњу aнaмнeзe, у диjaгнoстици и примeни eфeктивнoг тeрaпиjскoг плaнa
 • спoсoбнoст дa сe eфeктивнo кoмуницирa сa кoлeгaмa, пaциjeнaтимa, кao и сa њихoвим пoрoдицaмa, бeз прeдрaсудa у oднoсу нa jeзик, културу, пoл, рaсу и нaчин живoтa
 • способност да се поштује право пацијента да одбије лечење или учешће у наставним или истраживачким активностима
 • способност да се у складу са професионалним етичким кодексом чувају информације о пацијентима као поверљиве, и да сe без пристанка одају само у изузетним околностима, тј. ако су пацијент или друге особе изложене ризику
 • способност да се прикупљаjу и сређују информације, укључујући коришћење информационе технологије
 • способност комуникационе компетенције, које покривају писмене и усмене комуникације на једном од водећих европских језика.
4. Прoфeсиoнaлизaм:
 • спoсoбнoст дa сe у стоматолошком збрињaвaњу примeњуjу хумaнистичкe врeднoсти
 • спoсoбнoст дa сe сaрaђуje сa другим здрaвствeним рaдницимa у пружaњу услугa здрaвствeнe зaштитe
 • спoсoбнoст дa сe пoштуjу дoстojaнствo, привaтнoст и прoфeсиoнaлнa тajнa у пружaњу услугa здрaвствeнe зaштитe
 • спoсoбнoст eфeктивнe интeрaкциje сa пaциjeнтимa, кoлeгaмa и другим здрaвствeним рaдницимa из културoлoшки рaзличитих срeдинa.
5. Оргaнизaциja и систeмски приступ денталној мeдицини:
 • спoсoбнoст дa сe примeњуjу кoнцeпти и принципи примaрнoг збрињaвaњa у пружaњу услугa стоматолошке здрaвствeнe зaштитe
 • спoсoбнoст дa сe примeњуjу принципи прoмoвисaњa здрaвљa и прeвeнциje оралних бoлeсти
 • спoсoбнoст дa сe примeњуjу принципи и тeхникe лимитирaњa трoшкoвa у пружaњу услугa стоматолошке здрaвствeнe зaштитeпoзнaвaњe рaзличитих систeмa здрaвствeнe зaштитe, укључуjући сoциjaлну, eкoнoмску и пoлитичку димeнзиjу
 • рaзумeвaњe пoтрeбe и врeднoсти кoнсултaциja и упућивaњa пaциjeнaтa рaзличитим спeциjaлистимa у пружaњу услугa стоматолошке здрaвствeнe зaштитe
 • пoзнaвaњe етичких и правних питања релевантних за стоматолошку праксу.
6. Кoнтинуирaнa eдукaциja и личнo усaвршaвaњe:
 • прeпoзнaвaњe пoтрeбe зa кoнтинуирaнoм eдукaциjoм тoкoм цeлe прoфeсиoнaлнe кaриjeрe у циљу прaћeњa нajнoвиjих рeлeвaнтних нaучних дoстигнућa
 • спoсoбнoст дa сe прeпoзнajу сoпствeнe пoтрeбe у пoглeду eдукaциje и дa сe кoристe oдгoвaрajући eдукaциoни рeсурси
 • спoсoбнoст дa сe критички врeднуje стоматолошка/стручнa литeрaтурa
 • спoсoбнoст дa сe осмисле, дизајнирају, имплементирају и развију истраживања.


Услов за упис

 • завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из биологије и хемије

Структура програма

Интегрисане академске студије денталне медицине за стицање академског звања доктор стоматологије трају 6 година и обухватају 12 семестара са 5.805 часова активне наставе која се одржава извођењем теоријске (2.160 часова) и практичне (2.820 часова) наставе, 600 часова клиничке праксе, 105 часова студијско-истраживачког рада (активна настава) и 75 осталих часова истраживачког рада са циљем израде и одбране завршног дипломског рада.

