ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Мастер академске студије – студије другог степена

Трајање студија

1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова

60

Звање које се стиче

Мастер терапеут рехабилитације

Циљ студија

Основни циљ Мастер академских студија медицинске рехабилитације је даље развијање знања и вештина физиотерапеута у циљу што успешнијег професионалног рада, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви програма су:

 • развијање и унапређивање специфичних знања и вештина у подручју медицинске рехабилитације;
 • разумевање значаја истраживања и евалуације клиничких искустава у развоју професионалних знања и вештина;
 • оспособљавање за континуирану употребу доживотног образовања, праћења и доприноса новим достигнућима у стручној пракси;
 • самостална и одговорна примена ускостручних знања;
 • стицање знања неопходних за међупрофесионалну сарадњу и тимски рад у оквиру здравственог система;
 • оспособљавање физиотерапеута у смислу одговорног поштовања и примене европских стандарда у едукацији и пракси медицинске рехабилитације;
 • развијање способности критичке анализе истраживања у подручју медицинске рехабилитације и сродних подручја;
 • развијање способности самосталног иницирања, планирања и спровођења истраживања у области медицинске рехабилитације, као и публиковања резултата истраживања;
 • активно учешће у примени различитих едукативних модела у клиничком и академском окружењу.


Компетенције које проистичу из студијског програма

По завршетку студијског програма Мастер академских студијa медицинске рехабилитације студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности у области медицинске рехабилитације.

Опште компетенције које се стичу овим програмом су:

 • примена методологије научноистраживачког рада у области медицинске рехабилитације;
 • способност за објављивање и презентовање резултата истраживања;
 • примена етичких аспеката истраживања у медицинској рехабилитацији;
 • коришћење база података и метода статистичке анализе;
 • развој критичког и самокритичног мишљења и приступа у раду;
 • развој вештина комуникације и решавања проблема у интердисциплинарним областима и тимовима;
 • сарадња са социјалним и међународним окружењем.

Предметно-специфичне компетенције произилазе и су складу са документима „Профил компетенција и исхода учења“ Аустријског удружења физиотерапеута и „Оквир образовања физиотерапеута“ Светског удружења физиотерапеута, а подразумевају следеће компетенције које студенти стичу по завршетку мастер академских студија медицинске рехабилитације:

Опште компетенције које се стичу овим програмом су:

 • дефинисање терапеутских циљева према био-психо-социјалном моделу;
 • учествовање у комплексним ситуацијама у терапеутском окружењу;
 • способност вођења дијалога на друштвеном, стручном и научном нивоу;
 • анализа и коришћење доступних ресурса у терапеутском окружењу према степену њихове ефикасности;
 • преузимање лидерских задатака унутар тимова;
 • подршка члановима тима у планирању њиховог рада;
 • учешће у континуираном професионалном развоју својих колега;
 • активно учешће у стратегијама превенције и промоције здравља;
 • примена системског процеса прикупљања, анализе и синтезе информација у циљу евалуације практичног рада и генерисања нових знања;
 • покретање и спровођење истраживачких пројеката у контексту рехабилитационе праксе; развијање иновативних доприноса и решења за мултидисциплинарне и интердисциплинарне проблеме.


Услов за упис

 • завршене основне академске студије медицинске рехабилитације у трајању од најмање четири године и стечених најмање 240 ЕСПБ
 • рангирање се врши на основу просечне оцене и дужине студирања.

Структура програма

Студијски програм обухвата укупно 690 часова активне наставе (255 часова теоријске наставе, 300 часова практичне наставе, као и 135 часова студијско-истраживачког рада студента) и 180 часова стручне праксе (укупно 870 часова). Укупан број ЕСПБ бодова студијског програма износи 60, а бодови су равномерно распоређени по семестрима (24 у првом и 36 у другом семестру).

Студијски програм обухвата теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-апликативне предмете, а подељен је на обавезне и изборне предмете са јасно дефинисаном позицијом предмета у наставном плану. Листа предмета садржи шифру предмета (позиција у наставном плану), назив предмета, семестар у којем се одвија настава и број ЕСПБ бодова.

Студијски програм садржи 28,33% изборних предмета. Листа изборних предмета у сваком блоку садржи најмање двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира.

У структури студијског програма Мастер академских студија медицинске рехабилитације теоријско-методолошки предмети су заступљени са 28,33%, научно-стручни са 6,67%, а стручно-апликативни предмети са 65%, што је у оквиру норматива предвиђених за медицинске науке.

Kaда студент апсолвира све студијске обавезе и положи све програмом предвиђене испите, приступа изради завршног, мастер рада и његовој јавној одбрани. Број ЕСПБ бодова којима се изражава рад студената на изради завршног рада улази у укупан број бодова неопходних за завршетак мастер академских студија и износи 18.

План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Етички принципи у медицинској рехабилитацији 1 1 15 15 30 0 3
2Статистичке методе у науци и пракси медицинске рехабилитације 1 1 15 15 30 0 3
3Информатичке технологије у науци и пракси медицинске рехабилитације 2 3 30 45 75 0 5
4Научноистраживачки рад у медицинској рехабилитацији 2 3+1* 30 60 90 0 6
5Интердисциплинарна медицинска рехабилитација 1 5 2 5 45 150 195 0 10
6Енглески језик 2 2 60 60 0 4
7Предмет изборног блока 1 2 1 30 15 45 0 4
Квалитет живота пацијената на медицинској рехабилитацији 0
(Ре)хабилитација особа са вишеструком ометеношћу 0
8Предмет изборног блока 2 2 1 30 15 45 0 4
Рехабилитација заснована на доказима 0
Рехабилитација деце развојног доба 0
9Стручна пракса 90 3
10Завршни рад 120* 90 18
Укупно
Активне наставе 25531569060
Стручне праксе 180
Наставе на 1 години 870