ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Мастер академске студије – студије другог степена

Трајање студија

1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова

60

Звање које се стиче

Мастер терапеут рехабилитације

Циљ студија

Основни циљ
 • даље развијање знања и вештина физиотерапеута у циљу што успешнијег професионалног рада, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви
 • развијање и унапређивање специфичних знања и вештина у подручју медицинске рехабилитације
 • разумевање значаја истраживања и евалуације клиничких искустава у развоју професионалних знања и вештина
 • оспособљавање за континуирану употребу доживотног образовања, праћење и допринос новим достигнућима у стручној пракси
 • самостална и одговорна примена ускостручних знања
 • стицање знања неопходних за међупрофесионалну сарадњу и тимски рад у оквиру здравственог система
 • оспособљавање физиотерапеута у смислу одговорног поштовања и примене европских стандарда у едукацији и пракси медицинске рехабилитације
 • развијање способности критичке анализе истраживања у подручју медицинске рехабилитације и сродних подручја
 • развијање способности самосталног иницирања, планирања и спровођења истраживања у области медицинске рехабилитације, као и публиковања резултата истраживања
 • активно учешће у примени различитих едукативних модела у клиничком и академском окружењу.


Компетенције које проистичу из студијског програма

По завршетку Мастер академских студија медицинске рехабилитације студенти стичу следеће компетенције:

 • продубљено знање и боље разумевање теорије медицине засноване на доказима
 • способност да репродукују и примене теоретска знања у физиотерапијској пракси
 • способност да критички анализирају релевантну стручну и научну литературу
 • унапређење знања и вештина које доприноси оснаживању професионалног рада
 • разумевање теорије и методологије научноистраживачког рада
 • ефективне писмене и усмене комуникационе вештине
 • способност успешне евалуације клиничке праксе
 • одговарајуће интелектуалне вештине захваљујући којима ће одговорити високим професионалним захтевима
 • способност препознавања значаја истраживања и евалуације клиничких искустава у професионалном развоју
 • способност укључивања у процес планирања, организовања и вођења послова у области медицинске рехабилитације
 • способност учешћа у научним и стручним пројектима који се баве применом физиотерапијских програма, метода и концепата
 • способност учешћа у континуираном професионалном развоју својих колега.


Услов за упис

 • завршене основне академске студије медицинске рехабилитације у трајању од најмање четири године и стечених најмање 240 ЕСПБ
 • рангирање се врши на основу просечне оцене и дужине студирања.

Структура програма

Наставни план омогућава да се студенти током мастер програма упознају са принципима научноистраживачког рада, могућностима примене статистичких метода и савремених информатичких технологија у истраживањима, као и са основним етичким принципима научноистраживачке праксе. У стручном смислу, акценат је стављен на интердисциплинарност и тимски рад у циљу побољшања квалитета живота, нарочито код особа са вишеструком ометеношћу. Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да изради и одбрани завршни, мастер рад, који носи 18 ЕСПБ бодова и улази у укупан број бодова.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Етички принципи у медицинској рехабилитацији 1 1 15 15 30 0 3
2Статистичке методе у науци и пракси медицинске рехабилитације 1 1 15 15 30 0 3
3Информатичке технологије у науци и пракси медицинске рехабилитације 2 3 30 45 75 0 5
4Научноистраживачки рад у медицинској рехабилитацији 1 4 15 60 75 0 6
5Квалитет живота пацијената на медицинској рехабилитацији 1 4 15 60 75 0 6
6Енглески језик 2 2 60 60 0 3
7Предмет изборног блока 1 5 2 5 45 150 195 0 16
Интердисциплинарна медицинска рехабилитација 0
(Ре)хабилитација особа са вишеструком ометеношћу 0
8Завршни (мастер рад) 200 18
Укупно
Активне наставе 19534554060
Стручне праксе 200
Наставе на 1 години 740