ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Мастер академске студије – студије другог степена

Трајање студија

1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова

60

Звање које се стиче

Мастер медицинска сестра

Циљ студија

Студијски програм, мастер академске студије здравствене неге трају два семестра теоријске и практичне наставе, што се вреднује са 60 ЕСПБ бодова. Настава се обавља на Медицинском факултету и наставним базама факултета (здравствене и образовне установе). Студијски програм садржи обавезу израде завршног рада, који се вреднује са 18 ЕСПБ бодова чиме се стиче назив Мастер медицинска сестра, а према ближем, одређењу Националног савета.

Циљ студијског програма је да студент унапреди знање о:
 • људским потребама, биолошким функцијама организма (укључујући методе мерења и процене), узрочницима и механизмима настанка болести, реаговању човека на болест
 • поступцима и методама превенцијe, дијагностике и збрињавања у контексту улоге и одговорности мастер медицинске сестре у здравственом тиму и друштвеној структури
 • социјалном окружењу човека и заштити животне средине
 • професионалној етици и одговорности здравствених радника
 • организовању и руковођењу службом здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите, организацији рада здравствених тимова и установа, доброј комуникацији са корисницима, члановима породице корисника, члановима мултидисциплинарног здравственог тима и јавношћу и др.
 • из педагошких дисциплина у циљу суделовања у образовању будућих медицинских сестара и осталих здравствених радника, а по потреби и других
 • принципима и захтевима научноистраживачког рада.


Дипломирани студент, мастер медицинска сестра, као високостручни здравствени радник је оспособљен:
 • за самостални рад, организовање и спровођење здравствене неге за различите кориснике у здравственим установама сва три нивоа здравствене заштите, као и установама социјалне заштите и у кући корисника;
 • да организује дневне радне задатке и води одговарајућу сестринску документацију;
 • да стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима;
 • за самосталан рад, организовање и примену савремених методолошких приступа настави стручних предмета у средњим и високим школама медицинског усмерења;
 • да стечена знања и вештине укључи у научноистраживачки рад, примену научних резултата у пракси (пракса заснована на доказима) и о томе обавештава стручну и научну јавност;
 • да поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања;
 • да прати стручну и научну литературу;
 • да настави докторске академске студије и специјалистичке студије.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма мастер академских студија здравствене неге студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности у области здравствене неге.

Програмски садржај овог курикулума унапредиће знања и вештине стечене током претходног циклуса студија у области методологије истраживања, презентовања и објављивања резултата истраживања, етичких аспеката научноистраживачког рада, коришћења база података, статистичких анализа. Студент мастер академских студија здравствене неге одређује свој стручни и научноистраживачки профил према личним афинитетима и способностима кроз изборне предмете из различитих области здравствене неге.

По завршетку мастер академских студија здравствене неге очекује се да студент буде способан да користи стечена знања у сврху решавања комплексних теоријских и практичних проблема из области здравствене неге (укључујући ту и организацију, управљање и обезбеђивања здравствене заштите, квалитет и социјална питања) и да надогради стечена теоријска и практична знања кроз научноистраживачки рад. Очекује се да студент будe оспособљен да дизајнира и изводи истраживања, да анализира и интерпретира резултате истраживања.

Студент који се током основних академских студија здравствене неге и дипломских академских студија здравствене неге - мастер определи за педагошки рад, што се огледа кроз одабир изборних предмета и број ЕСПБ стечених у оквиру изборних предмета, стиче компетенције за рад у средњим и високим школама медицинског усмерења.


Услов за упис

 • завршене основне академске студије здравствене неге у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова
 • рангирање се врши на основу просечне оцене током претходних нивоа студија и дужине студирања

Структура програма

Мастер академске студије здравствене неге на Медицинском факултету у Новом Саду трају једну годину, односно 2 семестра и обухватају 975 часова (795 часова активне наставе (300 часова теоријске наставе, 270 часова практичне наставе и 225 часова самосталног истраживачког рада) и 180 часова осталих часова (90 часова стручне праксе и 90 часова самосталног рада студента на изради завршног рада) што се вреднује са укупно 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм садржи обавезу израде завршног рада, који се вреднује са 18 ЕСПБ који улазе у укупан број бодова потребних за завршетак студија. Изради завршног рада може се приступити након полагања испита из одабраног предмета.

