ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Мастер академске студије – студије другог степена

Трајање студија

1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова

60

Звање које се стиче

Мастер дефектолог

Циљ студија

Основни циљеви Мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације су:
 • Унапређивање знања о потребама и функционисању деце са сметњама у развоју и одраслих особа са инвалидитетом, као и поступцима и методама у образовном, васпитном и рехабилитационом процесу, а у контексту улоге и професионалне одговорности дефектолога у здравственом, образовном тиму и социјалној заштити
 • Унапређивање компетенција и стечених академских вештина на основним академским студијама, као и метода за њихово стицање.
 • Стицање знања и вештина за самостално креирање и реализацију програма едукације, рехабилитације, професионалног оспособљавања и социјализације деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом
 • Праћење, иновирање и унапређење теорије и праксе у области специјалне едукације и рехабилитације
 • Повезивање интердисциплинарних и трансдисциплинарних приступа и савремених академских знања из едукацијско-рехабилитацијских, биомедицинских, хуманистичких, психолошких и других друштвених наука
 • Овладавање квантитативним и квалитативним методама истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације
 • Оспособљавање за примену научних резултата у пракси, интеграцију информација и учествовање у мултидисциплинарном и трансдисциплинарном тиму
 • Оспособљавање за организовање и руковођење одговарајућим институцијама за збрињавање корисника са посебним потребама, уз добру комуникацију са корисницима, члановима породице корисника, члановима мултидисциплинарних здравствених тимова укључених у рад са децом, омладином и одраслим особа са инвалидитетом
 • Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије


Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма Мастер академских студијa специјалне едукације и рехабилитације студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности у области специјалне едукације и рехабилитације.

Опште компетенције које се добијају програмом су оспособљеност студента за примену методологије научноистраживачког рада у области специјалне едукације и рехабилитације, примена етичких аспеката истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, области презентовања и објављивања резултата истраживања, коришћење база података, статистичка анализа, решавање проблема у интердисциплинарним областима и развој критичког и самокритичног мишљења и приступа у раду, развој вештина комуникације и сарадње са социјалним и међународним окружењем.

Предметно-специфичне компетенције које се добијају програмом:
 • оспособљеност за тимско решавања проблема у образовању и рехабилитацији деце и омладине са сметњама у развоју и одраслих особа са инвалидитетом у различитим контекстима
 • познавање најновијих знања и достигнућа у области специјалне едукације и рехабилитације,
 • управљање и организација у образовном, здравственом и систему социјалне заштите,
 • примена образовних и рехабилитационих програма код деце са тешкоћама у учењу,
 • примена савремених поступака у одабиру асистивних технологија
 • оспособљеност за употребу информационо-комуникационих технологија у раду са децом са сметњама у развоју
 • оспособљеност за научноистраживачки рад, способност ефикасног коришћења времена и ресурса
 • оспособљеност за добру комуникацију са корисницима, члановима породице корисника, члановима тимова укључених у рад са децом са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом
 • примена квантитативних и квалитативних метода истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације
 • оспособљеност за примену научних резултата у пракси, интеграцију информација и учествовање у мултидисциплинарном тиму.

Студент Мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације одређује свој стручни и научноистраживачки профил према личним афинитетима и способностима кроз изборне предмете. По завршетку мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације очекује се да студент буде способан да користи стечена знања у сврху решавања комплексних теоријских и практичних проблема из одабране области и да надогради стечена теоријска и практична знања кроз научно-истраживачки рад.

Очекује се да студент буде оспособљен да дизајнира и изводи истраживања, да анализира и интерпретира резултате истраживања.

Услов за упис

 • завршене основне академске студије специјалне едукације и/или рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ
 • рангирање се врши на основу просечне оцене током претходних нивоа студија и дужине студирања

Структура програма

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације на Медицинском факултету у Новом Саду трају 2 семестра и обухватају 645 часова активне наставе (300 часова теоријске наставе, 210 часова практичне наставе и 135 часова студијско-истраживачког рада студента) и 120 осталих часова (стручна пракса и израда завршногог рада), што се вреднује са укупно 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм садржи обавезу израде завршног рада, који се вреднује са укупно 17 ЕСПБ који улазе у укупан број бодова потребних за завршетак студија.

На Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације може се уписати дипломирани дефектолог са завршеним Meдицинским факултетом (студијски програм основних академских студија Специјалнe едукације или Специјалне рехабилитације) или Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је на претходним студијама остварио најмање 240 ЕСПБ, а рангирање се врши на основу просечне оцене и дужине студирања.

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације оспособљавају студента за овладавање методологијом научноистраживачког рада за одређену област, коришћење и усвајање научно утврђених чињеница и непосредни истраживачки рехабилитациони и образовни рад.

Завршни рад је резултат самосталног научног рада студента којим се систематизују постојећа стручна и научна знања и даје допринос новим научним сазнањима и доказује да је студент овладао методологијом научноистраживачког рада.

Одбраном завршног рада студенти стичу звање Мастер дефектолог сходно Листи звања, о чему Факултет издаје одговарајућу диплому и додатак дипломи коју потписом оверавају декан факултета и ректор универзитета.

Наставни план студијског програма мастер академских студија специјалне едукације и рехабилитације омогућава да студент овог циклуса студија продуби постојећа научна знања из области методолошких и општеобразовних предмета (Етички принципи у специјалној едукацији и рехабилитацији, Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији, Информатичке технологије у специјалној едукацији и рехабилитацији, Научноистраживачки рад у специјалној едукацији и рехабилитацији, Енглески језик, Инструменти процене у специјалној едукацији и рехабилитацији), стручних и изборних предмета (Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у образовању, Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у рехабилитацији, Рехабилитација у логопедији, Специфичне сметње у учењу, Окупациона терапија у рехабилитацији особа са инвалидитетом, Социомедицински значај болести зависности, Саветодавни и инструктивни рад у специјалној едукацији и рехабилитацији, Услуге социјалне заштите, Стратегије и третмани поремећаја у развоју, Развој гласа и говора деце са урођеним аномалијама) који ће пружити прилику студентима да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима овог научног поља. Настава изборних предмета изводи се уз подршку ментора.План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Етички принципи у специјалној едукацији и рехабилитацији 1 1 15 15 30 0 3
2Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији 1 1 15 15 30 0 3
3Информатичке технологије у специјалној едукацији и рехабилитацији 2 3 30 45 75 0 5
4Научноистраживачки рад у специјалној едукацији и рехабилитацији 2 4(3+1*) 30 60 90 0 6
5Енглески језик 2 2 60 60 0 4
6Изборни предмет 3 2 45 30 75 0 6
Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у образовању 0
Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у рехабилитацији 0
Рехабилитација у логопедији 0
7Инструменти процене у специјалној едукацији и рехабилитацији 3 2 45 30 75 0 3
8Предмет изборног блока 2 2 2(1+1*) 30 30 60 0 5
Специфичне сметње у учењу 0
Окупациона терапија у рехабилитацији особа са инвалидитетом 0
Социјално-медицински значај болести зависности 0
9Предмет изборног блока 3 2 2(1+1*) 30 30 60 0 5
Саветодавни и инструктивни рад у специјалној едукацији и рехабилитацији 0
Услуге социјалне заштите 0
Стратегије и третмани поремећаја у развоју 0
Развој гласа и говора деце са урођеним аномалијама 0
10Стручна пракса 90 3
11Завршни рад 90* 30 17
Укупно
Активне наставе 30025564560
Стручне праксе 120
Наставе на 1 години 765