ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Мастер академске студије – студије другог степена

Трајање студија

1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова

60

Звање које се стиче

Мастер дефектолог

Циљ студија

Основни циљеви Мастер академских студије специјалне едукације и рехабилитације су:
 • унапређивање знања о потребама и функционисању деце и омладине са сметњама у развоју и одраслих особа са инвалидитетом, као и поступцима и методама у образовном, васпитном и рехабилитационом процесу, а у контексту улоге и професионалне одговорности дефектолога у здравственом и образовном тиму
 • стицање знања и вештина за самостално креирање и реализацију програма едукације, рехабилитације, професионалног оспособљавања и социјализације особа са посебним потребама
 • праћење, иновирање и унапређење теорије и праксе у области специјалне едукације и рехабилитације
 • повезивање интердисциплинарних и трансдисциплинарних приступа и савремених академских знања из едукацијско-рехабилитацијских, биомедицинских, хуманистичких, и других друштвених наука
 • овладавање квантитативним и квалитативним методама истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације
 • оспособљавање за примену научних резултата у пракси, интеграцију информација и учествовање у мултидисциплинарном тиму
 • оспособљавање за организовање и руковођење одговарајућим институцијама за збрињавање корисника са посебним потребама, уз добру комуникацију са корисницима, члановима породице корисника, члановима мултидисциплинарних здравствених тимова укључених у рад са децом, омладином и одраслим особа са инвалидитетом.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма Мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности у области специјалне едукације и рехабилитације.

 • оспособљеност студента за примену методологије научноистраживачког рада у области специјалне едукације и рехабилитације, примена етичких аспеката истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, области презентовања и објављивања резултата истраживања, коришћење база података, статистичка анализа и решавање проблема у интердисциплинарним областима.

Предметно-специфичне компетенције које се добијају програмом:
 • оспособљеност за тимско решавања проблема у образовању и рехабилитацији деце и омладине са сметњама у развоју и одраслих особа са инвалидитетом у различитим контекстима
 • познавање најновијих знања и достигнућа у области специјалне едукације и рехабилитације
 • управљање и организација у образовном, здравственом и систему социјалне заштите
 • примена образовних и рехабилитационих програма код деце са тешкоћама у учењу
 • примена савремених поступака у одабиру асистивних технологија
 • оспособљеност за употребу информационо-комуникационих технологија у раду са децом са посебним потребама
 • оспособљеност за научноистраживачки рад, способност ефикасног коришћења времена и ресурса, као и способност за тимски рад
 • оспособљеност за добру комуникацију са корисницима, члановима породице корисника, члановима тимова укључених у рад са лицима са посебним потребама
 • примена квантитативних и квалитативних метода истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације
 • оспособљеност за примену научних резултата у пракси, интеграцију информација и учествовање у мултидисциплинарном тиму.

Студент Мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације одређује свој стручни и научноистраживачки профил према личним афинитетима и способностима кроз изборне предмете. По завршетку мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације очекује се да студент буде способан да користи стечена знања у сврху решавања комплексних теоријских и практичних проблема из одабране области и да надогради стечена теоријска и практична знања кроз научно-истраживачки рад.
Очекује се да студент буде оспособљен да дизајнира и изводи истраживања, да анализира и интерпретира резултате истраживања.

Услов за упис

 • стечена диплома дипломираног дефектолога и остварених најмање 240 ЕСПБ
 • рангирање се врши на основу просечне оцене и дужине студирања.

Структура програма

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације на Медицинском факултету у Новом Саду трају 2 семестра и обухватају 525 часова активне наставе (180 часова теоријске наставе, 345 часова практичне наставе) и 200 часова самосталног рада студента у изрази завршног рада, што се вреднује са укупно 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм садржи обавезу израде завршног рада, који се вреднује са 18 ЕСПБ који улазе у укупан број бодова потребних за завршетак студија. Изради завршног рада може се приступити након полагања испита из одабраног предмета.
Наставни план студијског програма мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације омогућава да студент овог циклуса студија продуби постојећа научна знања из области методолошких и општеобразовних предмета (Етички принципи у специјалној едукацији и рехабилитацији, Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији, Информатичке технологије у специјалној едукацији и рехабилитацији, Научноистраживачки рад у специјалној едукацији и рехабилитацији, Енглески језик), стручних и изборних предмета (Квалитет живота особа са инвалидитетом, Методолошки приступи у изради индивидуалних образовних програма, Програми едукације и професионалног оспособљавања особа са инвалидитетом, Методе и уређаји за рехабилитацију сензомоторних дисфункција, Социомедицински значај болести зависности) који ће пружити прилику студентима да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима овог научног поља. Настава изборних предмета изводи се уз подршку ментора.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Етички принципи у специјалној едукацији и рехабилитацији 1 1 15 15 30 0 3
2Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији 1 1 15 15 30 0 3
3Информатичке технологије у специјалној едукацији и рехабилитацији 2 3 30 45 75 0 5
4Научноистраживачки рад у специјалној едукацији и рехабилитацији 1 4 15 60 75 0 6
5Квалитет живота особа са инвалидитетом 1 4 15 60 75 0 6
6Енглески језик 2 2 60 60 0 3
7Изборни предмет 1 5 1 5 30 150 180 0 16
Програми едукације и професионалног оспособљавања особа са инвалидитетом 0
Методолошки оквир у изради индивидуалних образовних програма 0
Методичко-дидактички принципи у коришћењу метода и уређаја за рехабилитацију сензомоторних дисфункција 0
Социјално медицински значај болести зависности 0
Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у образовању 0
Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у рехабилитацији 0
8Завршни (мастер) рад 200 18
Укупно
Активне наставе 18034552560
Стручне праксе 200
Наставе на 1 години 725