Ангажованост студента студијског програма Интегрисаних академских студија денталне медицине кроз процесе у оквиру активне наставе као и учење ван исте, а са циљем савладавања материје предвиђене програмом, припрему колоквијума, испита и израду завршног рада, дефинисано је са 360 ЕСПБ бодова.

Имплементација ЕСПБ бодова извршена је у складу са системом бодовања у ком сваки предмет може подразумевати различит број бодова при чему је укупан број бодова у једној академској години 60. За сваки предмет дефинисан је број бодова у односу на постављене задатке који се очекују од студента. У оквиру сваког предмета су наставне активности које доприносе постизању одређеног исхода учења као и ангажовано време потребно за спровођење сваке наставне активности, где ангажовање студента одговара броју бодова за дати предмет. Бодови који су предвиђени предметом остварују се након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава студенту да у току прве године студија усвоји основна знања из базичних биомедицинских и претклиничких наука (Биофизика, Медицинска хемија, Биологија са хуманом генетиком, Медицинска биохемија и Анатомија), опште-образовних наука (Медицинска статистика и информатика, Етика у денталној медицини, Енглески језик I), као и да усвоји основна сазнања о приступу пацијенту (Прва помоћ). У току друге године студија, осим опште - образовних предмета (Енглески језик II, Вештине комуникације), студенти усвајају знања из базичних медицинских наука (Дентална анатомија, Физиологија, Хистологија и ембриологија и Микробиологија са паразитологијом и имунологијом) као и знања и вештине неопходне за савладавање наставних програма стоматолошких клиничких предмета (Конзервативна дентална медицина – претклиника, Каријесологија, Гнатологија и Дентални материјали). Трећа година студија обухвата предмете из области базичних медицинских и стоматолошких наука (Општа и орална патологија, Патофизиологија, Фармакологија, Стоматолошка протетика - претклиника) и клиничких медицинских и стоматолошких наука (Општа радиологија, Конзервативна дентална медицина – клиника 1, Пропедевтика у дечијој и превентивној стоматологији, Дентална радиологија и Анестезија у денталној медицини). У току четврте и пете године студенти стичу опште медицинско образовање из клиничких медицинских предмета (Интерна медицина, Хирургија, Педијатрија, Дерматовенерологија, Анестезија са периоперативном медицином, Инфективне болести, Неурологија и Психијатрија са психолошком медицином ) као и знања и вештине из области клиничких стоматолошких дисциплина (Клиничка протетика 1, Конзервативна дентална медицина - клиника 2, Дечија и превентивна стоматологија 1, Орална хирургија са имплантологијом 1, Пародонтологија 1, Ендодонција 1, Орална медицина, Клиничка протетика 2 Ендодонција 2, Орална хирургија са имплантологијом 2, Дечија и превентивна стоматологија 2, Пародонтологија 2, Ортопедија вилица). Током шесте године студија студенти осим знања из области клиничких медицинских дисциплина (Максилофацијална хирургија, Офталмологија, Јавно здравље, Основи физикалне медицине, Оториноларингологија и Судска медицина) и Менаџмента у здравству, савладавају и практичне вештине из свих клиничких области денталне медицине (Клиничка пракса).

Студијским програмом предвиђени су и изборни предмети који пружају студентима могућности стицања знања и вештина према личним афинитетима и склоностима, а у оквиру различитих стоматолошких и медицинских дисциплина.

Наставни процеси свих предмета одвијају се у трајању једног, односно најдуже два семестра у складу са планом извођења наставе.

Методе извођења наставе су: интерактивна комуникација, рад у малим групама, самостално извођење лабораторијских, претклиничких и клиничких вештина, демонстрације вештина, теоријска предавања, претклиничке и клиничке вежбе уз видео презентације.

Активна настава подразумева интерактивну комуникацију уз разматрање и изношење личног става у вези теме наставне јединице стеченог на основу теоријских или емпиријских аргумената. Интерактивна комуникацију пружа студентима могућности за успешније савладавање градива обухваћеног програмом, при чему је фаворизовано формирање сопствених ставова уз усвајање дефинисаних научних и стручних доктрина.

