ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Мастер академске студије – студије другог степена

Трајање студија

1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова

60

Звање које се стиче

Мастер медицинска сестра

Циљ студија

Циљ студијског програма је да студент унапреди знање о:
 • људским потребама, биолошким функцијама организма (укључујући методе мерења и процене), узрочницима и механизмима настанка болести, реаговању човека на болест
 • поступцима и методама превенције, дијагностике и збрињавања у контексту улоге и одговорности мастер медицинске сестре у здравственом тиму и друштвеној структури
 • социјалном окружењу човека и заштити животне средине
 • професионалној етици и одговорности здравствених радника
 • организовању и руковођењу службом здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите, организацији рада здравствених тимова и установа, доброј комуникацији са корисницима, члановима породице корисника, члановима мултидисциплинарног здравственог тима и јавношћу и др.
 • из педагошких дисциплина у циљу суделовања у обаразовању будућих сестара и осталих здравствених радника, а по потреби и други
 • принципима и захтевима научно-истраживачког рада.

Дипломирани студент мастер, као високостручни здравствени радник је оспособљен за:
 • самостални рад, организовање и спровођење здравствене неге за различите кориснике у здравственим установама сва три нивоа здравствене заштите, као и установама социјалне заштите и у кући корисника
 • организовање дневних радних задатака и вођење одговарајуће сестринске документације
 • преношење стечених теоријских и практичних знања на друге чланове тима
 • укључивање стечених знања и вештине у научноистраживачки рад, примену научних резултата у пракси (пракса заснована на доказима) и обавештавање стручне и научне јавности
 • поштовање и афирмисање принципа професионалне етике и кодекса понашања
 • праћење стручне и научне литературе
 • наставак школовања на докторским академским и специјалистичким студијама
 • наставника здравствене неге.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма Мастер академских студија здравствене неге студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности у области здравствене неге.
Програмски садржај овог курикулума унапредиће знања и вештине стечене током претходног циклуса студија у области методологије истраживања, презентовања и објављивања резултата истраживања, етичких аспеката научноистраживачког рада, коришћења база података, статистичких анализа. Студент Мастер академских студија здравствене неге одређује свој стручни и научноистраживачки профил према личним афинитетима и способностима кроз изборне предмете из различитих области здравствене неге.
По завршетку мастер академских студија здравствене неге очекује се да студент буде способан да користи стечена знања у сврху решавања комплексних теоријских и практичних проблема из области здравствене неге (укључујући ту и организацију, управљање и обезбеђивања здравствене заштите, квалитет и социјална питања) и да надогради стечена теоријска и практична знања кроз научно-истраживачки рад. Очекује се да студент буде оспособљен да дизајнира и изводи истраживања, да анализира и интерпретира резултате истраживања.
Студент који се током основних академских студија здравствене неге и дипломских академских студија здравствене неге - мастер определи за педагошки рад, што се огледа кроз одабир изборних предмета и број ЕСПБ стечених у оквиру изборних предмета, стиче компетенцију за рад у средњим школама медицинског усмерења.


Услов за упис

 • стечена диплома факултета здравствене неге и остварених најмање 240 ЕСПБ
 • рангирање се врши на основу просечне оцене и дужине студирања.

Структура програма

Мастер академске студије здравствене неге трају 2 семестра и обухватају 525 часова активне наставе (180 часова теоријске наставе, 345 часова практичне наставе) и 305 часова самосталног рада студента што се вреднује са укупно 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм садржи обавезу израде завршног рада, који се вреднује са 18 ЕСПБ који улазе у укупан број бодова потребних за завршетак студија. Изради завршног рада може се приступити након полагања испита из одабраног предмета.
Наставни план студијског програма мастер академских студија здравствене неге омогућава да студент овог циклуса студија продуби постојећа научна знања из области методолошких и општеобразовних предмета (Етички принципи у науци и пракси здравствене неге, Статистичке методе у науци и пракси здравствене неге, Информатичке технологије у науци и пракси здравствене неге, Научноистраживачки рад у здравственој нези, Енглески језик), стручних и изборних предмета (Квалитет живота болесника, Интердисциплинарна здравствена нега, Интерпрофесионална едукација у медицини) који ће пружити прилику студентима да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима здравствене неге или педагошком раду у образовним институцијама медицинског усмерења. Настава изборних предмета изводи се уз подршку ментора.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Етички принципи у науци и пракси здравствене неге 1 1 15 15 30 0 3
2Статистичке методе у науци и пракси здравствене неге 1 1 15 15 30 0 3
3Информатичке технологије у науци и пракси здравствене неге 2 3 30 45 75 0 5
4Научноистраживачки рад у здравственој нези 1 4 15 60 75 105 6
5Квалитет живота болесника 1 4 15 60 75 0 6
6Енглески језик 2 2 60 60 0 3
7Изборни предмет 1 5 1 5 30 150 180 0 16
Интердисциплинарна здравствена нега 0
Интерпрофесионална едукација у медицини 0
8Завршни мастер рад 200 18
Укупно
Активне наставе 18034552560
Стручне праксе 305
Наставе на 1 години 830