На мастер академске студије здравствене неге може се уписати студент са завршеним основним академским студијама здравствене неге у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова, а рангирање се врши на основу просечне оцене током претходних нивоа студија и дужине студирања.

Мастер академске студије здравствене неге оспособљавају студента за овладавање методологијом научноистраживачког рада у здравственој нези, коришћење и усвајање научно утврђених чињеница односно примену праксе засноване на доказима и непосредни истраживачки или педагошки рад.

Завршни рад је резултат самосталног научног рада студента којим се систематизују постојећа стручна и научна знања и даје допринос новим научним сазнањима и доказује да је студент овладао методологијом научноистраживачког рада. Одбраном завршног рада кандидат стиче право на академски назив Мастер медицинска сестра, а према листи звања Националног савета, о чему Факултет издаје одговарајућу диплому и додатак дипломе које потписом оверавају декан факултета и ректор универзитета.

Наставни план студијског програма мастер академских студија здравствене неге омогућава да студент овог циклуса студија продуби постојећа научна знања из области методолошких и општеобразовних предмета (Етички принципи у науци и пракси здравствене неге, Статистичке методе у науци и пракси здравствене неге, Информатичке технологије у науци и пракси здравствене неге, Научноистраживачки рад у здравственој нези, Енглески језик), стручних (Инструменти процене у здравственој нези) и изборних предмета (Предмет изборног блока 1: Савремени концепти управљања у здравственом систему, Савремени концепти планирања наставе стручних предмета; Предмет изборног блока 2: Управљање људским ресурсима и каријерно вођење у здравственом систему, Мултимедија у настави стручних предмета; Предмет изборног блока 3: Безбедност и квалитет у здравственом систему, Савремени методички правци у настави здравствене неге; Предмет изборног блока 4: Едукација и менторство у клиничкој пракси, Учење засновано на симулацији у здравственој нези). Студенти у сваком блоку бирају по један изборни предмет у складу са својим интересовањима који ће им пружити прилику да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима здравствене неге у систему здравствене и социјалне заштите или педагошком раду у образовним институцијама медицинског усмерења.

Услови и начин уписа Мастер академских студија здравствене неге дефинисани су Правилником о ближим условима на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења испита на Медицинском факултету Нови Сад, док су услови преласка са другог факултета и других студијских програма регулисани Статутом Медицинског факултета (члан 96).План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Етички принципи у науци и пракси здравствене неге 1 1 15 15 30 0 2
2Статистичке методе у науци и пракси здравствене неге 1 1 15 15 30 0 2
3Информатичке технологије у науци и пракси здравствене неге 2 3 30 45 75 0 5
4Научноистраживачки рад у здравственој нези 2 3+1* 30 60 90 0 6
5Енглески језик 2 2 60 60 0 4
6Инструменти процене у здравственој нези 2 2 30 30 60 0 4
7Предмет изборног блока 1 2 3 30 45 75 0 5
Савремени концепти управљања у здравственом систему 0
Савремени концепти планирања наставе стручних предмета 0
8Предмет изборног блока 2 2 1+1* 30 30 60 0 3
Управљање људским ресурсима и каријерно вођење у здравственом систему 0
Мултимедија у настави стручних предмета 0
9Предмет изборног блока 3 2 3 30 45 75 0 5
Безбедност и квалитет у здравственом систему 0
Савремени методички правци у настави здравствене неге 0
10Предмет изборног блока 4 2 1+1* 30 30 60 0 3
Едукација и менторство у клиничкој пракси 0
Учење засновано на симулацији у здравственој нези 0
11Стручна пракса 90 3
12Завршни рад 180* 90 18
Укупно
Активне наставе 30031579560
Стручне праксе 180
Наставе на 1 години 975