Извођење наставе у малим групама подразумева 80 студената у групи за теоријску и 15, односно 7 студената у групи за практичну наставу на претклиничким, односно клиничким предметима.

Рад у оквиру лабораторијске, претклиничке и клиничке практичне наставе студенти изводе самостално или путем демонстрација наставника и сарадника.

За сваку клиничку вештину ниво компетенције студената дефинисан је на следећи начин: студент располаже искључиво теоријским знањем о вештини; студент посматра процедуру без активног односно самосталног учешћа; студент процедуру изводи самостално, али не рутински; студент самостално и рутински изводи процедуру.

Савладавањем наставног плана и програма Интегрисаних академских студија денталне медицине Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, студенти усвајају знања и вештине потребне за самостално и одговорно бављење професијом доктора стоматологије.

Наставник евидентирa да је студент савладао клиничке вештине својим потписом у евиденционој књижици (Водич за студенте).План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Биофизика 2 1 30 15 45 0 5
2Медицинска хемија 3 2 45 30 75 0 6
3Биологија са хуманом генетиком 3 2 45 30 75 0 6
4Етика у денталној медицини 2 30 30 0 2
5Прва помоћ 2 30 30 0 3
6Анатомија 3 3 3 3 90 90 180 0 17
7Енглески језик 1 2 2 60 60 0 4
8Медицинска статистика и информатика 2 2 30 30 60 0 4
9Медицинска биохемија 3 3 45 45 90 0 7
10Предмет изборног блока 1 2 1 30 15 45 0 3
Медицинска социологија 0
Здравствена психологија 0
11Предмет изборног блока 2 1 2 15 30 45 0 3
Орална хигијена 0
Увод у денталну медицину 0
Увод у научноистраживачки рад 0
Укупно
Активне наставе 42031573560
Стручне праксе 0
Наставе на 1 години 735


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
12Хистологија и ембриологија 4 3 60 45 105 0 8
13Физиологија 2 2 2 2 60 60 120 0 10
14Енглески језик 2 2 2 60 60 0 4
15Конзервативна дентална медицина - претклиника 1 3 1 3 30 90 120 0 10
16Каријесологија 1 15 15 0 2
17Дентална анатомија 1 2 15 30 45 0 4
18Вештине комуникације 2 1 30 15 45 0 2
19Микробиологија са паразитологијом и имунологијом 4 2 60 30 90 0 6
20Предмет изборног блока 3 2 1 30 15 45 0 3
Историја медицине и стоматологије 0
Клинички оријентисана ембриологија 0
Општа и специјална медицинска цитологија 0
21Предмет изборног блока 4 1 2 15 30 45 0 3
Превенција и контрола инфекције у денталној медицини 0
Профилакса оралних обољења 0
22Гнатологија 2 3 30 45 75 0 5
23Дентални материјали 2 1 30 15 45 0 3
Укупно
Активне наставе 43537581060
Стручне праксе 0
Наставе на 2 години 810


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
24Општа и орална патологија 4 2 60 30 90 0 6
25Општа радиологија 2 1 30 15 45 0 3
26Патофизиологија 4 2 60 30 90 0 6
27Стоматолошка протетика - претклиника 2 3 2 3 60 90 150 0 12
28Конзервативна дентална медицина - клиника 1 1 3 1 6 30 135 165 0 12
29Фармакологија 2 2 3 2 75 60 135 0 8
30Пропедевтика у дечјој и превентивној стоматологији 1 1 15 15 30 0 2
31Предмет изборног блока 5 1 2 15 30 45 0 3
Стоматолошка заштита у заједници 0
Микроскопска лабораторијска техника у медицини 0
32Предмет изборног блока 6 2 1 30 15 45 0 3
Примена рачунара у денталној медицини 0
Рационална фитотерапија 0
33Дентална радиологија 1 1 15 15 30 0 2
34Анестезија у денталној медицини 2 1 30 15 45 0 3
Укупно
Активне наставе 42045087060
Стручне праксе 0
Наставе на 3 години 870


