ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне академске студије – студије првог степена

Трајање студија

4 година (8 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Звање које се стиче

Дипломирани логопед

Циљ студија

Основни циљ студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације - Логопедија је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећаја и сметњи гласа, говора, језика и комуникације, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви програма су:
 • оспособљавање за идентификацију, превенцију, детекцију, дијагностиковање и третман поремећаја комуникације под којом се подразумевају сви процеси и функције које се односе на разумевање и продукцију невербалне комуникације, говорног и писаног језика
 • оспособљавање стручњака за дијагностику и третман поремећаја комуникације код особа са сензорним, моторичким или интелектуалним сметњама у развоју или вишеструком ометеношћу
 • оспособљавање стручњака за дијагностику говорно-језичких поремећаја и рехабилитацију и одржавање комуникацијских способности код особа са хроничним болестима и стањима која прате старење
 • оспособљавање стручњака за рад на развијању помоћних и алтернативних средстава комуникације
 • стицање знања и вештина за креирање метода и средстава за рехабилитацију особа са сметњама и поремећајима комуникације
 • оспособљавање стручњака за рад у трансдисциплинарном тиму
 • оспособљавање за саветодавни и инструктивни рад са децом и одраслима са сметњама и поремећајима комуникације
 • оспособљавање стручњака за пружање психо-социјалне подршке деци и одраслима са сметњама и поремећајима комуникације, њиховим родитељима и члановима породице
 • оспособљавање за праћење и примену новина у логопедији
 • оспособљавање за примену метода, поступака и процеса истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацијиКомпетенције које проистичу из студијског програма

Дипломирани студенти студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације - Логопедија стичу и усавршавају низ генеричких, педагошких вештина и клиничких компетенција. С обзиром на бројне аспекте студијског програма, дипломирани логопед ће истовремено усвојити:
 • опште способности анализе, синтезе и предвиђања решења и последица у области говорно-језичке патологије
 • развити способност за научно- истраживачки рад
 • развити способност критичког мишљења и приступа у раду са децом и одраслима са говорно-језичком сметњама и поремећајима
 • способност примене стечених академских знања у пракси
 • развити способност ефикасног коришћења времена и ресурса, као и способност за тимски рад
 • развити вештине комуникације и сарадње на националном и међународном нивоу
 • принципе професионалног понашања

Студенти Основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације модула Логопедија стећи ће следеће предметно-специфичне компетенције:
 • темељно познавање и разумевање теоријских принципа у оквиру сметњи и поремећаја комуникације
 • интеграција академских знања из области специјалне едукације и рехабилитације, логопедије, медицине, психологије, педагогије и
 • социологије у раду са особама са сметњама и поремећајима комуникације
 • познавање поступака и способност решавања проблема у превенцији, раној детекцији и препознавању карактеристика сметњи и поремећаја комуникације
 • учествовање у адаптацији и изради инструмената за процену комуникацијских способности код деце и одраслих
 • примена дијагностичких процедура за процену комуникацијских поремећаја и способност тумачења резултата
 • израда и реализација индивидуалних планова подршке у складу са потребама корисника, планирање и примена логопедског третмана
 • примена програма стимулације говорно-језичког развоја и корекције поремећаја у области гласа, артикулације, течности говора, језичких поремећаја, читања и писања, моторичких поремећаја говора и у ре/хабилитацији особа са оштећењем слуха
 • употреба савремене опреме и асистивне технологије у раду са особама са поремећајима комуникације
 • учествовање у тимском раду мултидисциплинарног тима у васпитно-образовним и здравственим установама или установама у систему социјалне заштите
 • саветодавни и инструктивни рад са децом и одраслима са поремећајима комуникације
 • пружање психо-социјалне подршке деци и одраслима са сметњама и поремећајима комуникације и њиховим родитељима и члановима породице
 • промовисање права и социјалне инклузије особа са поремећајима комуникације
 • праћење и примена новина у логопедији
 • способност преношења основних знања из логопедије на друге стручњаке
 • оспособљеност за наставак студијаУслов за упис

 • завршена гимназија, средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању или средња школа друштвеног усмерења у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из Биологије и Психологије

Структура програма

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара, стручне праксе, студијских посета) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.‚

Настава се остварује кроз три различита смера, односно модула: 1. Вишеструка ометеност; 2. Инклузивно образовање; 3. Логопедија.

Основни циљ студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећаја и сметњи, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Након завршених основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације, а у зависности од одабраног смера (модула) студенти стичу звање Дипломирани логопед сходно Листи звања, а у додатку дипломе се уписује његова ужа квалификација у складу са смером (модулом) који је студент завршио (смер: Вишеструка ометеност, Инклузивно образовање, Логопедија).

Студенти се при упису на основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације одлучују за један од три модула. Услов за упис је завршена гимназија, или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању, или средња школа из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању (само за модул Инклузивно образовање) и положен пријемни испит.

Укупно ангажовање студената студијског програма специјалне едукације и рехабилитације, кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада на основним студијама изражено је бројем од 240 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

Наставни план омогућава да студенти током студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације. Од прве до четврте године студија студенти су у могућности да одаберу по један или два изборна предмета из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.

Сви предмети на првој години заједнички су за сва три модула.

Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да изради и одбрани завршни дипломски рад.

Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе.

Најважније методе извођења наставе су: предавања илустрована слајдовима и видео клиповима, демонстрација вештина, интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи или самостално извођење вештина процене и третмана у области специјалне едукације и рехабилитације.

Сви облици активне наставе базирају на интерактивној настави. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогући ће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Увод у дефектологију 2 2+1* 30 45 75 0 5
2Анатомија 3 2 45 30 75 0 5
3Хумана генетика 3 2 45 30 75 0 5
4Педагогија са дидактиком 2 2 30 30 60 0 4
5Општа психологија са психологијом личности 2 30 30 0 3
6Психологија развојног доба 3 2 45 30 75 0 5
7Енглески језик 2 2 60 60 0 4
8Физиологија 3 3 45 45 90 0 6
9Олигофренологија 2 2 30 30 60 0 5
10Увод у логопедију 2 2 30 30 60 0 5
11Професионална етика 2 1 30 15 45 0 3
12Предмет изборног блока 1 2 2 30 30 60 0 4
Увод у допунске терапије 0
Психолошке основе и превенција поремећаја понашања 0
13Предмет изборног блока 2 2 1 30 15 45 0 3
Права, обавезе и самозаступање особа са инвалидитетом 0
Физичка култура 0
Информатика у здравству 0
14Предмет изборног блока 3 2 1 30 15 45 0 3
Рекреативна терапија 0
Основе психотерапије 0
Психологија одрасле доби и старења 0
Укупно
Активне наставе 51034585560
Стручне праксе 0
Наставе на 1 години 855


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
15Неурологија 2 2 30 30 60 0 4
16Неуропсихологија 3 2 45 30 75 0 5
17Тифлологија 2 2 30 30 60 0 4
18Соматопедија 2 2 30 30 60 0 4
19Фонетика 2 30 30 0 2
20Предмет изборног блока 4 2 1 30 15 45 0 4
Рана развојна хабилитација 0
Генетика у логопедији 0
21Предмет изборног блока 5 2 1 30 15 45 0 3
Кинантрополошка анализа кретне активности 0
Креативне радионице 0
Основе ринологије и фарингологије 0
22Артикулационо-фонолошки поремећаји 1 1 2 1 45 30 75 0 6
23Стручна пракса 1 45 1
24Психологија инвалидитета 2 2 30 30 60 0 5
25Психопатологија детињства и младости 2 2 30 30 60 0 4
26Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији 3 3 45 45 90 0 6
27Когнитивни развој са принципима учења 2 2 30 30 60 0 4
28Вештине комуникације 2 1 30 15 45 0 3
29Предмет изборног блока 6 2 1 30 15 45 0 3
Хипотерапија 0
Култура једнакости и партнерски односи 0
Методика рада са децом са сметњама у развоју 0
Менаџмент у здравству 0
30Стручна пракса 2 45 2
Укупно
Активне наставе 46534581060
Стручне праксе 90
Наставе на 2 години 900


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
31Рана интервенција у детињству 2 2 30 30 60 0 4
32Сурдологија 2 2 30 30 60 0 4
33Асистивне технологије и аугментативна и алтернативна комуникација 3 2 45 30 75 0 5
34Аудиологија са вестибулологијом 2 3 30 45 75 0 5
35Поремећаји флуентности говора 3 2 45 30 75 0 5
36Лингвистика 2 30 30 0 3
37Предмет изборног блока 7 2 1 30 15 45 0 4
Знаковни језик 0
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом 0
38Породично саветовање 2 2 30 30 60 0 5
39Комуникација особа са поремећајима из спектра аутизма 2 2 30 30 60 0 4
40Фонијатрија 2 2 30 30 60 0 4
41Језички поремећаји код деце 3 2 45 30 75 0 6
42Предмет изборног блока 8 2 1 30 15 45 0 4
Геријатрија 0
Социјална медицина 0
Увод у научноистраживачки рад 0
43Предмет изборног блока 9 2 2 30 30 60 0 4
Социјална патологија 0
Стратегије подучавања и управљања понашањем деце са сметењама
у развоју
0
Рани развој деце 0
44Стручна пракса 3 90 3
Укупно
Активне наставе 43534578060
Стручне праксе 90
Наставе на 3 години 870


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
45Медицинска статистика 1 1 15 15 30 0 2
46Сметње у учењу 3 2 45 30 75 0 5
47Клиничка аудиологија и вестибулологија 2 2 30 30 60 0 4
48Методика изградње гласа и говора код деце са оштећењем слуха 2 2 30 30 60 0 4
49Вокална терапија и рехабилитација 2 2 30 30 60 0 5
50Предмет изборног блока 10 2 2 30 30 60 0 4
Терапија игром 0
Сензорна интеграција 0
Сексуалност особа са инвалидитетом 0
Окупациона терапија 0
51Моторички говорни поремећаји 3 2 45 30 75 0 4
52Афазиологија 3 2 45 30 75 0 5
53Предмет изборног блока 11 2+2 1+1 60 30 90 0 4 (2+2)
Когнитивна рехабилитација 0
Реедукација психомоторике 0
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом 0
Говорна акустика 0
54Предмет изборног блока 12 2+2 1+1 60 30 90 0 4 (2+2)
Когнитивна рехабилитација 0
Реедукација психомоторике 0
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом 0
Говорна акустика 0
55Стручна пракса 4 90 3
56Завршни рад 90* 30 20
Укупно
Активне наставе 39028576564
Стручне праксе 120
Наставе на 4 години 885