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
35Интерна медицина 2 3 30 45 75 0 4
36Хирургија 2 1 1 2 45 45 90 0 5
37Педијатрија 1 1 15 15 30 0 2
38Дерматовенерологија 2 1 30 15 45 0 3
39Инфективне болести 1 2 15 30 45 0 3
40Клиничка протетика 1 1 6 1 6 30 180 210 0 11
41Конзервативна дентална медицина - клиника 2 3 45 45 0 3
42Предмет изборног блока 7 2 1 30 15 45 0 3
Геронтостоматологија 0
Дентална трауматологија 0
Фармакотерапија инфекција у стоматологији 0
43Предмет изборног блока 8 1 2 15 30 45 0 3
Крвно-преносиве инфекције и професионална профилакса 0
Огледне животиње и експериментална фармакологија у медицинским истраживањима 0
44Дечја и превентивна стоматологија 1 1 2 1 3 30 75 105 0 7
45Орална хирургија са имплантологијом 1 2 3 1 4 45 105 150 0 7
46Анестезија са периоперативном медицином 1 1 15 15 30 0 2
47Пародонтологија 1 1 2 15 30 45 0 3
48Ендодонција 1 1 3 15 45 60 0 4
Укупно
Активне наставе 330690102060
Стручне праксе 0
Наставе на 4 години 1020


5. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
49Неурологија 1 1 15 15 30 0 2
50Психијатрија са психолошком медицином 1 1 15 15 30 0 2
51Предмет изборног блока 9 1 2 15 30 45 0 3
Естетика у денталној медицини 0
Клиничка генетика у денталној медицини 0
Наноструктурисани биоматеријали у денталној медицини 0
Пацијенти ризика у денталној медицини 0
Стручно усмерено образовање здравствених радника у фармацеутској индустрији 0
52Предмет изборног блока 10 2 1 30 15 45 0 3
Стоматолошка заштита особа са посебним потребама 0
Интерпрофесионално образовање 0
Етика у педијатрији 0
Здравље школске деце и адолесцената 0
Гинекологија и акушерство 0
Рационална примена лекова у трудноћи и дојењу 0
53Орална медицина 2 2 1 3 45 75 120 0 6
54Клиничка протетика 2 2 5 4 30 135 165 0 9
55Ендодонција 2 1 6 6 15 180 195 0 10
56Орална хирургија са имплантологијом 2 1 2 15 30 45 0 4
57Дечја и превентивна стоматологија 2 1 2 1 3 30 75 105 0 5
58Пародонтологија 2 1 3 1 3 30 90 120 0 6
59Ортопедија вилица 2 4 2 4 60 120 180 0 10
Укупно
Активне наставе 300780108060
Стручне праксе 0
Наставе на 5 години 1080


6. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
60Менаџмент у денталној медицини 2 1 30 15 45 0 2
61Максилофацијална хирургија 2 2 2 2 60 60 120 0 6
62Јавно здравље 3 1 45 15 60 0 3
63Основи физикалне медицине 1 1 15 15 30 0 2
64Офталмологија 1 1 15 15 30 0 2
65Клиничка пракса 600 (150+450) 12
66Предмет изборног блока 11 1 2 15 30 45 0 3
Основи пародонталне хирургије 0
Промоција здравља 0
Менаџмент у здравству 0
Професионализам у здравству 0
67Предмет изборног блока 12 2 1 30 15 45 0 3
Саливарна тераностика 0
Орофацијални бол 0
68Оториноларингологија 2 2 30 30 60 0 4
69Судска медицина 1 1 15 15 30 0 3
70Завршни рад 150* 75 20
Укупно
Активне наставе 25521061560
Стручне праксе 675
Наставе на 6 години 1290